תג חניה לנכה ופטור מאגרת רישוי

תג חניה לנכה מאפשר לחנות את הרכב במקומות המיועדים לנכים, וכן במקומות בהם אין החנייה מותרת, בהתקיים תנאים מסוימים הקבועים בחוק חנייה לנכים (שעיקרם אי הפרעה לתנועה). החוק ומשרד התחבורה אינם פוטרים בעל תג מתשלום בעבור חנייה. יחד עם זאת, נכה פטור מתשלום על חניה במקום ציבורי שהגישה הנגישה היחידה אליו היא דרך חניה במקום הציבורי הכרוכה בתשלום.

מי זכאי
הורים שבניהם/ בנותיהם מקבלים גמלת ילד נכה בגין אוטיזם, שתנועת ילדם בלי רכב עלולה לערער את מצב בריאותו, וכן הורים לילדים בעלי מוגבלות ברגליהם הזקוקים לכסא גלגלים או לרכב כאמצעי תנועה.
וכן בוגר מעל גיל 18 שנקבעו לו לפחות 60% אחוזי נכות, והתניידותו בלי רכב עלולה לערער את מצבו הבריאותי.
בסוף 2010 משרד התחבורה הציג נוהל עבודה חדש אודות דרכי העבודה של הוועדה למתן תגי חנייה לנכים ובו נכלל כקריטריון מפורש-אוטיזם, אולם קריטריון זה לא מזכה בתו נכה באופן אוטומטי. כל בקשה נבדקת לגופו של עניין ומתקבלות החלטות בהתאם לכך.

למי פונים
את הבקשות ניתן לשלוח באמצעות טופס מקוון באתר משרד הרישוי בקישור זה: https://motssl5.mot.gov.il/FORMS/he/request-parking-badge/lang/he-IL
או באמצעות הדואר ליחידה לטיפול במוגבלי ניידות במרכז עדכון ובקרה ת.ד. 72 חולון, מיקוד 58100. אין צורך להגיע למשרדי הרישוי.
ניתן לקבל פרטים נוספים, וכן בחינת סטטוס בקשה, במענה הקולי או האנושי במספרים 1-222-56-78 או 5678*. כמו כן ניתן לבדוק סטטוס הבקשה באופן מקוון: https://motssl5.mot.gov.il/FORMS/he/parking-badge/lang/he-IL
במקרים של שאלות/ בעיות ניתן לפנות לנציגת פניות הציבור דרך אתר משרד התחבורה בקישור זה:
http://rishuy.mot.gov.il/he/vehicle/licensing/parking-badge/online-form
וכן במייל לדינה חרוש, harushd@mot.gov.il, עם העתק לגב’ דפנה מהלל mahalald@mot.gov.il, ראש תחום בדיקות רפואיות ופניות הציבור באגף הרישוי בחולון.

הטפסים אותם יש להגיש

  • טופס בקשה לתו נכה ופטור מאגרת רישוי
    https://www.gov.il/BlobFolder/service/disability_parking_badge/he/request_disability_parking_badge1.pdf
  • מסמכים רפואיים מקוריים ועדכניים לשלושת החודשים האחרוניםעם התייחסות ליכולת התנועה ולסכנות מהתניידות בלי רכב למצב הבריאותי
  • צילום ת.ז. של האדם עם המוגבלות כולל ספח וככל שרלוונטי צילום ת.ז של האדם שהרכב בבעלותו בתוספת הספח בו רשום שם הילד.
  • צילום רישיונות רכב.
  • מכתב בחתימתו של הנכה, המציין את מספרי הרכב המבוקשים על התג, עד שני כלי רכב.
  • צילום המחאה בנקאית ריקה (לקבלת ההפחתה באגרת הרישוי).
  • אישור מהמוסד לביטוח לאומי על קבלת גמלת ילד נכה /ניידות (העתק מפרוטוקול הוועדה מביטוח לאומי).

במקרה של חידוש תג חניה לנכה, מומלץ להתחיל את ההליך כ-60 יום לפני תום תוקף התג.

שלבי הטיפול בבקשה
המסמכים שנתקבלו במשרד התחבורה מועברים לרופא אגף הרישוי במשרד התחבורה. לאחר העיון במסמכים נשלח לבית המשפחה תג החניה ואישור לתשלום אגרת רישוי מופחתת או מכתב תשובה אחר. משך טיפול בבקשה שהוגשה באופן מקוון הוא כחודש ימים  ואילו בקשה שהוגשה בדואר משך הטיפול הוא כחודשיים מיום קבלת המסמכים באגף הרישוי.

תג חניה אישי לנכה
החל מיום 10/4/2018, תג הנכה שיונפק ע”י היחידה לטיפול במוגבלי ניידות יהפוך לתג אישי, ולא יופיעו עליו פרטי כלי הרכב. השינוי יחסוך מעתה את ההמתנה לתג חדש.
בעת החלפת כלי הרכב, אין צורך להגיש בקשה חדשה. יש להגיע לאחד מסניפי הרישוי ולעדכן על השינוי. מיד עם סיום הפעולה במשרד הרישוי, תתעדכן מערכת המחשוב של האגף כך שהנתונים החדשים אודות כלי הרכב יעודכנו מיידית ויהיו זמינים לצפיית רשויות האכיפה בתחום החניה העירונית בתוך 24 שעות.

חשוב לדעת!
רכב הרשום על שם בעל המוגבלות או הנרשם על שמו פטור מאגרת שינוי בעלות. השינוי ללא תשלום, מבוצע במשרד הרישוי בלבד.
מי שאין בידיו אישור על גמלת נכות ואינו זכאי לאגרת רישוי מופחתת, יכול לבקש תג נכה באישור רופא של אגף הרישוי. את הבקשה יש להגיש למשרד הרישוי הקרוב למקום המגורים עם מסמכים רפואיים עדכניים, והיא תיבדק בידי רופא אגף הרישוי. התשובה תינתן על ידי משרד הרישוי.
ניתן לערער על קבלת תשובה שלילית .

החזר אגרת רישיון רכב לבעלי תג חניה לנכה

ניתן לזכאים לתג נכה. אגרת רישוי לרכב של נכה מתעדכנת מעת לעת.
לא כל אדם שאושר לו תו חניה מקבל באופן אוטומטי גם הפחתה בתשלום אגרת הרישוי. כל פניה נבדקת לגופה על ידי רופא אגף הרישוי ובסמכותו לאשר או לדחות בקשות לתג חניה/להפחתה בתשלום אגרת הרישוי.
הזכות לתשלום אגרת רישוי רכב מופחתת ניתנת עבור רכב אחד בלבד – ללא צורך ברישום הרכב על שם האדם.
כאשר פונים לרישום רכב עם אגרת נכה – צריך לוודא שלא רשום רכב קודם, המשולמת עליו אגרת נכה, שהרכב הקודם נמכר, או שהתעריף שונה לתעריף רגיל.

תשלום רטרואקטיבי
במקרים בהם אושרה הפחתה בתשלום אגרת רישוי, ניתן לקבל החזר של החלק היחסי של אגרת הרישוי. יש למלא ולהגיש טופס בקשה להחזר אגרת רישיון נהיגה בצירוף ציון מספר הרכב ופרטי חשבון בנק וצילום המחאה ריקה, ליחידה לטיפול במוגבלי ניידות במרכז עדכון ובקרה של משרד התחבורה ת.ד. 72 חולון, מיקוד 58100.
אין בחוק נוהלים מחייבים לגבי מתן אישורים לתג חניה ואגרת רישוי מופחתת, לכן קיימת שונות בין הלשכות השונות.