אורך שנת הלימודים ותאריכי חופשות

חוזרי מנכ"ל בנושא קובעים, כי יום הלימודים במסגרות החינוך המיוחד המיועדות לתלמידים עם אוטיזם יסתיים בשעה 16:45 וכי שנת הלימודים בגנים ובבתי הספר היסודיים תסתיים ב- 15/08. בעקבות הסכם שנחתם בין משרד החינוך למרכז השלטון המקומי , הלימודים בחופשות החגים, בהם פועל בית הספר, וחופשת הקיץ (חודש יולי ומחצית חודש אוגוסט), מופעלים משעות הצהרים באמצעות הרשויות המקומיות ועל אחריותן, במימונו המלא של משרד החינוך. יודגש, כי סיכום זה הובא בפני בית המשפט העליון וקבל תוקף של פסק דין, ומשכך חובתן של משרד החינוך והרשויות המקומיות לעמוד בהתחייבות האמורה ולקיימה במלואה.

כל מסגרת חינוכית, בחינוך המיוחד, תסיים את יום הלימודים על פי הנחיות חוזר מנכ"ל ועל פי הקצאת שעות הלימודים של משרד החינוך לכל סוג מסגרת.
במקרים יוצאי דופן ניתן יהיה לאפשר קיצור קבוע ליום הלימודים – לתלמיד/לכיתה בכיתות המשולבות בחינוך הרגיל וכן יציאה במהלך יום הלימודים, על פי ההנחיות שלהלן התקפות לשנה"ל תשע"ו בלבד.

ראוי לציין, כי ההסדר לתלמידי כיתות תקשורת בחטיבות הביניים ובבתי הספר התיכוניים, המסיימים את שנת הלימודים הרגילה ב-20/06, שונה והם לומדים בפועל עשרה ימים פחות מתלמידי בית הספר היסודי. בחוזר מנכ"ל נקבע, כי חטיבות הביניים והתיכונים יכולים לבחור באחד משני מסלולים: הראשון, להתחיל את תכנית הקיץ החל מיום 21/06 ולסיים ב- 05/08, והשני להתחיל את התכנית בתחילת חודש יולי. יודגש, כי מועד התחלת תכנית הקיץ יתואם עם וועד ההורים ועם הרשות המקומית ויאושר על ידי המפקח על החינוך המיוחד.

  • המודלים להפעלת תכנית הקיץ:

במהלך חודש יולי ומחצית חודש אוגוסט מסגרות החינוך לתלמידים עם אוטיזם פועלות במתכונת מלאה עד השעה 16:45, למעט כיתות תקשורת בבתי ספר רגילים בחטיבות ובתיכונים, הפועלות 10 ימים פחות, כאמור לעיל. בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל בנושא ולהבהרתו של משרד החינוך , קיימים שני מודלים להפעלת התכנית על ידי משרד החינוך בשבוע מלא במהלך החופשות:
1. שישה ימי פעילות בשבוע: בימים א'-ה' מהשעה 8:00 ועד 13:35. ביום ו' מהשעה 8:00 ועד 12:45. בימים א'-ה', החל מהשעה 13:35 ועד השעה 16:45 ממשיכה הרשות המקומית בהפעלת תכנית הקיץ.

2. חמישה ימי פעילות בשבוע: בימים א'-ה' מהשעה 8:00 ועד 14:30. בימים א'-ה' החל מהשעה 14:30 ועד השעה 16:45 וביום ו' מהשעה 08:00 ועד השעה 12:45 מפעילה הרשות המקומית את תכנית הקיץ.
יודגש, כי חוזר המנכ"ל בנושא מפרט רק את התכנית שמשרד החינוך מפעיל במהלך תכנית הקיץ.

המודל הנבחר יקבע בתיאום עם הרשות המקומית ועל פי ובהתחשב בצרכי התלמידים והוא יובא לאישורה של המפקחת על החינוך המיוחד. יצוין, כי בימי לימוד בודדים (כדוגמת ימי בחירה) הלימודים יתקיימו החל מהשעה 8:00 ועד 13:35.

טיפ

√במידה והמסגרת החינוכית אינה פועלת בהתאם ללוח הזמנים הנ"ל, עליכם לפנות למנהלת המסגרת. במידה והבקשה לא נענית הינכם רשאים לפנות בכתב למפקח/ת על החינוך המיוחד כאן, שאחראי/ת על המסגרת החינוכית של ילדכם, וכן למנהלת מחלקת החינוך ברשות.

√וועד ההורים המוסדי מהווה את הנציגות הנבחרת של הורי בית הספר. תפקידו העיקרי של הוועד הינו לייצג את כלל ההורים בבית הספר למול צוות בית הספר, וזאת במטרה לפעול יחד למען האינטרסים של התלמידים.
בהתאם להוראות חוזרי מנכ"ל שונים, יש להיוועץ בוועד ההורים המוסדי בין היתר במקרים הבאים:
1. מועד התחלת תכנית הקיץ בחטיבות ביניים ותיכונים לתלמידים עם אוטיזם.
2. בקשת פטור מלימוד במהלך חופשת הקיץ ובחול המועד סוכות.
3. הפעלת המסגרת החינוכית במהלך חופשות וימי בחירה.
4. תעריף הגבייה מההורים בגין תוכנית לימודים נוספת.
5. יודגש, כי וועד הורים רשאי לגבות מהורי התלמידים במסגרת החינוכית תשלום בעבור שירותי בית הספר כדוגמת: הזנה, רכישת ספרים, שימוש באינטרנט, חוגים וכיוצ"ב. עוד יודגש, כי לוועד ההורים יכולים להיבחר גם הורים לתלמידים המתגוררים במסגרת חוץ-ביתית.