סיוע ברכישת דירה באמצעות מתן הלוואה

(הוראה מס' 08/01 של משרד הבינוי והשיכון)

הזכאים לסיוע ברכישת דירה:

בעלי אישור מהמוסד לביטוח לאומי, ממשרד הבריאות או ממשרד הביטחון המעיד על נכות צמיתה או דרגת אי-כושר עבודה יציבה של 75% ויותר, או מוגבלות בניידות בשיעור של 75% או יותר. בתנאי שהינם "חסרי דירה".

"חסרי דירה" לעניין זה הינם:

 1. מי שאין לו ולא הייתה לו דירה או חלק בדירה בבעלותו.
 2. מי שיש על שמו דירה, אך הדירה אינה זמינה ומאוכלסת על ידי בני משפחה בקרבה ראשונה, שאין ולא הייתה להם דירה אחרת על שמם ולא קיבלו סיוע כלשהו לדיור.
 3. משפחה או יחיד שהדירה שהיתה בבעלותם הועברה ללא תמורה בעקבות גירושין.

גובה ההלוואה יקבע לפי מספר נתונים:

 1. לאדם עם מוגבלות המתגורר עם משפחתו – שנות הנישואין, מספר הילדים (רווקים עד גיל 21 המתגוררים עם משפחתם), מספר אחים ואחיות של הבעל ושל האישה (שהם אזרחי ותושבי ישראל) ומספר חודשי השרות בצה"ל או בשירות לאומי של בני הזוג.
 2. לאדם עם מוגבלות המתגורר לבדו – הזכאות תינתן החל מגיל 21, ועל מנת לקבוע את גובה ההלוואה יילקחו בחשבון הגיל, מספר האחים והאחיות (שהינם אזרחי ותושבי ישראל) ומספר חודשי השירות בצה"ל או בשירות לאומי.

על פי פרמטרים אלו נקבעות נקודות לזכאות אשר מתורגמות לכסף, על פי מפתח נקודות באתר האינטרנט של משרד הבינוי והשיכון – www.moch.gov.il .

הליך קבלת ההלוואה

ניתן לקבל את ההלוואה באמצעות אחד מסניפי הבנקים למשכנתאות. את הרישום לתוכנית יש לבצע באחד מהבנקים למשכנתאות תוך המצאת האישורים הרלוונטיים לפקיד הבנק.

 • כאשר למבקש הסיוע מונה אפוטרופוס, הרישום בבנק יהיה בנוכחות הנרשם ובחתימת האפוטרופוס אשר יציג צו מינוי אפוטרופוס.

אישורים ותעודות אלה כוללים:

 • תעודת זהות (כולל צילום של הספח בו מפורטים הילדים וצילום תעודת זהות של ילדים רווקים מעל גיל 18 המתגוררים עם הוריהם וכן אישור על הריון מחודש חמישי ומעלה).
 • תעודת נישואין/גירושין או כל מסמך רשמי אחר המעיד על המעמד האישי.
 • תעודת עולה (לעולים חדשים).
 • אישור על שירות בצה"ל או בשירות לאומי.
 • אישורי על המוגבלות: אישור מהמוסד לביטוח לאומי, על שיעור נכות של 75%.

ערעור

על דחית הבקשה לסיוע ברכישת דירה ניתן לערער בפני וועדות הערעורים של משרד הבינוי והשיכון.

• לתשומת לבכם: יש להיוועץ בעו"ד המתמצא בזכויות חוסים לגבי בעלות על דירה, וזאת כדי להימנע ממצב שדירה שרשומה ע"ש הילד עם האוטיזם לא תוכל להימכר בעתיד.