גיל 6-21

בתי ספר באחריות משרד החינוך

בית ספר לאוטיסטים

בית ספר לחינוך מיוחד המיועד לתלמידים המאובחנים עם אוטיזם .בית ספר לילדים עם אוטיזם מכיל מינימום של 4 כיתות, כשבכל כיתה לומדים 5-8 תלמידים. צוות הכיתה מורכב ממורה לחינוך מיוחד וסייעת. חלק מבתי הספר נותנים מענה לתלמידים מגיל 6 ועד 21 וחלקם נותנים מענה לתלמידי יסודי או תיכון. שנת הלימודים בבית הספר נפתחת ב-1.9 ונמשכת עד ה-15.8. בבית הספר מונהג יום לימודים ארוך, עד השעה 16:45, והתלמידים נהנים מזכויות נוספות כדוגמת הזנה, הסעות ומלווה להסעה, טיפולים פרא- רפואיים בהיקף של כ- 2.9 ש"ש ממשרד החינוך וכיוצ"ב.

למי לפנות? לאגף החינוך ברשות המקומית בבקשה לוועדת השמה ולצרף את האבחונים הרלוונטיים.

כיתת תקשורת

כיתת חינוך מיוחד בבית ספר רגיל המיועדת לתלמידים המאובחנים עם אוטיזם. בכיתה לומדים 5-8 תלמידים. הצוות החינוכי מורכב ממורה לחינוך מיוחד וסייעת. שנת הלימודים בבית הספר נפתחת ב-1.9. בבי"ס יסודי מסתיימת שנת הלימודים ב 15.8 ,בחטיבות הביניים והתיכונים מסיימים את שנת הלימודים ב 5.8 או לחלופין ב 15.8 ואז יש הפסקה בלימודים בין ה- 21.7 עד ה- 31.7.

הזכויות המוקנות לתלמיד הלומד בכיתת תקשורת זהות לזכויות הניתנות לתלמיד הלומד בבית ספר מיוחד ,קרי, יום לימודים ארוך, עד השעה 16:45, הזנה, הסעות ומלווה להסעה, זכות לחופשות מקוצרות טיפולים פרא- רפואיים בהיקף של 2.9 ש"ש ממשרד החינוך וכיוצ"ב. לכל תלמיד בכיתת תקשורת נבנית תכנית לימודים אישית בתחילת השנה.

ההורים בכיתת תקשורת יכולים לוותר על הזכות ליום לימודים ארוך או ללימודים בחופשות, וזאת בתנאי שקיימת הסכמה כוללת של כלל ההורים לתלמידים באותה המסגרת על הויתור, וכן, שישנו אישור מהפיקוח. האישור לקיצור יום הלימודים ניתן למשך שנה בלבד.

בכל סוגי הכיתות של החינוך המיוחד יכולים להיות סוגים שונים של שילובים עם החינוך הרגיל: שילוב של תלמיד בודד בשיעורים מסוימים בכיתת חינוך רגיל, שילוב של קבוצת תלמידים מהחינוך המיוחד בשיעורים מסוימים או בפעילות כיתתית של תלמידי החינוך הרגיל, "שילוב הפוך" כשתלמידים מהחינוך הרגיל מגיעים לכיתת החינוך המיוחד, וכד'.

למי לפנות? לאגף החינוך ברשות המקומית בבקשה לוועדת השמה ולצרף את האבחונים הרלוונטיים.

שילוב יחידני בגן או בבית ספר רגיל עם סיוע

ילדים ונוער המאובחנים על הספקטרום האוטיסטי זכאים להיכלל בתוכנית השילוב במסגרתה הילד לומד בכיתה בבית ספר רגיל בליווי סייעת- משלבת שנמצאת איתו למספר קבוע מראש של שעות שבועיות. שעות הסיוע שנקבעות הן בין 7 ל- 30 ש"ש, בהתאם לדרגת תפקודו של הילד. תפקידה של הסייעת הוא לתווך בין הילד לבין הילדים האחרים בסיטואציות חברתיות ולתמוך בילד במשימות הקשורות ללימודים ולהתארגנות בכיתה. בנוסף זכאי כל ילד משולב לסל שילוב, הכולל הוראה מתקנת, טיפול ביצירה והבעה, טיפולים פרא- רפואיים, הדרכת הצוות המטפל וכיוצ"ב.

למי לפנות? לאחר הרישום לבית הספר, לפנות למנהל בית הספר ולבקש לקיים דיון בוועדת השילוב.

חינוך ביתי

חינוך ביתי הינו חינוך שניתן בבית התלמיד ולא במוסדות החינוך הפורמאליים. הורים המעוניינים להעניק לילדם חינוך ביתי נדרשים לעמוד במספר תנאים, על מנת שילדם יקבל פטור מחוק לימוד חובה לשם חינוך במסגרת חינוך ביתי. הסמכות לאשר בקשה לחינוך ביתי של ילד בגיל חינוך חובה נתונה בידי המנהל הכללי ומנהלי המחוזות במשרד החינוך. במקרים בהם מדובר בילד עם צרכים מיוחדים, דיוני הוועדה וביקור במקום בו מתקיימים הלימודים יעשו בהשתתפות מפקח על החינוך המיוחד. הורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים המבקשים להקנות לילדם חינוך ביתי צריכים להגיש בקשה מנומקת בכתב, הכוללת את גישתם החינוכית ונימוקים להיותה מחייבת חינוך ביתי. כמו כן מחויבים ההורים להראות תכנית לימודית מפורטת, בהתאם לקריטריונים שנקבעו בחוזר המנכ"ל. על ההורים שקבלו פטור מחינוך חובה להגיש במועד הקבוע מראש עם המפקח הרפרנט דו"ח, המתאר את התקדמות הילד וקיומה של תכנית הלימודים. משרד החינוך אינו משתתף בעלותה של תכנית החינוך הביתית.

למי לפנות? למנהל המחוז במשרד החינוך .