התאמות נגישות פרטנית

בחודש אוגוסט 2018 נכנסו לתוקף תקנות נגישות פרטנית לתלמידים ולהורים עם מוגבלות במערכת החינוך.
התקנות קובעות חובה על משרד החינוך והבעלויות של מוסדות החינוך להנגיש את שירותי החינוך והמבנים לתלמידים ולהורים עם מוגבלות. לצד חובות ההנגשה הכלליות – התקנות מסדירות את החובה להנגשה פרטנית על פי הצורך של תלמיד או הורה ספציפיים.
על הרשות המקומית (או הבעלות הפרטית של מוסד החינוך) ליידע, בזמן הרישום למסגרות החינוך, על הזכות להנגשה פרטנית בחינוך.
רשימת ההנגשות האפשריות היא רבה ומגוונת וכוללת, בין היתר: כיתה אקוסטית, ביצוע מטלות בפינת עבודה תוך הימנעות מרעש סביבתי והפרעה, חדר לעבודה פרטנית עם התלמיד, התאמת תכנית הלימודים, התאמת דרכי ההוראה, התאמת דרכי היבחנות, התאמת חומרי לימוד, עזרי לימוד חזותיים, תקשורת תומכת חלופית, התאמות טכנולוגיות דוגמת טאבלט כולל סיוע ותמיכה בשימוש בעזרים הטכנולוגיים. רשימת ההתאמות המלאה מופיעה בתוספת השנייה לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה).

כיצד ניתן לקבל את התאמות הנגישות

על מנת לקבל את ההתאמות יש למלא טופס בקשה ולצרף אליו מסמכים רפואיים ואחרים המעידים על המוגבלות ועל הצורך בהנגשה כתוצאה מהמוגבלות. את הטופס יש להגיש לרשות המקומית או לבעלות של בית הספר  אם מדובר במוסד לימוד שאינו שייך לרשות.
למעט במקרים בהם מדובר בהתאמות המצריכות היתר בנייה על הרשות המקומית לקבל החלטה מנומקת בבקשה בתוך 30 יום.
על ההחלטה ניתן לערער תוך 14 ימים לממונה על הנגישות במשרד החינוך.
ההנגשה תינתן ככל האפשר עד תחילת עד תחילת שנת הלימודים ולכל המאוחר עד 30 ימים לאחר תחילת שנת הלימודים.
ההנגשה תבוצע תוך שמירה על כבוד ופרטיות ומתוך יחס אדיב המאפשר קבלת השירות בעצמאות, בבטיחות ובאופן שוויוני.
ההנגשה תינתן, ככל הניתן, כחלק בלתי נפרד מהשירותים הניתנים לכל הציבור, למעט במקרים מסוימים שבהם ההפרדה נחוצה כדי לתת שירות באותה הרמה בה ניתן לכלל הציבור או באם מתן השירות באופן זה יפגע באופן מהותי באופי הפעילות החינוכית. במקרים כאלה, יינתן השירות באופן נפרד או שונה, אך באותו מועד.
ההנגשות יינתנו בחינם – לא יוטל תשלום על אדם עם מוגבלות בשל בקשה וביצוע התאמות נגישות השירות.
בנוסף התקנות מטילות חובה על הבעלויות של מוסדות החינוך לבצע את ההתאמות הדרושות לצורך הבטחת יכולתו של תלמיד עם מוגבלות להשתתף בכל הפעילויות הנערכות במוסד החינוך. ולהבטיח כי פעילות חינוכית מחוץ לבית הספר תהיה נגישה בהתאם לצורכי התלמידים. במקרים מיוחדים ניתן לקיים פעילות נפרדת, במידה שהובטח קיומה של חלופה נגישה, הולמת ומכבדת הפתוחה לכלל התלמידים.
חובה נוספת שמטילות התקנות היא חובת הדרכה בנושא נגישות בכל מסגרת חינוכית שבה למעלה מ-25 עובדים.
שימו לב כי להנגשה זכאי תלמיד עם מוגבלות והורה עם מוגבלות: תלמיד עם מוגבלות זכאי לנגישות לשירותי חינוך ולמבנה נגיש. הורה עם מוגבלות זכאי לנגישות למבנה שבו לומד ילדו.

להרחבה, ראו בקישורים שלהלן:
נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות
חוברת הסבר להנגשה פרטנית לתלמיד ולהורה באתר משרד החינוך
תרשים זרימה להגשת בקשה להנגשה פרטנית – אתר משרד החינוך