התאמות בדרכי ההיבחנות בבחינות הבגרות

להלן עיקרי הנוהל (החדש) בדבר אישור ההתאמות בדרכי היבחנות בבחינות הבגרות בלבד.

 1. ההתאמות שיפורטו להלן, מתייחסות לכלל התלמידים עם האוטיזם הניגשים לבחינות הבגרות, ואין זה משנה אם אותם תלמידים משולבים במערכת החינוך הרגילה, בין אם לומדים הם בכיתות תקשורת ובין אם לומדים הם בבית ספר ייעודי לאוטיזם.
 2. שימו לב, מועד קיומן של ועדות השילוב וועדות ההשמה, הוא הזמן הנכון והמתאים ביותר לבקש את כל ההתאמות הנדרשות והנגזרות שלהן, הן מבחינת משאבי כוח אדם והן מבחינת משאבים ככלל.
 3. הצוות הרב מקצועי בבית הספר יקבע את ההתאמות הנדרשות לתלמיד, תוך התייחסות לצרכיו ולרמת תפקודו על סמך המסמכים הבאים:
 • מסמכים קבילים שעמדו לרשות ועדת השילוב/וועדת השמה בעת מתן הזכאות, תכנית חינוכית יחידנית (תח"י) מפורטת או תכנית לימודים אישית (תל"א).
 • דו"ח המתאר את תפקודי הלמידה במקצועות בהם ניגש התלמיד למבחני הבגרות

באותה שנה. בדו"ח יוצגו המלצות אודות ההתאמות בדרכי היבחנות הנחוצות    לתלמיד ומתן הסבר לגבי השפעתן על הישגי התלמיד.

 1. הצוות הרב מקצועי יגבש החלטה על מתן ההתאמות בתהליכי הל"ה (הוראה-למידה-הערכה, לרבות דרכי היבחנות), בהתאם לרמת תפקודו ובהתאם לצרכיו של התלמיד ובהתייחס לכלל המקצועות, אשר אינן פוגעות בתוכן הבחינה, כמפורט להלן:
 • הארכת זמן ואפשרות הרחבת תוספת זמן ל-50%.
 • התעלמות משגיאות כתיב.
 • שיעתוק.
 • הגדלת שאלון הבחינה.
 • דף נוסחאות מורחב במתמטיקה..
 • הכתבה לבוחן נייטרלי.
 • הקראה.
 • שימוש במילונית אלקטרונית באנגלית.
 1. במקרים בהם התלמיד נזקק לתמיכה רחבה יותר, המקרה יידון על ידי הצוות הרב מקצועי המורחב ובהתייעצות/השתתפות מומחה לתחום הלקות במתי"א, אשר יגבש החלטה על מתן ההתאמות בתהליכי הל"ה (הוראה-למידה-הערכה, לרבות דרכי היבחנות), כמפורט להלן:
 • מבחן מותאם או מבחן בעל פה.
 • מבחן מותאם בלשון והבעה עברית.
 • בחירת חלופות למבחנים, במקצועות בהם התלמיד איננו מסוגל להיבחן בגין השפעתה הישירה של הלקות.
 1. בנוסף לסעיפים המפורטים לעיל, קיימות התאמות נוספות, אשר יבחנו על ידי הצוות הרב-מקצועי עבור תלמידים עם אוטיזם, כמפורט להלן:
 • נוכחות איש צוות מוכר לתלמיד בחדר הבחינה. המדובר על איש צוות אשר אינו מלמד את מקצוע הבחינה, אך מכיר את דרכי התקשורת של התלמיד.
 • במסגרת תוספת הזמן הכללית של 50%, מאושרת קביעת הפסקות מותאמות לצורך התרעננות וגיוס כוחות מחודשים.
 • באנגלית – כחלופה למרכיב הבחינה בע"פ, שנדרש בה שטף מילולי, תתבצע ההערכה באמצעות עבודה בכתב, בהתאם למאפייני הנגשת הכתיבה הייחודיים לתלמיד.
 1. יתר על-כן, קיימות התאמות נוספות, אשר על מנת לקבלן יש לפנות ליו"ר ועדת חריגים באגף הבחינות שבמשרד החינוך בירושלים, והכל כמפורט להלן:
 • תלמידים, אשר להם קשיים גרפו מוטוריים, יש להרחיב את האפשרות של שימוש במגוון אמצעי הבעה חלופיים: מכתיבת ראשי פרקים כתומכים חזותיים והכתבה לבוחן נייטרלי, שימוש במעבד תמלילים ועד להכתבה לבוחן נטרלי (בהתאם לחומרת הלקות).
 • במקרים בהם יש להרחיב את אפשרות הבחינה בעל- פה לגבי מקצועות עתירי מלל. התלמיד יבחן ע"י בוחן חיצוני בנוכחות איש צוות מוכר לו, אך מכיר את דרכי התקשורת עימו, כולל אישור לשימוש באמצעים ליצירת קשר ותקשורת תומכת וחלופית.
 • תיאום אמצעי הנגשת כתיבה באמצעים טכנולוגיים ייחודיים הכולל: מחשבים, ייעשה בתיאום עם יו"ר ועדת חריגים, אגף הבחינות, משרד החינוך.
 1. לנוחיותכם, להלן קישור למסמך המקצועי המלא. ראו בעיקר עמ' 104-106. http://meyda.education.gov.il/files/MinhalPedagogy/amchi/besis_divuach_2015.pdf