ועדת זכאות ואפיון

יישום תיקון 11 לחוק החינוך המיוחד (הרפורמה בחינוך המיוחד)

התיקון לחוק החינוך המיוחד (הרפורמה בחינוך המיוחד) שם כערך מרכזי ומוביל את רעיון ההכלה במסגרות החינוך. הרפורמה שואפת לייצר מרחבי השתלבות דו כיווניים: מתן כלים וסיוע לתלמידים המשתלבים באופן פרטני, ומתן כלים וסיוע למרחב הגני והבית ספרי ולאנשי המקצוע בו. הרפורמה מבקשת להפוך את תהליך בחינת זכאות תלמידים לשירותי החינוך המיוחד למקצועי יותר ולכן,

כחלק מהתיקון, מרכזת את ועדות ההשמה והשילוב לוועדה אחת, שנקראת "ועדת זכאות ואפיון", ובראשה איש מקצוע מטעם משרד החינוך.

אחד השינויים העיקריים בתיקון החוק הוא מתן מרחב החלטה גדול ומשמעותי יותר עבור ההורים.

ועדת זכאות ואפיון

ועדת זכאות ואפיון היא ועדה הפועלת מכוח חוק החינוך המיוחד ומהווה חלק מהרפורמה בחינוך המיוחד. ועדת הזכאות והאפיון מחליפה אחת ועדות ההשמה והשילוב ומאחדת אותן לכדי וועדה אחת, ועדה מקצועית באחריות משרד החינוך.

תפקידי הוועדה: הוועדה מוסמכת לקבוע ביחס לכל תלמיד  ארבעה דברים:

 1. 1. זכאותו לשירותי חינוך מיוחדים.
 2. 2. רמת התפקוד של התלמיד.
 3. 3. היקף סל השירותים שיינתן לתלמיד (רלוונטי בשילוב).
 4. 4. זכאותו להסעה וליווי – עפ"י צרכיו, קשייו ויכולת הניידות שלו. הקריטריונים בנושא טרם נקבעו.
 5. ועדות זכאות ואפיון שיתכנסו בשנה"ל תש"פ לא יידונו בזכאות תלמידים להסעה ולליווי, והזכאות תבחן באגף החינוך ברשות המקומית בה מתגורר התלמיד ויישומה יבחן בהתאם לכללים ולהנחיות של חוזר מנכ"ל הסעות תלמידים ועובדי הוראה למוסדות חינוך רשמיים, תשע"ט, 2018.

להרחבה ראו: חוברת מידע ליישום תיקון לחוק החינוך המיוחד מפרטת את הנהלים בנוגע לאופן קיום ועדת הזכאות והאפיון ודרך קבלת זכאות שירותי החינוך המיוחדים.

אוכלוסיית היעד

לוועדת זכאות ואפיון יופנה תלמיד עם מוגבלות על רצף האוטיזם לצורך בחינת זכאותו לשירותי חינוך מיוחדים:

 • • בגן/כיתה לחינוך רגיל
 • • בכיתת חינוך מיוחד בבית ספר רגיל
 • • או בגן/בית ספר לחינוך מיוחד.

תלמידים עם אוטיזם – זכאים כולם לשירותי חינוך מיוחדים
יש לשים לב כי הוועדה אינה מוסמכת לקבוע שיבוץ.

הרכב הוועדה:

ועדות זכאות ואפיון ימנו שישה חברים כמפורט להלן:

 1. 1. יו"ר הועדה – עובד משרד החינוך שהוא בעל מומחיות, ניסיון והכשרה בחינוך מיוחד.
 2. 2. נציג הרשות המקומית שהוא מנהל מחלקת החינוך ברשות המקומית או מי מטעמו בעל ניסיון והכשרה בחינוך המיוחד.
 3. 3. שני מפקחים כוללים של משרד החינוך, האחד מפקח כולל לחינוך מיוחד והשני מפקח כולל לחינוך רגיל או נציגיהם.
 4. 4. פסיכולוג חינוכי מטעם השירות הפסיכולוגי חינוכי (שפ"ח) ברשות המקומית.
 5. 5. נציג הורים – הורה לתלמיד עם צרכים מיוחדים שימנה השר מתוך רשימות שיגישו לו ארגוני הורים לתלמידים עם צרכים מיוחדים במערכת החינוך

המניין החוקי לקיום דיוני הוועדה ולקבלתה החלטות הוא ארבעה חברים:

 1. 1. יושב ראש הוועדה – נציג מטעם משרד החינוך.
 2. 2. נציג רשות החינוך המקומית.
 3. 3. מפקח כולל לחינוך מיוחד או נציגו.
 4. 4. פסיכולוג חינוכי מטעם השפ"ח ברשות המקומית.

 

מוזמנים נוספים

 1. 1. ההורים/אפוטרופוס של התלמיד והתלמיד ו/או מי מטעמם. ההחלטה על השתתפות התלמיד בדיון תתקבל ע"י הוריו או האפוטרופוס, למעט כאשר התלמיד הוא מעל גיל 18 ולא מונה לו אפוטרופוס.
 2. 2. ההורים רשאים להזמין גורמים נוספים מטעמם או לבקש מהיו"ר לזמן את הגורמים המוזכרים להלן. כמו כן יכולים ההורים לשלוח לדיון גורם מטעמם בצירוף יפוי כוח בכתב. במידה וההורים פרודים או גרושים, יש להזמין את שניהם.
 3. 3. איש צוות ממוסד החינוך שבו לומד התלמיד שהוא איש הצוות הרב-מקצועי.
 4. 4. מומחה תחום המוגבלות מטעם המתי"א.
 5. 5. אנשי מקצוע מתחומים שונים לפי הצורך ובהם רופא מומחה או עובד סוציאלי, בהסכמת ההורים.

גורמים הרשאים לבקש דיון בוועדה

 • • התלמיד ו/או הוריו
 • • מוסד חינוך מוכר
 • • נציג רשות החינוך המקומית
 • • ארגון ציבורי
 • •גורם ששר החינוך, שר העבודה והרווחה או שר הבריאות הסמיך לכך

 

זמני העבודה של הוועדה

מועדי ההפניה:

•לא יאוחר מ-31 במרס מידי שנה.
• בעקבות נגיף הקורונה, בשנת 2020 ניתנה הארכה והיה ניתן להגיש את המסמכים עד ה30/4.

 • •תלמידים הנמצאים בתהליך אבחון שלא הושלם עד 31/3 והומצא לכך אישור לועדה עד למועד האחרון לפניה – יוכלו לגשת לוועדת זכאות ואפיון עד 10/08.

ישנן סיבות נוספות לכינוס ועדה לאחר המועדים הקבועים (לפירוט, ראו בהמשך).

תחילת דיוני הוועדות:

 • • דיוני הוועדות יחלו בתחילת חודש נובמבר (למעט בשנה הראשונה להטמעת התיקון לחוק חינוך מיוחד, בה יחלו הדיונים בתחילת חודש דצמבר).
 • • בחודשים נובמבר – ינואר: תדון הוועדה בתלמידים המחדשים את זכאותם לשירותי חינוך מיוחדים. בחודשים פברואר – אמצע מאי: יידונו בוועדה התלמידים שזכאותם נבחנת לראשונה.

סיום דיוני הוועדות:

 • • דיוני הוועדות יסתיימו עד ה- 15 במאי באותה שנת לימודים (בשנת תש"פ בלבד ניתן לקיים דיונים בעניינם של תלמידים הלומדים בגני ילדים ובעניינם של תלמידים העולים לכיתה א' עד ה- 31 במאי).

החלטות הוועדה ימומשו בשנת הלימודים העוקבת.

 

סיבות לכינוס ועדה כולל ועדה שלא במועד (ועדה חריגה)

 • • אחת לשלוש שנים
 • • אחת לשנה או גם אם לא חלפה שנה ממועד ההחלטה
 • • באישורו של מנהל המחוז – פעמיים נוספות בתוך אותה שנה
 • • בשלבים בין שכבות גיל (עליה לכיתה א, חטיבת ביניים, תיכון)

יש מקרים מסוימים שבהם, באישור מנהל/ת המחוז ובהיוועצות עם המפקח/ת המתאמת על החינוך המיוחד במחוז,  יש לקיים דיון שלא במועד הקבוע. להלן פירוט המקרים:

 • • תלמידים המשתחררים מאשפוז ובהמלצת בית החולים נדרשים עבורם שרותי חינוך מיוחדים.
 • • תלמידים שנשרו מפנימייה או עזבו אותה ונשקלת האפשרות לשירותי חינוך מיוחדים.
 • • תלמידים עולים חדשים או תושבים חוזרים עם מוגבלויות בתפקוד מורכב וחריג.
 • • תלמידים אחרי תאונות או טראומות נפשיות או פיזיות בתפקוד מורכב ונשקלת האפשרות לשירותי חינוך מיוחדים.
 • • תלמידים במצבי חירום חריגים על פי חוות דעת של עובד סוציאלי שהוא פקיד סעד שנדרשים עבורם שרותי חינוך מיוחדים – תלמידים עם מוגבלות בתפקוד מורכב וחריג במיוחד.
 • • שינוי מהותי בנסיבות או מקרים אחרים, שמנהל המחוז במעמד ועדת חריגים במחוז מצא לנכון לדון בעניינם בוועדת זכאות ואפיון. על אף שההנחיות אינן מציינות זאת במפורש, לעמדת אלו"ט שינוי מהותי בנסיבות כולל גם אבחון חדש.
 • • תלמידים הנמצאים בתהליך אבחון אשר לא הושלם עד ל- 31 במרץ (או 30/4 באפריל בשל הקורונה) והומצא אישור לכך (עד ה- 10 באוגוסט).

שימו לב – במקרים כאלה, מימוש הזכאות יתקיים בשנת הלימודים הנוכחית.

מקום הדיון

הוועדה מתקיימת ברשות המקומית שבה הילד רשום, על פי תעודת הזהות של הוריו (אם ההורים גרושים, על פי תעודת הזהות של ההורה המשמורן).

זימון לוועדה

זימון ההורים יעשה בתוך פרק זמן סביר ולא פחות מ-16 יום לפני מועד הישיבה.

מסמכים שיש להגיש

 • • שאלון הפניה לוועדת זכאות ואפיון חתום ע"י מנהל המוסד החינוכי והמפקח על המוסד החינוכי.
 • • תיעוד מפורט של תכניות ההתערבות, אשר גובשו ויושמו במוסד החינוכי בו לומד התלמיד.
 • • מסמכים קבילים על אבחנת המוגבלות של התלמיד
 • • רק בוועדת הזכאות והאפיון הראשונה – יש להביא בדיקות שמיעה וראייה עדכניות.
 • • סיכום התוכנית האישית שהוכנה לתלמיד במוסד לחינוך רגיל או לחינוך מיוחד, לרבות תלמידים החוזרים מאשפוז בבית חולים.
 • • טופס וויתור סודיות לטובת חברי הוועדה חתום ע"י ההורים.
 • • שאלון הורים ככל שמולא והוסכם להציגו.
 • • שאלון לתלמיד ככל שמולא והוסכם להציגו.
 • • ההורים רשאים לצרף מסמכים נוספים.

 

זכויות ההורים בוועדה – חובת זימון, מתורגמן וכו'

 • • חוברת מידע להורים עם מידע חיוני וטיפים תופץ בקרוב (כולל גורמים עימם יוכלו להתייעץ בבחירת סוג המסגרת)
 • • חובת זימון ההורים והתלמיד
 • • תלמיד שילוב: יוזמן איש מהצוות הרב מקצועי במוסד החינוך שבו לומד
 • • זכות טיעון + אפשרות למינוי אדם מטעמם
 • • הנגשה (פיזית, מתורגמן)
 • • הגשת מסמכים וחוות דעת נוספות
 • • לקבל מהוועדה לא יאוחר מ-14 ימים לפני הדיון בוועדה כל מסמך הנמצא בידיה ועשוי לשמש אותה לקבלת החלטה (הוועדה רשאית להחליט, בהחלטה מנומקת שתירשם בפרוטוקול, כי מסמך שהובא לפניה לא יימסר להורי התלמיד, אם שוכנעה כי המידע הנכלל בו עלול לסכן את התלמיד או אדם אחר)
 • • ההורים רשאים לבקש מהוועדה להזמין רופא מומחה או עובד סוציאלי או לזמן בעצמם כל גורם אחר
 • • קבלת פרוטוקול הדיון בחתימת כל חברי הועדה ככל האפשר עם תום הדיון בוועדה ולא יאוחר מ-14 ימים מתום הדיון או מהמועד שבו נמסרה להורים החלטת הוועדה, לפי המוקדם מביניהם

 

אופן ניהול הדיון

ניהול הוועדה יערך על ידי יו"ר הוועדה בשלבים הבאים:

יו"ר הוועדה יידע את כל המשתתפים בדיון על חובתם לשמור על סודיות הדיון.

יו"ר הוועדה יציג את הנוכחים בפני ההורים והתלמיד, יתאר את מהלך הוועדה, את הליך קבלת ההחלטות, מתן הזכאות ותהליך בחירת התלמיד וההורים את סוג המסגרת .

היו"ר ידאג להעברת מידע לתלמיד ולהורים אודות השירותים שהתלמיד זכאי לקבל בכל סוג מסגרת.

יו"ר הוועדה יזמין את הורי התלמיד ו/או את מי מטעמם לשתף ולהציג את תיאור התפקוד, החוזקות והצרכים של ילדם וכן את התלבטויותיהם ובקשותיהם. אם ההורים מילאו שאלון הם יכולים להתייחס לאמור בו במהלך הדיון וכן יכולים להתייחס למסמכים נוספים ולחוות דעת שהוצגו בדיון על פי בחירתם.

בדיונים שבהם התלמיד משתתף בדיון, ידאג יו"ר הוועדה לאפשר לו תנאים נאותים להשמעת דבריו בהתאם לצרכיו האישיים.

צוות המוסד החינוכי יציג את חוות דעתו המקצועית באשר לתפקוד התלמיד ולהשתתפותו בסביבות החינוכיות השונות, תוך שימת דגש על החוזקות של התלמיד ועל התחומים שבהם נדרשת לו תמיכה. הצוות יציג את תכניות ההתערבות שבוצעו על ידו עבור התלמיד ואת התמיכות שניתנו לו.

הפסיכולוג יציג את המסמכים הקבילים שהוגשו לוועדה ואת המידע העולה מתוכם.

 

ההליך בפני הוועדה

ההליך בוועדה יחולק לשני חלקים עיקריים:

 • • דיון בנוכחות חברי וועדה ומוזמנים לוועדה – בהשתתפות ההורים, התלמיד (אם יגיע) וכן מוזמנים מטעם ההורים ומטעם הוועדה. יו"ר הוועדה יקיים את הדיון תוך הקפדה על שיח מכבד המאפשר השתתפות משמעותית והבעת דעות ועמדות של כל הנוכחים בדיון. הדיון ינוהל תוך שימת דגש על הצגת מידע אודות רמת תפקודו של התלמיד וצרכיו במגוון תחומים והתייחסות לנקודות החוזק והקושי המאפיינות את תחומי התפקוד השונים שלו.
 • • קבלת ההחלטה בנוגע לזכאות/אי זכאות לשירותי חינוך מיוחדים: חלק זה של הדיון יתקיים בנוכחות חברי הוועדה בלבד וללא נוכחות ההורים והתלמיד (אם הגיע). במהלך חלק זה:
 • • חברי הוועדה יגבשו את דעתם ביחס לרמת התפקוד של התלמיד תוך התייחסות לנתון שהתקבל בשאלון רמת תפקוד (ראמ"ה) כמכוון את ההחלטה על רמת התפקוד.
 • • במקרים בהם לא נדרש למלא שאלון רמת תפקוד (ראמ"ה) (למשל כאשר התלמיד נכנס לראשונה למערכת החינוך) – חברי הוועדה יקבעו את רמת התפקוד על בסיס המסמכים והשיח בוועדה.

 

קביעת דרגת תפקוד והיקף סל שירותים בשילוב

רמת התפקוד של התלמיד תקבע על ידי החלטת ועדת זכאות ואפיון, תוך התייחסות לנתון שהתקבל בשאלון רמת תפקוד (ראמ"ה) כמכוון את ההחלטה על רמת התפקוד.

רמת התפקוד רלוונטית במיוחד להורה שבוחר שילדו ילמד בשילוב, שכן רמת התפקוד שתקבע תשפיע על היקף סל השירותים האישי (כלומר, עוצמת/היקף התמיכה) שיקבל תלמיד.

ישנן 4 רמות תפקוד שיכולות להיקבע באוטיזם, ובכל אחת מהן נקבע מינימום שעות סיוע בחוק החינוך המיוחד (לפירוט על קביעת חלוקת הסל האישי לשעות הוראה, שעות טיפול ושעות סיוע, ראו בהמשך):

רמת תפקוד 1 רמת תפקוד 2 רמת תפקוד 3 רמת תפקוד 4
במידת הצורך שעות סיוע לפי הנחיות חוזר מנכ"ל 8 שעות סיוע לשבוע לכל הפחות 16 שעות סיוע לשבוע לכל הפחות 24 שעות סיוע לשבוע לכל הפחות

 

העברת ההחלטה והפרוטוקול לידי ההורים

 • • יו"ר הוועדה ידאג להעביר להורי התלמיד את החלטת הוועדה, לרבות הפרוטוקול, בכתב בתוך 14 ימים ממועד הדיון. הוועדה יכולה להחליט לא למסור חלקים מהחלטתה ו/או נימוקיה או את כולם להורי התלמיד, אם לדעתה יש בהם מידע שעלול לסכן את התלמיד או אדם אחר. במקרים כאלה גורם מטעם ההורים (עורך דין, פסיכולוג חינוכי, רופא או עובד סוציאלי) יהיה רשאי לעיין בפרוטוקול כולו.
 • • ניתן למסור להורים את הפרוטוקול ואת החלטת הוועדה באופן ידני או להעבירם באמצעות דואר אלקטרוני בכפוף להסכמת ההורים. בכל מקרה, במקביל יש לשלוח את הפרוטוקול ואת החלטת הוועדה גם בדואר רשום.

 

בחירת ההורים את סוג המסגרת

 • • לפי התיקון לחוק החינוך המיוחד, ההחלטה על סוג המסגרת החינוכית – עוברת לידי ההורים.
 • • כיצד מתבצעת ההחלטה: לאחר שוועדת הזכאות והאפיון קובעת את זכאותו של התלמיד לשירותי חינוך מיוחדים, היא תמסור להורי התלמיד מידע בכתב בדבר פירוט השירותים שהתלמיד זכאי לקבל בכל מסגרת חינוכית שבה ילמד מבין אלה:
 • א. שילוב בכיתה רגילה במוסד חינוך רגיל (כולל היקף סל השירותים שנקבע לתלמיד)
 • ב. כיתה במוסד חינוך רגיל שבה ניתנים שירותי חינוך מיוחדים (כיתת תקשורת)
 • ג. מוסד חינוך מוכר שניתנים בו שירותי חינוך מיוחדים

ההורים יבחרו מבין אפשרויות אלה את המסגרת החינוכית שבה ילמד בנם ויודיעו על בחירתם בתוך 14 יום מיום שנודע להם על קביעת הוועדה שבנם זכאי לשירותי חנ"מ. ההורים יודיעו על בחירתם באמצעות "טופס לרישום סוג המסגרת החינוכית". את הטופס יכולים ההורים להעביר באמצעות מנהל מוסד החינוך או בפקס/דוא"ל למזכירות הוועדה ברשות המקומית.

ההורה אמנם צריך לתת החלטתו בתוך 14 יום מיום שקיבל לידיו את ההחלטה, אבל בפועל יכול לשנות דעתו לגבי סוג המסגרת גם עד 15/6 מסיבות שונות.

 • • למכלול הזכויות בחינוך המיוחד לחץ כאן.
 • • למכלול הזכויות בשילוב לחץ כאן.

 

הפקעת זכות הבחירה מידי ההורים

כאמור, במסגרת הרפורמה בחינוך המיוחד, ההחלטה על סוג המסגרת החינוכית עוברת לידי ההורים. אבל, ישנם שני מקרים בהם ועדת הזכאות והאפיון רשאית לקחת את זכות הבחירה על סוג המסגרת לידיה:

 1. 1. במקרה שההורים לא הודיעו לוועדת הזכאות והאפיון את סוג המסגרת החינוכית שבחרו בתוך 14 יום ממועד קבלת ההחלטה לידיהם.
 2. 2. במקרה שעולה חשש ממשי שהשמתו של התלמיד במסגרת חינוכית בהתאם לבחירת הוריו תביא לפגיעה ממשית בשלומו או בשלומם של אחרים, ועדת הזכאות והאפיון יכולה להחזיר את ההחלטה על סוג המסגרת החינוכית לידיה. החלטה שכזו תתקבל:
  •        •בהסתמך על חוות דעת של גורמים טיפוליים ולגבי תלמיד הלומד במוסד חינוך או במעון יום שיקומי – גם על מידע בכתב              ממוסד החינוך או ממעון היום השיקומי.
  •        • לאחר שנתנה להורי התלמיד הזדמנות להשמיע עמדתם בפני הוועדה בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת ההורים על                    בחירתם.

ניתן להגיש על החלטה זו השגה תוך עשרים ואחד ימים מיום קבלת ההחלטה

שימו לב! חל מעקב ופיקוח למניעת החלטות מופרזות בעניין סעיף המסוכנות:

 • • כל החלטה בדבר הפעלת סעיף מסוכנות טעונה אישור של מנהלת אגף חינוך מיוחד
 • • שר החינוך ימסור לוועדת החינוך של הכנסת מדי שנה דיווח על החלטות שכאלה שנתקבלו בשנת הלימודים שקדמה למועד הדיווח!

 

השגה על החלטת ועדת זכאות ואפיון

על החלטת ועדת זכאות ואפיון ניתן להשיג תוך 21 יום מיום קבלת ההחלטה.

מי שרשאי להגיש השגה הוא: תלמיד, הורה, נציג של ארגון ציבורי.

ניתן להשיג על העניינים הבאים: זכאות לשירותי חינוך מיוחד, החלטת מסוכנות, היקף התמיכה.

ועדת ההשגה יכולה:

 1. 1. לקבל את ההשגה.
 2. 2. לדחות את ההשגה.
 3. 3. להחזיר את העניין לוועדת זכאות ואפיון לדיון נוסף.

החלטת ועדת ההשגה תתקבל בתוך 21 ימים (זולת אם האריכה את המועד מטעמים שיירשמו).

ועדת ההשגה מחויבת לזמן את ההורים והתלמיד לדיון בוועדה.

 

קביעת סל אישי על ידי צוות רב-מקצועי לתלמיד שזכאותו לשירותי חינוך מיוחדים אושרה בועדת זכאות ואפיון

הכנה לדיון בצוות רב מקצועי
עבור הורים שבחרו שילדם ילמד בחינוך רגיל (שילוב יחידני), התלמיד יהיה זכאי לסל אישי על פי התוספת השנייה לחוק החינוך המיוחד.

התלמיד והוריו שותפים לכל אורך קביעת פילוח הסל האישי לתלמיד לסוגי התמיכות השונים. התוכנית האישית (תח"י) תגובש על ידי צוות רב-מקצועי שכולל את ההורים, שידון ויקבע את התמיכות המתאימות לתלמיד על פי החוזקות והצרכים שלו בהתאם להיקף התמיכה שנקבע.

במקרה של חילוקי דעות בין הצוות המקצועי וההורים, הדיון יועבר למפקח/ת החינוך המיוחד ויתקיים בהשתתפותה/ו.

בקביעת היקף הזכאות לסל האישי, ועדת הזכאות והאפיון תקבע את היקף הסל האישי. כל שעה שבועית בסל האישי יכולה להיות מומרת לשעת הוראה, שעת טיפול או 4.3 או 5.4 שעות סיוע (תלוי בגיל התלמיד).

לתשומת הלב

בגני ילדים, בבתי"ס יסודיים ובחטיבות הביניים: 1 שעת הוראה = 1 שעת טיפול = 4.3 שעות סיוע

בחטיבה העליונה: 1 שעת הוראה = 1 שעת טיפול = 5.4 שעות סיוע

לדוגמא: היקף סל לתלמיד ביסודי נקבע סל של 10 שעות. ניתן לתרגם אותו בהתאם לצרכים ולמשאבים במספר אופנים:

 • • 43 שעות סיוע (משלבת); או
 • • 10 שעות הוראה/טיפול; או
 • • 30 שעות סיוע (משלבת) ו-3 שעות הוראה/טיפול.

בנוסף לסל האישי יוקצו 0.5 שעות הדרכה שבועית להנחיית הצוות וההורים על ידי המתי"א.

 

ועדת זכאות ואפיון ביושבה כוועדת השגה על החלטות הצוות הרב-מקצועי

על החלטות הצוות הרב מקצועי ניתן להשיג לוועדת זכאות ואפיון בשבתה כוועדת השגה על החלטות הצוות הרב מקצועי.

מי שרשאי להגיש השגה הם התלמיד או הורה

מועדים להגשת השגה: ניתן להשיג תוך 21 יום מיום קבלת ההחלטה בכתב.

סמכויותיה של ועדת זכאות ואפיון בשבתה כוועדת השגה על החלטות הצוות הרב מקצועי הן:

 • א. לקבל את ההשגה
 • ב. לדחות את ההשגה
 • ג. להחזיר את העניין לצוות הרב מקצועי לדיון נוסף.

החלטת ועדת ההשגה תתקבל בתוך 21 יום.