הקמת בתים לחיים חדשים על ידי אלו"ט

תהליך וקריטריונים לכניסה לתהליך גיוס תרומות ע"י אלו"ט להקמת בית לחיים

1. כאשר הורים מעוניינים לפעול על מנת להקים בית קבע לחיים:

א. ההורים יפנו למנכ"ל אלו"ט על מנת לבדוק היתכנות להקמת בית (יכולת אלו"ט באותה העת). במידה ויוחלט לקדם את היוזמה, יפנו ההורים לקבל את בירכת ראש הרשות המקומית. מחלקת הבינוי באלו"ט תאשר שהקרקע המוצעת מתאימה לצרכים ואפיונה תואם את מדיניות אלו"ט.
ב. ההורים יציגו לאלו"ט אישור ראשוני ועקרוני של הרשות המקומית לסימון קרקע ספציפית בעתיד, חתום ומאושר על ידי גורם מוסמך.
ג. הפרויקט יוצג בוועד המנהל לקבלת אישור עקרוני לתחילת תהליך.
ד. ההורים יחתמו על מסמך הבנות עם אלו"ט (נספח א').
ה. ההורים יגייסו תרומה בסך כ- 10,000 ₪ לטובת הכנת חומרי שיווק והדמיות/פולדרים לתורמים פוטנציאליים.
ו. ההורים יקבלו מכתב מאלו"ט על מנת שיוכלו לפנות לתורמים פוטנציאליים לצורך גיוס תרומות.

2. כאשר אלו"ט תוכל להתחיל פרויקט חדש (הערכת יכולת מימון) יוחלט על הפרויקט שיכנס לתקציב פיתוח/לגיוס תרומות ע"י אלו"ט, לפי הקריטריונים הבאים :

א.
יש בסבירות גבוהה לפחות 16 מתבגרים/או בוגרים ברשות המקומית הרלוונטית והסביבה, שיאכלסו את הבית.
הגיל הממוצע של ילדי ההורים הפעילים הוא הגבוה בין ממוצע גילאי ילדי ההורים בקבוצות השונות הפועלות להקמת בית לחיים.
ההורים גייסו תרומות בסך של לפחות 1 מיליון ₪ ויש סבירות גבוהה שיוכלו לגייס את יתרת התרומות, שאותם נדרשים ההורים לגייס לטובת הקמת הבית, בתוך 3  שנים.
מועד התגבשות הקריטריונים במלואם.

ב.
קבוצת ההורים בפרויקט שנבחר תקבל הודעה מאלו"ט ותוכל לפנות לרשות המקומית לסיום תהליך הקצאת הקרקע ולחתימת חוזה התקשרות עם אלו"ט*.

ג.
הודעה על הפרויקט שנבחר תתפרסם באתר אלו"ט.

ד.
במידה ולא תסתיים הקצאת הקרקע לפרויקט שנבחר בתוך כ- 12 חודשים, ייבחר פרויקט אחר וקבוצת ההורים החדשה תיפנה לרשות המקומית לסיום תהליך הקצאת הקרקע, וכך הלאה.

*במקביל לסיום תהליך ההקצאה נדרש אישור ראשוני של משרד הרווחה להקמת ההוסטל.
 • 3.לאחר החלטה על הפרויקט הנבחר :

 • א. אישור ראשוני של ועד מנהל להכנסת הפרויקט לתקציב פיתוח, בכפוף לכך שההערכה הראשונית של העלות הצפויה לפרויקט, תואמת את מדיניות אלו"ט.
  ב. מינוי ועדת היגוי לפרויקט.
  ג. חתימת ועדת ההיגוי על מסמך פנימי עם אלו"ט, בנוגע לחתימה על הסכם התקשרות עם הרשות המקומית (נספח ב').
  ד. אלו"ט תחתום על הסכם עם הרשות המקומית.
  ה. אלו"ט תפעל לגיוס מקורות מימון ותרומות ע"י אלו"ט להקמת ההוסטל (בנוסף להמשך גיוס תרומות ע"י ההורים).
  ו. רק לאחר גיוס של  כ- 50% מסך התרומות שנדרשים ההורים לגייס לפרויקט ו- 50% מסך התרומות הנדרשות לגיוס ע"י  אלו"ט (לא כולל הכנסות מתשלומי הורים וממוסדות מדינה), יוכנסו לפרויקט מנהל פרויקט, אדריכל ויועצים לצורך תכנון מפורט והכנת חומרים להגשת בקשה להיתר בנייה.
 • 4.  לאחר גיוס התקציב הנדרש

  אישור סופי (יציאה למכרז קבלנים) של הוועד המנהל, לאחר שהובאה בפניו הערכת עלות הקמה והוכח כי לפרויקט יש את  מלוא התקציב הנדרש לצורך סיום הפרויקט.