אפוטרופסות

קטין, שטרם הגיע לגיל 18, נמצא באחריות הוריו – הם ה"אפוטרופוסים הטבעיים" שלו. הילד אינו יכול לקבל החלטות בעצמו או לבצע פעולות משפטיות כמו חתימה על חוזה או אישור טיפול רפואי. ההורים מבצעים עבורו פעולות ומקבלים עבורו החלטות. מרגע שאדם מגיע לגיל 18 הוא נחשב אדם בוגר העומד ברשות עצמו. הוא הופך בעיני החוק לבעל אחריות משפטית לכל דבר. הוא יכול לחתום על חוזים, לבצע קניות, לחתום על אישור לניתוח, לעמוד לדין, לחתום על תצהירים. הוריו של בן 18 מנועים מלבצע במקומו כל פעולה, או לקבל החלטות עבורו.

במידה ואדם עם אוטיזם אשר הגיע לגיל 18 זקוק לסיוע בכדי לדאוג לענייניו ניתן למנות עבורו "תומך בקבלת החלטות" שתפקידו לסייע לאדם בקבלת החלטות בענייניו השונים. במהלך שנת 2018 עתידות להתפרסם תקנות שיסדירו את המעמד והתפקידים של תומך בקבלת החלטות. במידה והאדם אינו מסוגל לדאוג לענייניו ניתן למנות עבורו אפוטרופוס  אשר יהיה בעל סמכות חוקית לדאוג לצרכיו, לקבל החלטות עבורו ולפעול למענו, ובמקומו. ניתן למנות אפוטרופוס לכל נושא או אפוטרופוס שיהיה אחראי רק על נושאי רכוש או רק על נושאי בריאות וטיפול רפואי (אפוטרופוס לגוף). במקרים מסוימים כאשר לאוטיזם מתלווה לקות שכלית או מחלת נפש חמורה ניתן להכריז על אדם כפסול דין, הכרזה השוללת ממנו את הכשרות המשפטית, כלומר הוא לא יכול לבצע פעולות משפטיות כמו לחתום על חוזה או להתחייב לרכישה של מוצר בתשלומים או אשראי.

חוק האפוטרופסות

התיקון לחוק האפוטרופסות החיל שינויים הן בהיקף סמכויות האפוטרופוס, הן במהות תפקיד האפוטרופוס והן בחלופות האפשריות, כמפורט להלן:

 • הכרה בתמיכה בקבלת החלטות
 • הכרה בייפוי כוח מתמשך
 • ביטול המונח חסוי
 • צמצום המקרים בהם ימונה אפוטרופוס למקרים בהם הדבר הכרחי כדי למנוע פגיעה באדם וכאשר אין אמצעי מגביל פחות
 • ביטול האפשרות למנות אפוטרופוס כללי ללא פירוט העניינים שתחת סמכותו
 • הגדרת הרצון של האדם כעקרון מנחה בשיקול הדעת של האפוטרופוס
 • הגדרת זכויות לאנשים תחת אפוטרופסות כגון הזכות לקבלת מידע מהאפוטרופוס, הזכות לעצמאות והזכות לפרטיות
 • הגדרת הזכות לייצוג על ידי הסיוע המשפטי במקרים של החלטות רפואיות
 • הגבלת היכולת של האפוטרופוס לכפות החלטה בנושאים מהותיים

לתשומת לבכם,  השינויים האמורים בחוק החדש  ייכנסו לתוקף החל משנת 2018.

 למי פונים?

רק בית משפט מוסמך למנות אפוטרופוס. במקרה של בקשת הורים להתמנות כאפוטרופוסים על אדם אוטיסט שהגיע לגיל 18, הבקשה תוגש לבית משפט לענייני משפחה.

מתי ממנים אפוטרופוס?

במקרה, בו יתרשם בית המשפט כי האדם, שעבורו מבקשים למנות אפוטרופוס, ("החסוי") אינו מסוגל לדאוג לענייניו או לחלק מהם וכי מינוי אדם אחראי עליו יהיה לטובתו ויגן על זכויותיו.
בית המשפט יכול לקבוע כי אדם הוא פסול דין במידה הוא סובל ממחלת נפש או מליקוי שכלי הגורם לכך שהוא אינו מסוגל באופן קבוע לדאוג לענייניו. אדם שנקבע לגביו שהוא פסול דין משמעות הדבר שאין לו כל אחריות או כשירות משפטית ונדרשת הסכמת האפוטרופוס לכל פעולה משפטית בכל תחומי החיים. ניתן למנות אפוטרופוס גם ללא הכרזה על אדם כפסול דין. במקרה זה על בית המשפט להגדיר באילו תחומים יהיה האפוטרופוס אחראי. ניתן למנות אפוטרופוס לרכוש בלבד או אפוטרופוס לגוף או שניהם יחד. במקרה של חסוי –אוטיסט מומלץ לשקול להכריז עליו כפסול דין.

מי ימונה כאפוטרופוס?

על פי החוק יכול להתמנות כאפוטרופוס, לכל אדם, קרוב משפחה של החסוי, עו"ד או אדם אחר, תאגיד- מוסד שבו שוהה החסוי, קרן, עמותה וכיוב' או האפוטרופוס הכללי שהוא נציג היועץ המשפטי בכל הקשור לענייני אפוטרופסות. בדרך כלל, תינתן עדיפות לקרובי משפחה של החסוי להתמנות כאפוטרופוסים. אם זה לא אפשרי ניתן למנות את אחד הגורמים האחרים. חשוב לדעת כי כיוון שמדובר בתפקיד הדורש מחויבות רבה, השקעה ואחריות, בית המשפט לא ימנה כאפוטרופוס אלא מי שהסכים לכך.

העמותה לאפוטרופסות ללוקים באוטיזם מיסודה של אלו"ט, הוקמה ע"י משפחות לאנשים הלוקים באוטיזם, על מנת לספק שירותי אפוטרופסות לגוף ולנפש, כאשר אין גורם משפחתי אחר, המסוגל או מעוניין לקחת על אחריותו אפוטרופסות לקרוביו.

logo new emanuel
לפרטים באתר העמותה www.autropsut.org

כיצד יחליט בית המשפט מי ימונה כאפוטרופוס?

בית המשפט ממנה כאפוטרופוס את מי שנראה לו המתאים ביותר, בנסיבות העניין, לטובת החסוי. חובתו של בית המשפט לדאוג, לטובת החסוי ולפעול על פי האינטרסים שלו. בית המשפט רשאי למנות גם מספר אפוטרופוסים, נראה לו נכון לטובת החסוי. בית המשפט יכול לשמוע את עמדת קרוביו של החסוי ואם זה אפשרי, אפילו את עמדתו של החסוי עצמו. (בעיני הורים רבים מדובר במצב מעליב ומתסכל, שהם נדרשים "להוכיח" שהם הורים טובים, לאחר שבמשך 18 שנים דאגו לכל צרכיו של בנם/בתם. אך חשוב לזכור שזו חובתו של בית המשפט לבדוק שהאפוטרופוס המוצע, הוא האדם המתאים ביותר לטפל בחסוי).

מי רשאי להגיש בקשה למינוי אפוטרופוס?

בקשה למינוי אפוטרופוס רשאי להגיש קרוב משפחה של החסוי או נציג היועץ המשפטי לממשלה, (במקרה כזה בד"כ תהיה זו פניה של עובד סוציאלי המטפל בחסוי באמצעות נציג היועץ המשפטי במשרד הרווחה). את הבקשה ניתן להגיש ישירות לבית המשפט או באמצעות עו"ד.

מתי מגישים בקשה למינוי אפוטרופוס והכרזה על חסוי כפסול דין

מומלץ להגיש בקשה להכריז על חסוי כפסול דין ולמנות לו אפוטרופוס ממש בסמוך למועד שבו ימלאו לאותו חסוי 18 שנים. אם מגישים את הבקשה לאחר שכבר מלאו לחסוי 18 שנים מומלץ לצרף בקשה להתמנות כאפוטרופוס זמני, עד שבית המשפט יחליט בבקשה.

כיצד מגישים בקשה?

בקשה להכרזה על פסול דין תהיה בכתב. המבקש חייב לפרט בבקשה:

 • שמו, מענו ומספר זהותו של מי שמבקשים להכריז עליו כפסול דין;
 • צילום ת.ז של המבקש + החסוי
 • הסיבות להגשת הבקשה; את העניין שיש בה למבקש;
 • תצהיר (מאושר על ידי עו"ד), של המבקש לאימות העובדות הכלולות בבקשה; התצהיר נעשה מול עו"ד בבית המשפט, הפעולה כרוכה בתשלום.
 • תעודת רופא (פסיכיאטר/ רופא משפחה) על מצב בריאותו של מי שמבקשים להכריז עליו פסול דין.

בקשה למינוי אפוטרופוס תהיה בכתב. המבקש חייב לפרט במסמך הבקשה :

 • שמו, מענו ומספר זהותו של החסוי ואת הסיבות להגשת הבקשה למינוי אפוטרופוס;
 • תצהיר, (מאושר על ידי עו"ד), לאימות העובדות הכלולות בבקשה;
 • שמו ומענו של האפוטרופוס המוצע, והסכמה בכתב לשמש כאפוטרופוס.. במידה ורק אחד ההורים מבקש להתמנות – יש לצרף הסכמה מן ההורה השני שאינו מתנגד למינוי.
 • יש לצרף חוות דעת מפסיכיאטר או מרופא המשפחה המפרטת את מצבו של החסוי. חוות דעת חייבת לכלול התייחסות לשאלה האם האדם מסוגל/אינו מסוגל באופן מלא/חלקי לדאוג לענייניו, וכן את מידת יכולתו להבין את משמעות המינוי ולהביע דעתו בעניין. חשוב להקפיד כי במקרה של חסוי שאינו מסוגל להביע את דעתו, בחוות הדעת ייכתב במפורש, כי: "הנ"ל אינו יכול להביע דעה לגבי המינוי".
  שימו-לב, חוות דעת הפסיכיאטרית אינה כלולה בסל הבריאות. עם-זאת, ניתן לפנות להתייעצות עם רופא מומחה דרך הביטוח הפרטי של הקופה ולקבל החזר על פי התעריף המוסכם.
 • רצוי לצרף גם חוות דעת של עובד סוציאלי, ובמידה וישנן – החלטות של ועדות השמה בעניינו של החסוי.
 • יש להגיש את הבקשה לבית משפט לענייני משפחה שבתחום סמכותו נמצא מקום מגוריו של החסוי. בעבר היה צורך להגיש את הבקשה ב- 4 עותקים, כיום למיטב ידיעתנו יש צורך בעותק אחד בלבד הנסרק למחשב.

פתיחת ההליך כרוכה בתשלום אגרה לבית המשפט ותשלום על תצהיר בפני עורך-דין של בית המשפט (במקרה שהבקשה מוגשת באופן עצמאי).
ניתן להגיש בקשה לפטור מתשלום אגרה על גבי מסמך זה .
שימו-לב, עצם הגשת הבקשה לפטור מתשלום אגרה, איננה מקנה פטור באופן אוטומטי, ובכל מקרה מתבצעת בחינה אינדיבידואלית של נסיבות כל מקרה לגופו, ובין היתר ההכנסות, הוצאות קבועות, האם נתמך על ידי ביטוח לאומי ועוד.
במקרה שמבקש הפטור מאגרה הוא החסוי עצמו, כאשר כל הכנסתו היא קצבת הנכות בלבד, ניתן לעשות שימוש בפסק דין זה  – בו ניתן פטור מתשלום אגרה. עם-זאת, כפי שהודגש לעיל, גם במקרה זה, אין מתן הפטור מתשלום אגרה יינתן באופן אוטומטי, וייבחן באופן אינדיבידואלי בכל מקרה ומקרה.

לאחר בדיקת הבקשה וקבלת עמדת היועץ המשפטי לממשלה במשרד הרווחה ומהאפוטרופוס הכללי בית המשפט בד"כ ייתן צו למינוי המבקש כאפוטרופוס. לעיתים יבקש משרד הרווחה לערוך תסקיר על המבקש ועל החסוי על מנת להתרשם, בטרם ייתן את עמדתו.

דף הסבר לבקשה למינוי אפוטרופוס לגוף/רכוש

אילו חובות חלות על האפוטרופוס?

לאחר קבלת צו אפוטרופסות על האפוטרופוס לדאוג לחסוי ולכל צרכיו וכן לנהל את כספיו ונכסיו, אם ישנם כאלה.

דיווח – תוך שלושים יום מיום מינויו, חייב האפוטרופוס להגיש לאפוטרופוס הכללי, פירוט של כל הנכסים והחובות שיש לחסוי. בהמשך חייב האפוטרופוס לנהל דיו וחשבון מסודר לגבי כל נכסי החסוי, הכנסות והוצאות שלו. בנוסף, על האפוטרופוס להגיש לפחות פעם בשנה דו"ח לאפוטרופוס הכללי על מצב הנכסים, ההוצאות וההכנסות של החסוי.

ניהול כספי החסוי– האפוטרופוס חייב לדאוג להשקעת כספי החסוי, שאינם דרושים לו להוצאות יומיומיות באופן שיישמר ערכם ואף יעלה.

ניהול נכסי החסוי– אם לחסוי יש נכסים שמתנהלים לגביהם פנקסים לרישום זכויות בעלות, (בדרך כלל נכסי מקרקעין כמו דירות וכיוב'), על האפוטרופוס לדאוג כי לרשום הערה על מינויו כאפוטרופוס. זאת כדי שכל אדם שיעיין בפנקסי המרשם יידע שלא ניתן לבצע עסקה בנכסים אלה אלא באמצעות האפוטרופוס.

מידע נוסף

על תפקידיו של האפוטרופוס וחובותיו כלפי החסוי, כלפי בית המשפט וכלפי האפוטרופוס הכללי ניתן לקבל במחלקת הפיקוח על אפוטרופוסים במשרדי האפוטרופוס הכללי: ממונה ארצית על הפקוח על אפוטרופסים – רו"ח גב' גיתית שר שלום, ירושלים, רחוב יפו 216 , טלפון: 02-5311612.

הסברים נוספים ניתן לקבל באתר האפוטרופוס הכללי , בדף הנחיות למועמד להתמנות כאפוטרופוס, וכן בדף הנחיות לאפוטרופוס על חסוי.

ירושה: חוק הירושה תקף גם לגבי אנשים עם מוגבלויות, כדי להבטיח את זכויותיהם רצוי להתייעץ עם עו"ד מומחה לענייני משפחה. (ניתן למנות, בצוואה, מנהל עיזבון שידאג לענייניו של הילד).

רשימת בתי משפט לענייני משפחה:

מרכז מידע ארצי 6593333 – 02, בימים א'-ה' בין השעות 18:00-08:00

בית המשפט לענייני משפחה בקרית-שמונה– מרכז מסחרי פקס: 04-6950505
בית המשפט לענייני משפחה בנצרתרח´ המעיין, מגרש הרוסים, נצרת 16000,
פקס: 04-6467817
בית המשפט לענייני משפחה בטבריהדרך הציונות 1 טבריה 14275, טל´ 04-6722221,
פקס: 04-6722673
בית המשפט לענייני משפחה בחיפהרח´ ביאליק 2 חיפה 33105 פקס: 04-8660079
בית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא – רח´ טשרניחובסקי 14 44101 טל´ 09-7763200
פקס: 09-7474715
בית המשפט לענייני משפחה ברמת-גן– רח´ בן גוריון 38 רמת גן 52511, טל: 6100800-03, פקס: 03-6100887
בית המשפט לענייני משפחה בירושלים– רח´ בית הדפוס 12 ירושלים 95156, טל : 02-5010222, פקס: 02-5110227
בית המשפט לענייני משפחה בראשון לציון– רח´ ישראל גלילי 5 75100 טל´: פקס: 03-9425605
בית המשפט לענייני משפחה באשדוד – רח´ מורדי הגטאות, רובע ב´, אשדוד 77370,
טל:08-8514041, פקס: 08-8514044
בית המשפט לענייני משפחה בבאר שבע – רח´ התקוה 5 באר שבע 84102, פקס: 08-6470369
בית המשפט לענייני משפחה באילת דרך יותם 3 פקס: 08-6375507