תקנון

תקנון  אלו"ט – אגודה לאומית לילדים אוטיסטים
מיום 31.5.05 כולל תיקונים מיום 25.5.08, מיום 25.5.10, מיום 25.5.11 ומיום 25.6.14

 י. גפני ושות', משרד עורכי-דין

 

שם העמותה :

1. שם העמותה יהיה "אלוט – אגודה לאומית לילדים אוטיסטים (ע"ר)".

פרשנות :

2. בתקנון זה "נפגעים" פירושו-ילדים ובוגרים ללא הבדל מוצא, גיל ומין הסובלים מהגבלות רציניות בתקשורת ואשר הסיבה למוגבלותם אובחנה בחוות דעת ע"י פסיכולוג, פסיכיאטר או נוירולוג מוסמכים כנובעת ממחלת האוטיזם, או שנקבע כאמור שהינם בעלי קווים אוטיסטים, לרבות PDD.

מטרות – העמותה:

3. העמותה תהיה עמותה ארצית מרכזית למתן עזרה לנפגעים.

4. העמותה תדאג למתן עזרה, לטפול, להשגחה, לאחזקה ולחינוך של נפגעים על מנת להבטיח את שקומם, קיומם, עתידם ומעמדם הכלכלי והחברתי.

דרכי בצוע המטרות:

5. לשם ביצוע מטרותיה תהיה העמותה רשאית לעשות את הפעולות הבאות :

5.1. לאגד ולהפעיל במשותף את משפחות הנפגעים בישראל, לקידום מטרות העמותה.

5.2. ליזום, לגייס ולקבל הקצבות כספיות מגופים ציבוריים, עירוניים, וכן ממשלתיים, כלכליים ואחרים לקידום מטרות העמותה.

5.3. ליזום הקמת מוסדות חינוך מכל סוג ולכל גיל עבור נפגעים.

5.4. להביא לידיעת הצבור הרחב בעיות הנפגעים, על מנת לאתר נפגעים אשר מחלתם טרם אובחנה, במטרה לאבחן את המחלה ולאפשר טיפול נאות בשלביה המוקדמים.

5.5. לארגן, להפעיל ולעודד חוגים ציבוריים, מוסדות, גופים משפטיים ויחידים לשם מתן עזרה לנפגעים ולבני משפחותיהם.

5.6. לעמוד בקשר הדוק ומתמיד עם המוסדות העירוניים, הממשלתיים והאחרים במטרה לסייע להם בכל פעולותיהם בשטח השיקום של הנפגעים, ומשפחותיהם.

5.7. לעודד אנשי מקצוע להתמחות בנושא האוטיזם, בטיפול בנפגעים, לשתף פעולה עם רשויות עירוניות, ממשלתיות, מדעיות, רפואיות ואחרות במחקר הגורמים והסיבות למוגבלותם של הנפגעים ובחקר הדרכים לריפוי הנפגעים ושיקומם.

5.8. לדאוג לקבלת יעוץ כלכלי פיסקאלי ומשפטי, לקידום מטרות העמותה.

5.9. להזמין, לייבא, לרכוש ולקבל בדרך אחרת עזרי משחק, לימוד ורפואה מכל סוג עבור הנפגעים.

5.10. לקשור קשרים עם מוסדות ציבוריים ופרטיים, אגודות וארגונים, להיות חבר בכל איגוד ארצי או בינלאומי העוסק בשיקום נפגעים ומשפחותיהם.

5.11. להגיש עזרה סוציאלית, חינוכית ורפואית לנפגעים ולמשפחותיהם.

5.12. להפעיל את הורי הנפגעים, בני משפחותיהם, חברים ואוהדים, במסגרת העמותה.

5.13. לפעול מתוך שיתוף פעולה עם רשויות עירוניות, ממשלתיות ואחרות לשם מתן חינוך מותאם ומיוחד לילדים נפגעים, לדאוג להשכלתם, שיקומם המקצועי – כלכלי, לספק להם צרכי תרבות, אמנות, בידור ושעשועים.

5.14. ליזום, להקים ולסייע בניהול ובארגון מרכזי הבראה ונופש, קייטנות ומחנות קיץ, מעונות יום, בתי ספר וגני ילדים, מועדונים, מוסדות ספרות, חדרי קריאה, ספריות ואולמות שעשועים לשימושם ולצרכיהם של הנפגעים.

5.15. ליזום, להקים, לנהל או לסייע בניהול ובארגון מרכזי שיקום ובתים לחים של הנפגעים.

5.16. לרכז מידע עדכני על מחקר האוטיזם בארץ ובעולם ולפרסם ביטאון של העמותה, מאמרים, ספרים, חוברות, עלונים ופרסומים אחרים.

5.17. ליזום, לייסד ולהשתתף בקרנות כספיות וגופים כלכלים אחרים אשר תהא בהם משום תועלת ועזרה לביצוע מטרות העמותה במישרין או בעקיפין.

5.18. לארגן פעולות לשם איסוף כספים, קבלת תרומות, מגביות, הלוואות וכן לארגן פעולות תרבותיות, חברתיות ואחרות שהכנסותיהן תהיינה מוקדשות לביצוע מטרות העמותה.

5.19. לפתוח ולנהל חשבונות בנק, לרכוש לנהל ולהחזיק בנכסי דניידי ודלא ניידי אשר עשוי להיות בהם עניין לקידום מטרות העמותה.

5.20. להשקיע את כספי העמותה וקרנותיה ולנהוג ברכושה בדרך אשר תשמש להשגת מטרות העמותה.

5.21. לטפל בהשגת זכויות מכסימליות לנפגעים ולמשפחותיהם הן בדרך חקיקה והן בצורה מנהלית.

5.22. לדאוג למקומות עבודה מוגנים ונאותים עבור הנפגעים בהתבגרם, לפעול בתור נאמנים או אפוטרופוסים לגבי נכסיהם של הנפגעים, ליזום ולייסד גופים אשר יפעלו כאמור.

5.23. לפעול בשיתוף עם איגודים וארגונים שונים העוסקים בביצוע המטרות הנ"ל.

5.24. לעשות כל דבר שהעמותה תמצא לנכון ושיש בו כדי לאפשר לה את הגשמת כל מטרה ממטרותיה.

 

האישיות המשפטית של העמותה :

6. העמותה היא אישיות משפטית והיא רשאית על ידי הנהלתה או באי כוחה להתקשר בחוזים מכל מין וסוג שהוא, לחתום על שטרות, ערבויות וכל התחייבויות שהן, להעסיק עובדים ולשלם משכורותיהם ולעשות כל פעולה אשר ניתן לעשותה ע"י אישיות משפטית.

חברות בעמותה :

7. חבר עמותה הוא הורה של נפגע או אפוטרופוס של נפגע, וכן כל מי שיקבע על ידי הוועד או ועדה מטעמו, כזכאי להתקבל כחבר בעמותה.

8. הרוצה להתקבל כחבר יפנה בבקשת קבלה לוועד העמותה בהתאם לנוסח הבא: "אני (שם, מען ומספר זהות) מבקש להיות חבר בעמותה (שם העמותה). מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי. אם אתקבל כחבר בה, אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה.".

9. ועד העמותה יחליט ברוב על קבלת חברים. הועד יהא רשאי למנות ועדה מטעמו או ועדה המורכבת מנציגי הועד ו/או אנשי מקצוע, לצורך החלטה על קבלת חברים.

10. לכל חבר בעמותה זכות לבחור ולהיבחר למוסדות העמותה. זכות זו מותנית בכך שהחבר ישלם את דמי החבר וכל יתר התשלומים המגיעים ממנו לעמותה, עד למועד מימוש זכות הבחירה או מועד הגשת מועמדותו להיבחר..

11. חבר בעמותה זכאי להשתתף באסיפה כללית ובבחירות ולהצביע בהם, ובלבד ששילם את דמי החבר שחויב בהם עד למועד האסיפה או עד למועד מימוש זכות הבחירה או מועד הגשת מועמדותו להיבחר.

12. בכפוף לאמור לעיל, נציגי המועצה הציבורית, אשר יומלצו ע"י המועצה הציבורית לכהן במסגרת העמותה, יאושרו על ידי הועד וירשמו כחברי העמותה. נציגים אלו לא יהיו חייבים בתשלום דמי חבר.

13. חברות בעמותה היא אישית, אינה ניתנת להעברה ואינה עוברת בירושה.

14. היה ואושרה חברותו בעמותה של תאגיד משפטי, יהא רשאי אותו תאגיד לשלוח נציג שיהיה מעל לגיל 18.

15. החברות בעמותה מושתתת על עקרון ההתנדבות ופעולה שלא על מנת לקבל פרס.

16. חבר עמותה חייב בתשלום דמי חבר ששיעורם יקבע ע"י ועד העמותה. ועד העמותה רשאי במקרים חריגים לפטור מתשלום דמי חבר.

17. אין החבר אחראי אחריות אישית בעד פעילות העמותה והתחייבויותיה, אלא אם פעל שלא כדין למעט, אחריות המוטלת על-פי כל דין על נושאי משרה.

18. העמותה תנהל פנקס חברים בו יירשם כל חבר, מספר זהותו, תאריך תחילת חברותו ותאריך פקיעתה.

העמותה רשאית להעניק לחבריה פנקסי חבר במועד, בצורה ובהתאם לדרך שתקבע ע"י הועד.

19. חבר רשאי להשתייך לסניף לפי אזור מגוריו או הסניף הקרוב ביותר לאזור מגוריו.

20. הוצאת חברים מהעמותה:

20.1. הועד יהיה רשאי להחליט על הפסקת חברותו של חבר בעמותה על סמך אחד הנימוקים הבאים: פעולות בניגוד לתקנון העמותה, מעילה באמון, עשיית פעולות החותרות תחת קיומה של העמותה או המכשילות את פעולותיה, וכן אי קיום החלטות שהועד הגדירן מראש כהחלטות שאי קיומן מהווה עילה להוצאת חבר.

20.2. לא יוצא חבר אלא מן הטעמים שפורטו בתקנון ולאחר שניתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו בפני ועד העמותה.

20.3. הוצאת חבר כאמור תעשה ע"י החלטת הועד בה יתמכו רוב חברי הועד. חברותו של החבר בעמותה תושעה עם הנתן החלטת הועד ותסתיים בתום 14 יום מהינתנה. חבר שהועד החליט על הוצאתו מהעמותה, יהא רשאי להגיש בתוך 14 יום, ערעור על החלטת הועד ולהביא הנושא להכרעת האסיפה הכללית. במידה והאסיפה תחליט ברוב של שני שליש ממספר החברים הנוכחים בהצבעה והזכאים להצביע לאשר את החלטת הועד – תהיה החלטה זו סופית. בתקופה שבין החלטת הועד על הוצאת חבר ועד ההחלטה בערעור, אם יוגש, יראו את חברות החבר כמושעית.

21. על כל חבר למלא אחר תקנות אלו, החלטות ועד העמותה והאסיפה הכללית.

22. ועד העמותה רשאי מפעם לפעם להעניק תואר של עמית כבוד לכל אחד כפי שהועד ימצא לנכון.

23. חברות בעמותה פוקעת בכל אחד מהמקרים הבאים :

23.1. במות חבר.

23.2. אם החבר הוא תאגיד וניתן נגדו צו כינוס נכסים, או שהתפרק מרצון או עפ"י בקשת אחר, או אם חברותו של התאגיד לא אושרה מחדש על ידי הועד מזה למעלה משנתיים.

23.3. עם משלוח הודעה בכתב ע"י החבר לעמותה על פרישתו מן העמותה. פרישתו של החבר במקרה כזה תכנס לתוקף כעבור שבוע ימים מיום קבלת מכתב ההודעה. אולם פרישתו של החבר אינה פוטרת אותו מתשלום מסי החבר המגיעים ממנו עד צאתו את העמותה.

23.4. הוחלט על הוצאתו של החבר בהתאם לתקנון ומן הטעמים המפורטים בתקנון ולאחר שניתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו בפני הועד.

מוסדות העמותה :

24. כללי :

24.1. מוסדות העמותה יהיו האסיפה הכללית, ועד העמותה, 3 הנהלות חטיבתיות, וועדת הביקורת. כמו כן, תפעל המועצה הציבורית כגוף מייעץ לעמותה.

24.2. העמותה תפעל באמצעות מוסדותיה, סניפיה השונים ומסגרות פעילות המנוהלים על ידה ברחבי הארץ.

24.3. האסיפה הכללית תהא מוסמכת, אם תמצא זאת לנכון, למנות נשיא כבוד לעמותה בהתאם להמלצת המועצה הציבורית.

25. המועצה הציבורית:

25.1. המועצה הציבורית היא גוף מייעץ של העמותה. המועצה הציבורית תפעל להגברת המודעות הציבורית למטרותיה של העמותה, וחבריה יתרמו מניסיונם, מעמדם וקשריהם לקידום מטרותיה של העמותה.

25.2. המועצה הציבורית תייעץ לוועד בכל הקשור לביצוע מטרות העמותה והשימוש במשאביה הכספיים.

25.3. נציגי המועצה הציבורית יכהנו במוסדות העמותה האחרים – ועד העמותה, ההנהלות החטיבתיות וועדת הביקורת.

25.4. בחירת חברי המועצה הציבורית ויו"ר המועצה הציבורית:

25.4.1. חברי המועצה הציבורית, נכון ליום הבאת תקנון זה לאישור האסיפה הכללית, הם כמפורט בנספח א' לתקנון.

25.4.2. המועצה הציבורית תהא רשאית לצרף חברים למסגרתה וזאת ברוב קולות החברים הנוכחים באסיפה רגילה של המועצה, עליה ניתנה הודעה של לפחות 14 יום מראש ובה צוין דבר הצירוף המתוכנן.

25.4.3. משך כהונת חברי המועצה הציבורית יהא שלוש שנים ממועד אישור תקנון זה, לגבי החברים שפורטו בנספח א' לתקנון, או מיום ההצטרפות למועצה הציבורית. בתום 3 השנים תהא המועצה הציבורית רשאית להאריך כהונת חבר המועצה לתקופה נוספת.

25.4.4. כל הנהלה חטיבתית תשלח נציג (שאינו חבר מועצה ציבורית) לשמש כנציגה במועצה הציבורית.

25.4.5. המועצה הציבורית תבחר את יו"ר המועצה מתוכה ברוב קולות הנוכחים, באסיפה רגילה של המועצה, עליה ניתנה הודעה של לפחות 14 יום מראש, ובה צוין דבר בחירת היו"ר.

25.4.6. משך כהונת יו"ר המועצה הינו לשלוש שנים והוא יהא זכאי להיבחר מחדש לתפקידו. בתקופת כהונתו, יו"ר המועצה יכול שישמש גם בתפקיד יו"ר העמותה, באישורה של האסיפה הכללית.

25.5. סמכויות המועצה הציבורית :

25.5.1. המועצה הציבורית תמליץ מראש על מועמדות רואה החשבון של העמותה אשר מינויו יובא לאישור האסיפה הכללית, וכן תעיין ותעביר הערותיה והמלצותיה באשר לתקציב העמותה, למאזנה ודוחותיה הכספיים.

25.5.2. המועצה הציבורית תהא רשאית להתכנס ולדון בכל נושא אשר תמצא לנכון.

25.5.3. הודיע יו"ר המועצה הציבורית לוועד, להנהלה חטיבתית או ליו"ר העמותה כי קיים עניין או סוג עניינים מסוימים שלגביהם תהיה החלטת הועד או ההנהלה החטיבתית טעונה המלצת המועצה הציבורית, יועבר אותו עניין לדיון ולמתן המלצתה של המועצה הציבורית טרם יובא להחלטת הועד או ההנהלה החטיבתית.

הועברו העניין או סוג העניינים הנ"ל להמלצת המועצה הציבורית, תהא המועצה הציבורית רשאית לדון בהם בנוכחות לא פחות ממחצית חבריה הרשומים.

לא התקיים דיון במועצה הציבורית בתוך 45 יום ממועד הודעת יו"ר המועצה הציבורית כאמור, יחשב הדבר כויתור על זכות המועצה הציבורית כאמור בסעיף זה.

25.6. כינוס המועצה הציבורית והצבעות :

25.6.1. המועצה הציבורית תתכנס לפחות אחת ל-6 חדשים לפי הודעה של 14 יום מראש מטעם יו"ר המועצה הציבורית. בהודעה יפורט סדר היום לדיון. אין באמור כדי למנוע כינוס המועצה הציבורית במועדים קצרים יותר במקרים דחופים.

25.6.2. רוב חברי המועצה הציבורית יהיו מנין חוקי, אך בתום מחצית השעה מהמועד שנועד לאסיפה, היא תהא חוקית בכל מספר של משתתפים, כל עוד לא נקבע אחרת בתקנון זה.

25.6.3. החלטה בכתב של חברי המועצה הציבורית הנמצאים אותה עת בארץ תהא חוקית וברת תוקף כאילו נתקבלה באסיפה של המועצה הציבורית ובלבד שהסכימו וחתמו עליה כל חברי המועצה הציבורית הנמצאים אותה עת בארץ.

החלטה בהקשר להוספת חברים למועצה הציבורית הארכת תקופת כהונתם וכן ביחס לבחירת יו"ר המועצה הציבורית, לא תתקבל אלא באסיפה כאמור לעיל.

25.6.4. המועצה הציבורית רשאית למנות מעת לעת ועדות משנה ולהאציל להן סמכויות.

26. האסיפה הכללית:

26.1. האסיפה הכללית היא אסיפת החברים בעמותה בעלי זכות ההצבעה ובה נבחרים יו"ר העמותה, נציגי החברים בהנהלה החטיבתית, נציגי החברים בועדת הביקורת ורו"ח העמותה.

26.2. האסיפה תתווה את קווי הפעולה הכלליים של הועד וההנהלות החטיבתיות, ותחליט בשאלות עקרוניות אשר הועד ימצא שאינו מוסמך לטפל בהן או כי יש להעביר ההחלטה בהן לאסיפה הכללית, וכן בכל נושא שתמצא לנכון.

26.3. האסיפה תדון בדינים וחשבונות על פעולות העמותה, ובממצאי ועדת הביקורת.

26.4. האסיפה הכללית תהא רשאית להעביר את נציגי החברים בוועד או בהנהלות החטיבתיות מכהונתם, בהחלטה שתתקבל ברוב של הנוכחים הזכאים להצביע באסיפה, וזאת לאחר שניתן לחבר הועד שבו מדובר להשמיע את דברו.

26.5. האסיפה הכללית תהא רשאית לשנות תקנון זה כפי שתמצא לנכון ברוב של שני שליש הנוכחים הזכאים להצביע באסיפה. הצעה לשינוי התקנון תחייב הודעה מיוחדת על כך. פרטי השינוי יועברו בכתב אל כל החברים בעמותה לפחות 14 יום לפני מועד קיום האסיפה בה אמורים להצביע על שינוי התקנון.

 27. כינוס אסיפה כללית :

27.1. אסיפה כללית רגילה תכונס אחת לשנה. אסיפה כללית לבחירת יו"ר העמותה, נציגי החברים להנהלות החטיבתיות, ונציגי החברים בועדת הביקורת תכונס אחת לשלוש שנים.

27.2. אסיפות כלליות שלא מן המניין תכונסנה במקרים הבאים :

א. כינוס האסיפה התבקש בכתב על ידי 7 מחברי הועד.

ב. כינוס האסיפה התבקש בכתב על ידי ועדת הביקורת או על ידי מחצית מחברי המועצה הציבורית.

ג. כינוס האסיפה הכללית התבקש בכתב על ידי עשירית מכלל חברי העמותה הזכאים להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית ואשר שילמו את דמי החבר בהם חויבו עד למועד קבלת הדרישה במשרד העמותה.

ד. יו"ר העמותה החליט על כינוס האסיפה.

27.3. אל האסיפה הכללית יוזמנו כל חברי העמותה על ידי מכתבים בדואר רגיל חתומים ע"י יו"ר העמותה ועל ידי פרסום ההזמנה באחד מעיתוני הערב היומיים. ההזמנות תשלחנה לכל חבר לפחות עשרה ימים מראש ויצוין בהן יום, שעה, מקום וסדר יום לאסיפה. העתק ההודעות בדבר כינוס האסיפה ישלחו גם לחברי המועצה הציבורית אשר יהיו רשאים להשתתף באסיפה הכללית אך לא להצביע בה.

27.4. האסיפה הכללית תנוהל על ידי יו"ר העמותה אשר ישמש כיו"ר האסיפה לעניין זה. יו"ר העמותה רשאי להעביר סמכותו זו לחבר אחר במוסדות העמותה אשר ישמש כיו"ר האסיפה, ואם בחר יו"ר העמותה שלא לעשות כן, יבחר יו"ר האסיפה ע"י האסיפה.

27.5. אסיפה כללית תהא חוקית אם נתקיימה במועד ובמקום שנקבעו בהזמנות, ואם השתתפו בה לא פחות מרבע מהמספר הכללי של החברים הזכאים להצביע באסיפה זו.

27.6. אם במועד הקבוע לא יופיעו משתתפים במספר הדרוש כאמור לעיל תתקיים האסיפה באותו יום ובאותו מקום, שעה לאחר המועד הנקבע, ותהיה חוקית בכל מספר של משתתפים. לעניין זה משתתף באסיפה הינו חבר הזכאי להצביע באסיפה, אשר הופיע ונרשם בפתח הישיבה, בעצמו .

27.7. ההצבעה באסיפה תהיה באמצעות פתקי הצבעה ו/או הרמת ידיים אלא אם האסיפה תחליט אחרת. ההחלטות תתקבלנה, כל עוד לא נאמר אחרת בתקנון זה, ברוב קולות המצביעים, פרט להחלטה בדבר שינוי התקנון לה נדרש רוב של שני שליש מהנוכחים הזכאים להצביע או כל החלטה אחרת בה יידרש רוב מיוחד.

27.8. באסיפה כללית יהיה לכל חבר קול אחד.

למרות האמור לעיל, כל נפגע מקנה להוריו או לאפוטרופוסיו קול אחד בלבד, וכן גם במשפחה בה יש יותר מנפגע אחד יהיה להורים או לאפוטרופסים קול אחד בלבד.

כאמור לעיל, זכות ההצבעה מותנית בכך ששולמו מסי החבר עד למועד האסיפה.

27.9. בפתח האסיפה יודיע יו"ר האסיפה את מספר החברים המשתתפים כפי שנרשמו.

במידה ובמהלך הישיבה יצטרפו חברים נוספים יתווסף שמם לרשימת המשתתפים בטרם תיערכנה הצבעות. יו"ר האסיפה יהא רשאי – בהחלטות בהן לא נדרש רוב מיוחד – להודיע על החלטתו שלא לפעול לפי הפרוצדורה הקבועה בסעיף זה.

רשימת המשתתפים תשמש ראיה לנוכחות החברים באסיפה ללא התחשבות אם חבר אשר נרשם כמשתתף עזב את האסיפה במהלכה.

27.10. בכל אסיפה כללית ינוהל פרוטוקול. הפרוטוקול ייחתם בידי יו"ר האסיפה ומשנחתם יהיה ראיה לכאורה לתוכנו ולכשרות כינוס האסיפה, ניהולה וקבלת החלטותיה.

28. בחירת יו"ר העמותה :

28.1. יו"ר העמותה יבחר ברוב קולות המצביעים באסיפה כללית. יו"ר העמותה יכול שלא יהיה חבר העמותה, אולם יחשב כחבר עם בחירתו לתפקיד יו"ר העמותה למשך תקופת כהונתו בתפקיד זה וירשם כחבר בעמותה ובלבד כי הגיש בקשה בכתב להתקבל כחבר בעמותה כמפורט בתקנה 8 לעיל.

28.2. יו"ר העמותה ישמש כחבר המועצה הציבורית במשך תקופת כהונתו כיו"ר העמותה.

28.3. יו"ר העמותה יכהן כחבר ועד מכוח תפקידו.

29. ועד העמותה :

29.1. סמכויות הועד :

29.1.1. ניהול ענייני העמותה, חתימה על חוזים, התחייבויות וכל מסמכים אחרים עליהם העמותה זכאית לחתום, ופעולה בשם העמותה בכל עניין ודבר שלא נמסר במפורש לגוף אחר.

29.1.2. התווית קווי פעילות העמותה בהתאם למטרותיה והחלטות האסיפה הכללית, פיקוח וביקורת על ביצוען.

29.1.3. קיום דיונים וקבלת החלטות בנושאים אסטרטגיים.

29.1.4. הקצאת משאבים כספיים בין גופי העמותה.

29.1.5. קבלת חברים לעמותה, הוצאתם, הענקת חברות כבוד, הקמת וסגירת סניפים ומסגרות.

29.1.6. ביצוע כל הנדרש להכנת מאזן ודין וחשבון בדבר הכנסות העמותה והוצאותיה כנדרש על פי דין, בתאום עם רו"ח העמותה והמטה המקצועי.

29.1.7. אישור תקציב העמותה והעברתו לעיונה והתייחסותה של המועצה הציבורית.

29.1.8. מנוי ופיטורי מנכ"ל – המנוי או פיטורי המנכ"ל, יהא כרוך באישור רוב חברי הועד המכהנים בתפקידם.

29.1.9. הוועד רשאי להסמיך שניים או יותר מבין חברי העמותה ו/או הצוות הניהולי והמקצועי המועסק בעמותה לחתום בשם העמותה על מסמכים שיחייבו אותה ולבצע בשמה פעולות שהם בתחום סמכותה. כמו כן, יהא רשאי הוועד להסמיך מנהל מסגרת / בית של העמותה ו/או ממלא מקומו, מכח תפקידם, יחדיו או כל אחד מהם יחד עם כל בעל זכות חתימה אחר בעמותה, להיות בעלי זכויות חתימה בחשבון הבנק של אותה מסגרת / בית של העמותה.

29.1.10. כל סמכות אשר לא הוענקה במפורש לגוף אחר.

29.1.11. כל עוד לא נאמר אחרת בתקנון זה, בכל מקום בחוק העמותות המתייחס ל"ועד", יהיו סמכויות אלה מסורות לוועד העמותה כמשמעות בתקנון זה.

29.2. כללי :

ועד העמותה ימנה 10 עד 13 חברים כדלקמן:

29.2.1. 9 נציגים שיבחרו מתוך ההנהלות החטיבתיות, 3 נציגים מכל הנהלת חטיבה.

29.2.2. 3 נציגי ציבור שיומלצו על ידי המועצה הציבורית ויאושרו על ידי האסיפה הכללית. נציגים אלה, יכול שיכללו את נציגי הציבור המכהנים בהנהלות החטיבתיות.

29.2.3. יו"ר העמותה.

29.2.4. לא יכהן כחבר ועד מי שאינו חבר העמותה, מי שמכהן בתפקיד נבחר או מועסק בשכר בעמותה אחרת העוסקת בטיפול באוטיסטים או באוכלוסיה דומה, מי שמכהן בועדת הביקורת, תאגיד – להבדיל מנציג של תאגיד, קטין, פסול דין, פושט רגל ומי שהורשע בפסק דין סופי בעבירה שיש עימה קלון.

כמו כן, לא יכהן כחבר ועד מי שמשרת את העמותה בשכר. מי ששירת את העמותה בשכר יכהן כחבר ועד רק אם יחדל לקבל שכר מן העמותה ויבחר באסיפה הכללית על ידי החברים, אך במקרה והוא נכלל בין המועמדים המומלצים על ידי המועצה הציבורית, יהא מינויו טעון אישור ועד העמותה ברוב רגיל. חברי המועצה הציבורית אשר יכהנו בוועד מכוח תפקידם זה, ירשמו כחברי העמותה ובלבד כי הגישו בקשה בכתב להתקבל כחברים בעמותה כמפורט בתקנה 8 לעיל.

29.2.5. נמחק.

29.2.6. האסיפה הכללית רשאית להעביר בכל עת, חבר הועד מכהונתו. חבר הועד יחדל לכהן לאחר החלטת האסיפה הכללית כאמור, וכן אם הוכרז פסול דין או פושט רגל, וכן אם התפטר מכהונתו בהודעה בכתב שמסר לוועד.

29.2.6.1. חברותו של חבר בוועד תפקע אם לא נוכח ב-3 ישיבות רצופות, ו/או לא נכח בשני שליש מישיבות הועד שתתקיימנה במשך כל 12 חודשים, החל ממועד תחילת כהונתו כחבר ועד. הודעה על פקיעת החברות תשלח לחבר הועד בחתימת יו"ר הועד, ותהווה אסמכתא לפקיעת חברותו במקרה זה.

29.2.6.2. הורה, חבר ועד, אשר פקעה חברותו בהנהלת החטיבה, תפקע חברותו גם בוועד.

29.2.6.3. הסתיימה כהונתו של חבר הועד בתוך תקופת הקדנציה, בין אם מיוזמתו ובין אם מכל סיבה אחרת, ימונה חבר אחר תחתיו על ידי הגוף אשר מכוחו מונה החבר המקורי כחבר הועד. במידה ומדובר בנציגים שנבחרו על ידי ההנהלות החטיבתיות, ייבחר החבר ע"י חברי ההנהלה החטיבתית.

29.2.7. הועד יהא רשאי להמשיך ולפעול כל עוד מספר חבריו לא יפחת מ-9.

פחת מספר החברים בוועד מ-9 חברים כאמור, תכונס אסיפה כללית לבחירת וועד חדש לא יאוחר מ-90 יום, מיום שפחת מספר חברי הוועד כאמור. עד לבחירת וועד חדש, ימשיך לפעול הוועד הקיים של העמותה בכל הרכב שהוא.

29.2.8. העמותה תנהל פנקס חברי הועד ותרשום בו שמו של כל אחד מהם, אופן מינויו כחבר ועד, מענו, מס' תעודת זהות, תאריך תחילת כהונתו ותאריך פקיעתה.

29.2.9. לקראת הבחירות לוועד העמותה וההנהלות החטיבתיות, תמונה ועדה שתנהל את הליך הבחירות. חברי ועדת הבחירות ויו"ר ועדת הבחירות ימונו ע"י ועד העמותה.

29.2.10. הועד ימנה מתוכו את אחד ההורים כיו"ר הועד כאמור בתקנון זה ויתכנס, על פי הצורך, אך לפחות אחת לחודשיים.

29.2.11. הועד ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו.

29.2.12. החלטות הועד יתקבלו ברוב קולות החברים המצביעים. היו הקולות שקולים – לא נתקבלה ההצעה. החלטת כל חברי הועד הנוכחים בארץ פה אחד ובכתב, יכול שתתקבל גם שלא בישיבת הועד.

29.2.13. יו"ר העמותה יהא רשאי להשתתף ולנהל את ישיבות הועד וכן להצביע בהן, מכח תפקידו.

29.2.14. בכפוף לתנאים שבסעיף ‎29.2.4, יהא רשאי כל מי שכיהן בעבר כיו"ר המועצה הציבורית, להשתתף בישיבות הוועד ללא זכות הצבעה.

29.3. בחירות לוועד העמותה :

ועד העמותה יבחר באופן הבא:

29.3.1.  9 חברי ועד ימונו מתוך חברי ההנהלות החטיבתיות כדלקמן:

3 נציגי ההורים מכל הנהלה חטיבתית – אשר ייבחרו ע"י כל הנהלה חטיבתית בישיבתה הראשונה שלאחר בחירת חבריה וכאמור בסעיף 30.4.3.2 (סה"כ 9 חברים)

29.3.2. 3 נציגי המועצה הציבורית – נציגים אלה יומלצו לשמש כחברי וועד על ידי המועצה הציבורית ויאושרו על ידי האסיפה הכללית. נציג המועצה הציבורית יכול שישמש גם בוועד וגם בהנהלת חטיבה.

29.3.3. יו"ר העמותה יכהן כחבר ועד מכח תפקידו ויחשב לעניין זה כחבר העמותה.

29.3.4. תנאי להבחרו או מינויו של חבר לתפקיד חבר ועד, הוא תשלום דמי החבר לעמותה וקיום יתר התנאים הנדרשים מחבר, לצורך זכאותו להצביע בבחירות ובאסיפה הכללית

29.3.5 חברי הועד יכהנו בתפקידם ממועד היבחרם ועד לבחירת חברי ועד חדשים.

29.4. ישיבות הועד:

29.4.1. הועד יבחר, בישיבתו הראשונה, את יו"ר הועד מתוך ההורים המכהנים בוועד.

29.4.2. הועד יתכנס, לפי הצורך אך לא פחות מאחת לחודשיים, מועד הישיבה יקבע ע"י יו"ר העמותה, יו"ר הועד והמנכ"ל.

29.4.3. הודעה על מועד הישיבה תימסר טלפונית וכן בכתב, לפחות שבוע ימים מראש, ובה יצוין מועד הישיבה, מיקומה וסדר היום המתוכנן לה.

29.4.4. יו"ר העמותה ו/או יו"ר הועד יהיו רשאים, במקרים דחופים, לכנס ישיבה דחופה של הועד, וזאת לאחר הודעה מוקדמת של 48 שעות.

29.4.5. זימון ישיבת הועד, יכול שיהיה אף ביוזמת ועדת הביקורת, יוזמת המועצה הציבורית, או בקשת 3 חברי ועד.

29.4.6. ישיבת הועד תהא חוקית אם הודעה עליה ניתנה כאמור לעיל, ובאם נכחו בה רוב חברי הוועד. במידה וכל נציגי המועצה הציבורית לא נכחו בישיבות ועד וכולם סבורים שהחלטה שהתקבלה באותה ישיבה דורשת דיון מחדש, ידון הנושא הרלבנטי מחדש.

29.4.7. הצבעה בישיבת הועד תעשה בהרמת יד כאשר לכל חבר קול אחד בלבד. במידה ויתבקש הדבר על ידי חמישה חברים לפחות ניתן יהיה לקיים הצבעה חשאית, בכפוף לאמור בסעיף ‎29.4.11 להלן.

29.4.8. בנושאים הקשורים לניהול כספי העמותה יהא רשאי יו"ר העמותה או יו"ר הועד, במקרה בו יראה זאת לנכון או במידה והתבקש לכך על ידי יו"ר המועצה הציבורית, להורות כי ההצבעה תעשה בהרמת ידיים בלבד.

29.4.9. בכל ישיבת ועד ינוהל פרוטוקול. הפרוטוקול ייחתם בידי יו"ר הישיבה ומשנחתם, יהיה ראיה לכאורה לתוכנו ולכשרות הישיבה, ניהולה וקבלת החלטותיה.

29.4.10. במקרים דחופים או בנושאים בהם לדעת יו"ר הועד ניתן לקבל בהם החלטה ללא קיום ישיבה, ניתן יהא לאשר החלטה באמצעות פקסימיליה, ובלבד כי נוסח ההחלטה המוצע וההסברים לה, פורטו בכתב וההחלטה אושרה פה אחד על ידי כל חברי הועד הנמצאים בארץ באותה עת.

29.4.11. החלטות בישיבות הועד תתקבלנה, כל עוד לא נקבע אחרת בתקנון זה ברוב רגיל, למעט הנושאים שיפורטו להלן:

1. ההחלטות המנויות להלן יחייבו קוורום הכולל שני נציגי המועצה הציבורית בוועד לפחות ויתקבלו בכפוף לרוב של 2/3 לפחות מקולות החברים המצביעים:

א) החלטות הכרוכות בהוצאה כספית במישרין או בעקיפין ובמסגרת התקציב העולה על סך של 1,000,000 ש"ח.

ב) נושא אשר יו"ר המועצה הציבורית ויו"ר הועד ביקשו להפעיל סעיף זה לגביו וכל נציגי המועצה הציבורית בוועד תמכו בבקשה זו.

ג) החלטות הקשורות לרכישה או כל שימוש אחר בנדל"ן.

ד) פתיחת וסגירת חשבונות בנק, הפרדת קרנות או איחודן.

ה) הענקת זכויות חתימה ושינוי זכויות חתימה בשם העמותה לבנקים ולגורמים חיצוניים אחרים.

למרות האמור, ובמידה ונציגי המועצה הציבורית הוזמנו כהלכה לישיבה ובהזמנה פורטו הנושאים לדיון המחייבים נוכחותם, ולמרות זאת לא הופיעו נציגי המועצה הציבורית, כולם או מקצתם, לישיבה ללא מתן סיבה שהיא, לא תחול ההגבלה על הקוורום.

2 . החלטות הדורשות רוב מיוחד תתקבלנה בהצבעה גלויה.

29.4.12. הועד יהא רשאי לפעול באמצעות ועדות משנה. אין באמור כדי לגרוע מהחובה להביא לאישור הועד כל נושא שטופל על ידי ועדת משנה.

29.4.13. הועד יהיה רשאי לבטל החלטות שהתקבלו בחטיבות במקרים הבאים:

א. התקבלה החלטה הנוגדת את מדיניות העמותה או את רוח העמותה.

ב. התקבלה לדעתו של הועד החלטה בלתי סבירה.

ג. התקבלה החלטה בחטיבה שיש בה השלכות על העמותה כולה והועד רואה בה נושא חוצה גיל.

ד. התקבלה החלטה בעניין שהועד רואה בו נושא האמור להיות נדון בוועד.

ה. התקבלה החלטה שאינה בסמכותה של הנהלת החטיבה.

30. ההנהלות החטיבתיות :

30.1. כללי:

פעילויות העמותה תסווגנה לפי חטיבות גיל כדלקמן:

חטיבת הגל הרך (גילאי 0 עד 7 שנים, או כל מי שילדו נמצא עדיין בגן).

חטיבת חינוך (גילאי 7 עד 21 שנים).

חטיבת בוגרת (גילאי 21 ומעלה, או כל מי שילדו נמצא בבית לחיים של אלו"ט).

30.2. סמכויות ההנהלות החטיבתיות:

30.2.1. ההנהלה החטיבתית תקבע את מדיניות החטיבה, בכפוף למדיניות שנקבעה על ידי ועד העמותה, ותפקח על ביצועה.

30.2.2. ההנהלה החטיבתית תקדם את ענייני חטיבת הגיל הרלבנטית ובין היתר תנתח את צרכיה – תקבע ותמליץ על מדיניות וסדרי עדיפויות לקידום פעילויות או פרויקטים שונים עבור חטיבת הגיל, בשים לב והתאמה למדיניות העמותה ואפשרויותיה הכספיות וכן תביא לאישור הועד תכניות עבודה חטיבתית לתקופות קצרות וארוכות. ההנהלה החטיבתית תחליט על אופן הקצאת המשאבים הכספיים הנדרשים לפעילות החטיבה, במסגרת התקציב שיאושר על ידי הועד לפעולות החטיבה.

30.3. הרכב הנהלה חטיבתית:

הנהלה חטיבתית תכלול את החברים הבאים:

30.3.1. 8 חברים אשר יבחרו לתפקיד באופן אישי באסיפה הכללית, כפי שיפורט להלן. היה ומספר המועמדים לתפקיד יהא פחות מ-8, ניתן יהא למנות חברים במספר נמוך יותר אך, בכל מקרה, לא פחות מ-3 חברים. היה ומספר המועמדים לתפקיד יהא קטן מ-3, יהא רשאי הוועד למנות חברים מתוכו לשמש גם כחברי הנהלה חטיבתית זו.

30.3.2. 3 נציגי ציבור אשר ימונו על ידי המועצה הציבורית.

30.4. הבחירות להנהלה החטיבתית

הבחירות להנהלות החטיבתיות יתקיימו אחת לשלוש שנים, ולא יאוחר מחלוף 38 חודשים, אלא אם יוחלט אחרת באסיפה הכללית ברוב רגיל. חברי ההנהלות החטיבתיות הנבחרים, יכהנו בתפקידם ממועד קיום אסיפה כללית בה נבחרו ועד שאסיפה כללית אחרת תבחר הנהלות חטיבתיות חדשות. חברי הנהלה חטיבתית רשאים להיבחר או להתמנות מחדש.

30.4.1. 8 נציגי חברים יבחרו להנהלה החטיבתית באופן אישי באסיפה הכללית, על ידי החברים הזכאים לבחור נציגים להנהלה חטיבתית מסוימת וכדלהלן:

30.4.1.1. כל חבר עמותה שהינו בעל הזכות לבחור באסיפה הכללית, יהא רשאי לבחור נציגים להנהלת החטיבה אליה משתייך הנפגע מכוחו הוא חבר. חבר שהוא אפוטרופוס לילד בגיל "גבולי שלא יעלה על שנתיים לכל כיוון" יוכל, מטעמים סבירים, לבחור לאיזו חטיבה להשתייך, וזאת בהודעה שייתן לנציגי ועדת הבחירות טרם פתיחת האסיפה.

30.4.1.2. ההצבעה עבור נציגי חטיבת הגיל תהא באמצעות פתקים שימסרו לחבר המצביע, בהתאם לחטיבת הגיל, אשר את נציגיה הוא זכאי לבחור, בגין השתייכותו לקבוצת הגיל הרלוונטית.

30.4.1.3. המועמדים לבחירה להנהלת חטיבת גיל, יודיעו על מועמדותם לועדת הבחירות, לפחות 45 יום טרם מועד הבחירות.

30.4.1.4. ככל שהמועמד הינו הורה או אפוטרופוס של נפגע, יהא רשאי המועמד להעמיד עצמו לבחירה להנהלה חטיבתית של החטיבה אליה משתייך הנפגע.

30.4.2. לכל הנהלה חטיבתית ימונו 3 נציגים מבין חברי המועצה הציבורית. נציגים אלה יומלצו לשמש כחברי הנהלת החטיבה על ידי המועצה הציבורית ויאושרו על ידי האסיפה הכללית.

30.4.3. ישיבות ההנהלה החטיבתיות

30.4.3.1. ההנהלה החטיבתית תבחר לעצמה יו"ר מבין חבריה שהם הורים. היו"ר ינהל את ישיבות ההנהלה החטיבתית.

30.4.3.2. חברי ההנהלה החטיבתית שאינם חברי המועצה הציבורית, יבחרו מביניהם 3 חברים לשמש כנציגי ההנהלה החטיבתית בוועד העמותה.

30.4.3.3. הנהלת החטיבה תתכנס לישיבה כפי הצורך ולא פחות משמונה פעמים בשנה. מועד הישיבה יקבע על ידי יו"ר הנהלת החטיבה בתאום עם המנכ"ל, או מנהל האגף הרלבנטי במטה המקצועי.

30.4.3.4. בישיבת ההנהלה החטיבתית, יכול שישתתפו גם חברים בעמותה שאינם חברי הנהלת החטיבה כמשקיפים, ללא זכות הצבעה. השתתפות שכזו תהיה כרוכה באישור מראש לפני תחילת הישיבה.

30.4.3.5. הודעה על מועד הישיבה תימסר טלפונית וכן בכתב לחברי ההנהלה החטיבתית, לפחות שבוע ימים מראש ובה יצוין מועד הישיבה, מיקומה וסדר היום המתוכנן לה. ישיבת ההנהלה החטיבתית תהא חוקית אם הודעה עליה ניתנה כאמור לעיל ובאם נכחו בה רוב החברים בה.

30.4.3.6. במקרים חריגים, יהא רשאי יו"ר הנהלת החטיבה להעלות הצעה להחלטה מבלי לקיים ישיבה. החלטה כאמור תיחשב כקבילה בתנאי כי ניתנה לה הסכמה פה אחד של כל חברי הנהלת החטיבה בכתב.

30.5. פקיעת כהונה בהנהלה חטיבתית

30.5.1. כהונתו של חבר בהנהלה החטיבתית, תפקע באחת מאלה:

א. בתוך 72 שעות ממועד מסירת הודעת התפטרות בכתב ליו"ר ההנהלה החטיבתית.

ב. במות החבר.

ג. החבר הוכרז כפסול דין, פושט רגל, או הורשע בעבירה שיש עימה קלון.

ד. חברותו של חבר בהנהלה החטיבתית תפקע, במידה ולא נכח ב-3 ישיבות הנהלה רצופות ו/או לא נכח בשני שליש מישיבות שהתקיימו במשך כל 12 החודשים, החל ממועד תחילת כהונתו.

30.5.2. פקעה כהונתו של חבר בהנהלה החטיבתית, רשאית היא להמשיך ולקיים את פעילויותיה כל עוד מכהנים בהנהלה החטיבתית 7 חברים

30.5.3. עם פקיעת כהונה של נציג החברים בהנהלה החטיבתית, יכהן במקומו, החבר אשר הציג את מועמדותו להנהלה החטיבתית ואשר זכה למספר הקולות הגבוה ביותר, מבין המועמדים שלא נבחרו לכהן כחברי ההנהלה החטיבתית, אלא אם הודיע שאינו מעוניין בכך ואז יכהן הבא אחריו.

 31. מנכ"ל :

31.1. לעמותה ימונה מנהל כללי. המנהל הכללי יבחר על ידי הועד, כאמור בסעיף ‎29.1.8. תנאי העסקתו של המנכ"ל יקבעו במו"מ עם הועד. המנכ"ל יועסק בחוזה אישי. חידוש חוזה העסקתו, או הפסקתו, יהא באישור הועד – כאמור בסעיף ‎29.1.8.

31.2. המנכ"ל ינהל את עניני העמותה השוטפים, יעמוד בראש משרד העמותה ויפקח על פעולות מסגרות העמותה השונות ויפעל בהתאם למטרות שיגובשו, במתואם עם הועד וההנהלות החטיבתיות ועל פי לוחות זמנים שיקבעו.

31.3. הניהול השוטף שבאחריות המנכ"ל יכלול את הנושאים הבאים:

31.3.1. ניהול משרד העמותה, איוש משרות במשרד העמותה, קביעת תנאי העסקת עובדים בכפוף לתקציב.

31.3.2. ניהול מסגרות העמותה השונות, ריכוז פעילות מנהלי המסגרות ופקוח מקצועי ואדמיניסטרטיבי עליהן. העסקת עובדים במסגרות השונות תאושר על ידי המנכ"ל, בכפוף לתקציב כאמור.

31.3.3. בניית תכניות אסטרטגיות ותכניות עבודה שנתיות לאישור הועד.

31.3.4. ייצוג העמותה מול גורמים חיצוניים, רשויות ומשרדי ממשלה, בתאום ובלווי, של נציגי הועד מהחטיבה הרלוונטית, להשגת השתתפות כספית ו/או כל מטרה אחרת.

31.3.5. ניהול כספי העמותה בהתאם למטרות העמותה, התקציב ומדיניות הועד.

31.3.6. המנכ"ל ישמש כאחד מבעלי זכויות החתימה בעמותה בהתאם להחלטות בדבר זכויות החתימה כפי שיתקבלו מעת לעת.

31.3.7. אחריות על גיוס תרומות וקשר עם תורמים.

31.3.8. ריכוז הטיפול ביחסי הציבור של העמותה, ניהול אירועים, מתן וקבלת חסויות.

31.3.9. ריכוז הטיפול מול רואי החשבון ויועציה המשפטיים של העמותה.

31.3.10. קיום קשר קבוע עם חברי העמותה ומתן מענה לפניות חברים, טפול אדמיניסטרטיבי בפניות לצרוף חברים חדשים.

31.3.11. הכנת ישיבות מוסדות העמותה, השתתפות בישיבות הועד וישיבות ההנהלות החטיבתיות ככל שיידרש, ללא זכות הצבעה.

31.3.12. מתן ליווי אדמיניסטרטיבי ומקצועי באמצעות צוות המטה לוועד ולהנהלות החטיבתיות.

31.3.13. כל פעולה או סמכות נוספת אשר תוענק למנכ"ל ע"י הועד ובלבד שאינה בסמכות מוסד אחר בעמותה.

31.4. המנכ"ל יקיים פגישות התייעצויות ועדכונים מעת לעת עם יו"ר העמותה ויו"ר הועד.

32. ועדת הביקורת:

32.1. ועדת הביקורת תבחר ע"י האסיפה הכללית ותכהן בתפקידה שלוש שנים ועד לבחירת ועדת ביקורת חדשה.

32.2. ועדת הביקורת תהיה בת אותו מספר חברים שיקבע ע"י האסיפה הכללית ולא פחות משלושה ובתנאי כי לפחות אחד מחבריה יהא חבר המועצה הציבורית. חבר ועדת ביקורת לא יהיה חבר הנהלה חטיבתית או חבר הועד.

32.3. ועדת הביקורת תבדוק את הדו"ח הכספי והמאזן וכן את הפעולות הכספיות האחרות של העמותה, כן תבדוק את דרך ביצוע ההחלטות ע"י המוסדות השונים של העמותה וכל עניין אחר אשר יראה לה רלבנטי. הועדה תגיש דוחות על פעולותיה ואת הערותיה, בכל עת שתמצא לנכון, אך לא פחות מפעם בשנה, למועצה הציבורית ולאסיפה הכללית. ועדת הביקורת תוכל לצרף לדו"ח שלה המלצות בקשר לדרכי ארגון והפעלה.

32.4. לוועדת הביקורת תינתן גישה חופשית לצורך ביקורת, לכל חשבונות העמותה במוסדותיה המרכזיים ובסניפים וכן יינתנו לה כל עזרה וכל הסבר שיידרש על ידה בתחום העניינים הנתונים לביקורתה. ועדת הביקורת תהא רשאית לשלוח נציג מטעמה לכל ישיבה של הנהלת חטיבה או ישיבת ועד.

33. רואה חשבון

33.1. האסיפה הכללית תבחר רואה חשבון לעמותה אשר ישמש במשרתו עד האסיפה השנתית שאחריה.

33.2. רשימת המועמדים לתפקיד רואה חשבון העמותה תובא מראש לעיון המועצה הציבורית, שתהא רשאית ליתן את המלצותיה, ותובא לידיעת חברי האסיפה הכללית לא יאוחר מהמועד הקבוע בתקנון לזימון החברים לאסיפה הכללית.

הארכת מינויו של רואה חשבון העומד לסיים את תפקידו לא יהא כרוך במילוי הנוהל הקבוע לעיל ויהא בסמכות הועד.

33.3. נתפנתה משרתו של רואה חשבון – רשאי הועד למנות אחר במקומו מתוך רשימת מועמדים שתובא מראש לעיון והמלצות המועצה הציבורית, והוא יכהן עד לכינוס האסיפה הכללית הקרובה.

34. סניפים

34.1. העמותה רשאית, על פי החלטת הועד, לאשר הקמת סניפים ולקבוע את מיקומם, ארגונם ואת סדרי ניהול ענייניהם.

34.2. הסניפים ינוהלו ויפעלו בהתאם להנחיות והחלטות ועד העמותה אשר יינתנו בכתב, ויכללו הנחיות בדבר אופן ניהול הסניף, אופן כינוס אסיפת חברי הסניף, אופן בחירת יו"ר הסניף, ניהול כספי של הסניף, מדיניות התרמות ושימוש בכספי תרומות, נוהלים בעת פירוק הסניף וכן כל עניין נוסף אשר ועד העמותה ימצא לנכון.

35. כספים

35.1. תקציב העמותה יוכן ע"י המטה המקצועי, בהתאם לעקרונות שיקבעו על ידי ועד העמותה, ויוגש לקראת שנת הכספים לעיון והמלצות המועצה הציבורית ולאישור הועד. כל שינוי מהותי בתקציב יהיה טעון דיווח למועצה הציבורית ואישור מראש של הועד.

35.2. הכנסות העמותה תהיינה ממקורות אלה :

א. תרומות ממוסדות ויחידים.
ב. הקצבות ממוסדות הממשלה, מוסדות בינלאומיים ומוסדות מוניציפאליים.
ג. תשלומים של מפעלים למטרות מיוחדות.
ד. הכנסות ממפעלים מיוחדים, נשפים, הגרלות וכדומה.
ה. תרומות, תמיכות ועיזבונות.
ו. תשלומים של ידידי העמותה.
ז. תשלומי חברים.
ח. הלוואות לפי אשור מיוחד של הועד.
ט. גביית דמי השתתפות ממקבלי עזרה.
י. בדרך אחרת כפי שיקבע ע"י הועד.

35.3. הדו"ח הכספי והמאזן יכללו את פעילות הועד, המטה המקצועי, ההנהלה החטיבתית, המוסדות השונים וכל הסניפים וכן את כל ההכנסות וההוצאות בכל הארץ. תנוהל לשם כך שיטת הנהלת חשבונות ודיווח אחידים ותקופות הדו"ח תהיינה אחידות. הדו"ח הכספי והמאזן המאושר על ידי רואה חשבון יובאו לעיון המועצה הציבורית ולאישור האסיפה הכללית.

35.4. מדיניות ההתרמות ואסוף הכספים עבור העמותה ועבור מסגרותיה השונות, יותוו ע"י ועד העמותה.

35.5. דרכי השקעת הכספים להבטחת ערכם, יקבעו מדי פעם בפעם על ידי ועדה מקצועית שתמונה על ידי ועד העמותה, אשר יקבע גם את מדיניות השקעת הכספים.

36. פירוק העמותה

36.1. העמותה רשאית באסיפה כללית להחליט על פירוק מרצון ועל מינוי מפרק או מפרקים. ההחלטה טעונה רוב של שני שלישים מן המצביעים באסיפה שעליה ניתנה לכל חברי העמותה הודעה של 21 ימים מראש תוך ציון על הכוונה להחליט באסיפה על פירוק.

36.2. האסיפה הכללית תקבע מה יעשה ברכוש העמותה לאחר פירוקה. לא החליטה האסיפה על כך, יקבע הדבר על ידי ועדה בת שלושה אנשים שתתמנה על ידי בית המשפט.

36.3. בכל מקרה יועבר רכוש העמותה לאחר פירוקה לגוף ציבורי שישתמש בו למטרות דומות לאלו של העמותה.

36.4. בשום מקרה לא יחולקו כספי או נכסי העמותה בין חברי העמותה.

37. בחירות למוסדות העמותה שלא במסגרת אסיפה כללית:

על אף האמור בסעיף ‎27.1 בחירות לנציגי החברים בהנהלות החטיבתיות ונציגי החברים בועדת ביקורת תתקיימנה, בנוסף לאסיפה הכללית ב-3 מוקדים נוספים, בחיפה, בבאר שבע ובירושלים באמצעות קלפיות.

37.1. נמחק.

37.2. אין בבחירות על פי האמור בסעיף זה כדי לשנות הוראות סעיפים אחרים לתקנון הקובעות את זכויות החברים להצבעה והתנאים לכך.

37.3. ועדת הבחירות תפרסם מראש את כתובות המוקדים בהם תתקיים ההצבעה. הזמנות בכתב תישלחנה לחברים כאמור בסעיף ‎27.3 לעיל בשינויים המחויבים, אך לא יאוחר מ-21 יום טרם המועד שנקבע לקיום הבחירות. ההזמנה תפרט את מוקדי ההצבעה, את יום וטווח השעות שנקבעו להצבעה בכל מוקד ואת שמות המועמדים לבחירה. ההזמנה תפרט גם את המועד והמקום שנקבע לקיום האסיפה הכללית והנושאים האמורים לעלות על סדר יומה. הזמנה תפורסם גם באחד מעיתוני הערב היומיים וכאמור בסעיף ‎27.3 לעיל.

37.4. חבר יוכל להצביע בבחירות, בכל אחד מהמוקדים או באסיפה הכללית על פי בחירתו. ההזמנה תפרט גם את שמות המועמדים לבחירה

37.5. לא יאוחר מ-7 ימים טרם המועד לבחירות, תמונה ועדת קלפי בת 3 משקיפים לפחות כאשר אחד מהם לפחות הוא חבר בעמותה ואחד לפחות הוא עובד העמותה (להלן: "ועדת קלפי"). ועדת הקלפי תצויד ברשימה עדכנית של החברים הזכאים להצביע, תוודא את התאמת זהות המצביעים לרשימה וקיום כל יתר התנאים המקדימים לצורך ההצבעה על ידי החברים.

37.6. בתום המועד לבחירות, בכל קלפי, תיסגר הקלפי בכל אחד מן המוקדים ותיחתם על ידי ועדת הקלפי, אשר תצרף לכל קלפי דו"ח המפרט את המצביעים באותה קלפי. הקלפיות תועברנה למשמרת ליו"ר ועדת הבחירות, תיפתחנה ותיספרנה במועד האסיפה הכללית בפיקוח יו"ר ועדת הבחירות.

37.7. אסיפה כללית תתקיים לא יאוחר מ-14 ימים לאחר מועד הבחירות על פי סעיף זה במוקד הראשון. לאחר סיום ההצבעה באסיפה הכללית, תיפתחנה קלפיות ההצבעה מן המוקדים השונים ובה יוכרזו שמות הנציגים שנבחרו למוסדות העמותה. במסגרת האסיפה הכללית ייבחר יו"ר העמותה, יאושרו שמות נציגי הציבור המומלצים לכהן בהנהלות החטיבתיות ובוועד העמותה כמפורט בסעיפים ‎29.2.2, ‎29.3.2 ו-‎30.4.2 לעיל וכן תאושר העסקתו של רו"ח העמותה כאמור בסעיף ‎33 לעיל. יו"ר האסיפה הכללית יהא מוסמך להורות על קיום הצבעות נוספות במהלך האסיפה הכללית במקרה של שוויון קולות המצריך זאת ו/או בכל מקרה אחר בו יעלה צורך בקיום הצבעות נוספות. המשתתפים באסיפה הכללית הזכאים להצביע ביחס להצבעה הנוספת הנדרשת, ייחשבו לעניין קביעת רוב, כנוכחים בהצבעה.

37.8. הדוחות ופתקי ההצבעה ישמרו במשרדי העמותה וזאת, לפחות, עד לאחר קיום בחירות חדשות.

37.9. ועדת הבחירות מוסמכת לקבוע נהלים לעניין קיום הבחירות על פי סעיף זה.

להדפסת  התקנון