ועדות זכאות ואפיון עבור תלמידי/ות עם אוטיזם לקראת שנת תשפ"ב – עברית

ועדות זכאות ואפיון עבור תלמידי/ות עם אוטיזם לקראת שנת תשפ"ב
(16/2/2021 ליום עדכני)

בדף עזר זה ריכזנו עבורכם את עיקר הדגשים עבור ועדות זכאות ואפיון לקראת שנת תשפ"ב, כמו גם טיפים להיערכות
לדיונים בוועדות בחודשים הקרובים. למידע נוסף ולהרחבה על המידע שמופיע כאן, אתם מוזמנים לצפות בסדרת
ההרצאות שפיתחנו עבורכם וזמינות לצפייה חינם בערוץ היוטיוב של אלו"ט. לצפייה לחצו כאן.
מה זו ועדת זכאות ואפיון?
ועדת זכאות ואפיון היא ועדה הפועלת מכוח חוק החינוך המיוחד ומהווה חלק מהתיקון לחוק החינוך המיוחד שהחל
ביישום ארצי בשנת תש"פ. ועדת הזכאות והאפיון היא ועדה מקצועית באחריות משרד החינוך, ותלמידים שעשויים
להיות זכאים לשירותי חינוך מיוחדים צריכים לגשת לועדה זו, בין אם הוריהם רוצים לשלבם בחינוך הרגיל, ובין אם
בחינוך המיוחד. הועדה מוסמכת לקבוע ביחס לכל תלמיד ארבעה דברים:
1. זכאותו לשירותי חינוך מיוחדים.
2. רמת התפקוד של התלמיד.
3. היקף סל השירותים שיינתן לתלמיד (רלוונטי בשילוב).
4. זכאותו להסעה וליווי – עפ"י צרכיו, קשייו ויכולת הניידות שלו. )הקריטריונים בנושא טרם הוסדרו, ולכן עד
לקביעתם הוועדות לא מקבלות החלטות לעניין זה, והזכאות להסעה תמשיך להיקבע על פי הדין הקיים היום(.
הועדה אינה מוסמכת לקבוע את שיבוץ התלמיד, וזה ייקבע ברשות המקומית לפי מקום מגוריו.
אוכלוסיית היעד
תלמידים עם אוטיזם זכאים לשירותי חינוך מיוחדים. צריך לקיים וועדת זכאות ואפיון במקרים המרכזיים הבאים:
• פעוטות אשר ימלאו להם 3 וזכאים על פי חוק להתחיל את לימודיהם במערכת החינוך בשנה הבאה.
• תלמידי מערכת החינוך אשר אובחנו לאחרונה עם אוטיזם.
• תלמידי מערכת החינוך אשר עברו ועדת השמה/ועדת שילוב לפני 3 שנים וצריכים כעת לחדש זכאות כיוון
שתוקף ההחלטה עומד לפוג.
• תלמידי מערכת החינוך אשר יש להם החלטת ועדת השמה/ועדת שילוב בתוקף (לא עברו עדיין 3 שנים), אך יש
צורך בשינוי אפיון המוגבלות, רמת התפקוד או גודל הסל האישי.
ניתן לבקש לקיים ועדה גם במקרים אחרים.
דגשים ומועדים מרכזיים
1. ניתן להפנות לועדת זכאות ואפיון לא יאוחר מה-2021/3/31 .לאחר מכן, הבקשות ייחשבו כבקשות לועדה
חריגה. תלמידים/פעוטות שנמצאים בתהליכי אבחון שלא יושלם עד 3/31 והמציאו לכך אישור לועדה עד
למועד האחרון לפניה לועדה – יוכלו לגשת לוועדת זכאות ואפיון עד 2021/8/10.
2. על הרשות המקומית לזמן את ההורים בדואר רשום עד 14 יום לפני מועד הדיון שנקבע, וכן לשלוח העתק של כל
המסמכים שנמצאים בידיה ואשר עשויים לשמש את חברי הועדה בבואם לקבל החלטה, לרבות שאלון ההפניה
ושאלון הראמ"ה.
3. דיוני הוועדות יסתיימו עד ה- 15 במאי באותה שנת לימודים (עבור תלמידי בתי ספר) או עד ה- 31 במאי (עבור
תלמידי גנים).
4. לאחר קיום הועדה, על ההורים להודיע לועדה על בחירת סוג המסגרת תוך 14 יום ממועד שנודע להם על
החלטת הועדה, אחרת הועדה תקבל החלטה על סוג המסגרת בלעדיהם ועל סמך שיקול דעתם. האפשרויות הן
שילוב יחידני בכיתה רגילה במוסד חינוך רגיל, כיתת תקשורת במוסד חינוך רגיל, או בית ספר לחינוך מיוחד.
5. אם ההורים הודיעו בזמן על בחירתם לעניין סוג המסגרת, יוכלו לאחר מכן לשנות דעתם לגבי בחירה זו גם עד
ליום 2021/6/25 מכל סיבה.

חידושים מרכזיים בועדות של שנת תשפ"א
במידה וניגשתם לועדות זכאות ואפיון בשנה שעברה, יש לשים לב שהשנה ישנם מספר חידושים על פי הנחיות משרד
החינוך מחודש דצמבר 2020:
 על ועדת הזכאות והאפיון לרשום בהחלטתה את רמת התפקוד של התלמיד ואת גודל הסל האישי גם אם
ההורים הביעו את רצונם במהלך הועדה לבחור במסגרת של חינוך מיוחד.
 טרם הועדה על המסגרת החינוכית לקיים שיחת הכנה להורים, להציג מידע בדבר הדיון בועדה וזכויות התלמיד
והוריו, ולעדכן בדבר השאלונים שימולאו על ידי המוסד החינוכי לקראת הדיון (שאלון הפניה ושאלון ראמ"ה
במידת הצורך). כמו כן, על המסגרת החינוכית להחתים על ויתור סודיות שבו הם יסכימו להעברת מסמכים
לועדת זכאות ואפיון. ובנוסף, על המוסד להודיע להורים על שאר המסמכים הנדרשים לצורך הדיון בועדה.
 באפשרות ההורים להיות נוכחים בשני החלקים בועדה- הן בשלב הדיון והצגת המידע לגבי ילדם, והן בשלב
קבלת ההחלטה (השלב שבו חברי הועדה דנים ומצביעים לגבי רמת התפקוד וגודל הסל האישי שיש לקבוע
לתלמיד), אלא אם אחד מחברי הועדה ביקש לקיימו ללא נוכחות ההורים. בכל מקרה יש לתעד גם את החלק
השני בפרוטוקול המלא שנמסר להורים. על התיעוד לשקף את הדברים שעלו בדיון באופן שיהיה ניתן להבין
ממנו את אופן קבלת ההחלטה.
• על ההורים למלא טופס ייעודי לבחירת סוג המסגרת לפני שמתקבלת החלטה סופית בועדה.

לשאלות נוספות ייעוץ והכוונה ניתן לפנות למרכזי אלו"ט למשפחה:
מוקד טלפוני Family-1@alut.org.il 03-6703077 

*מידע זה רלוונטי לאוכלוסיית התלמידים עם אוטיזם ומתייחס באופן ספציפי אליה.
**הדף מנוסח בלשון זכר אך פונה לכל המגדרים.
*** חוזר מנכ"ל משרד החינוך ליישום תיקון 11 בשנת תשפ"א עתיד להתפרסם בקרוב. עם פרסומו, אלו"ט תנגיש אותו להורים. עד לפרסום חוזר המנכ"ל הסופי והמחייב, המידע שמפורסם כאן מתבסס על החוק, הנחיות הביניים שפורסמו בדצמבר 2020 ,וחוברת היישום של תיקון 11 של משרד החינוך משנת תש"פ.