תקנון

ת ק נ ו ן א ל ו " ט – אגודה לאומית לילדים ובוגרים עם אוטיזם
ע"ר 58-006433-5
י. גפני ושות', משרד עורכי-דין

שם העמותה:
1. שם העמותה יהיה "אלו"ט – אגודה לאומית לילדים ובוגרים עם אוטיזם".

פרשנות:
2. בתקנון זה "לוקים באוטיזם" פירושו- ילדים ובוגרים ללא הבדל מוצא, גיל ומין שאובחנו בהתאם להנחיות משרד הבריאות הרלבנטיות למועד אבחונם כמצויים על רצף האוטיזם.

מטרות העמותה:
3. העמותה תהיה עמותה ארצית מרכזית למתן עזרה ללוקים באוטיזם.
4. העמותה תדאג למתן עזרה, לטיפול, להשגחה, לאחזקה ולחינוך של לוקים באוטיזם על מנת להבטיח את שיקומם, קיומם, עתידם, שילובם בקהילה ומעמדם הכלכלי והחברתי.

דרכי ביצוע המטרות:
5. לשם ביצוע מטרותיה, תהיה העמותה רשאית לעשות את הפעולות הבאות:
5.1 . לאגד ולהפעיל במשותף את משפחות הלוקים באוטיזם בישראל, לקידום מטרות העמותה.
5.2 . ליזום, לגייס ולקבל הקצבות כספיות מגופים ציבוריים, עירוניים וכן ממשלתיים, כלכליים ואחרים לקידום מטרות העמותה.
5.3 . ליזום הקמת מוסדות חינוך מכל סוג ולכל גיל עבור לוקים באוטיזם.
5.4 . להביא לידיעת הציבור הרחב בעיות של הלוקים באוטיזם, על מנת לאתר לוקים באוטיזם אשר לקותם טרם אובחנה, במטרה לאבחן את הלקות ולאפשר טיפול נאות בשלביה המוקדמים.
5.5 . לארגן, להפעיל ולעודד חוגים ציבוריים, מוסדות, גופים משפטיים ויחידים לשם מתן עזרה ללוקים באוטיזם ולבני משפחותיהם.
5.6 . לעמוד בקשר הדוק ומתמיד עם המוסדות העירוניים, הממשלתיים והאחרים במטרה לסייע להם בכל פעולותיהם בשטח השיקום של הלוקים באוטיזם ומשפחותיהם.
5.7 . לעודד אנשי מקצוע להתמחות בנושא האוטיזם ובטיפול בלוקים באוטיזם, לשתף פעולה עם רשויות עירוניות, ממשלתיות, מדעיות, רפואיות ואחרות במחקר הגורמים והסיבות למוגבלותם של הלוקים באוטיזם ובחקר הדרכים לקידום הלוקים באוטיזם ושיקומם.
5.8 . לדאוג לקבלת יעוץ כלכלי פיסקאלי ומשפטי, לקידום מטרות העמותה.
5.9 . להזמין, לייבא, לרכוש ולקבל בדרך אחרת עזרי משחק, לימוד ורפואה מכל סוג עבור הלוקים באוטיזם.
5.10 . לקשור קשרים עם מוסדות ציבוריים ופרטיים, אגודות וארגונים, להיות חבר בכל איגוד ארצי או בינלאומי העוסק בשיקום הלוקים באוטיזם ומשפחותיהם.
5.11 . להגיש עזרה סוציאלית, חינוכית ורפואית ללוקים באוטיזם ולמשפחותיהם.
5.12 . להפעיל את הורי הלוקים באוטיזם, בני משפחותיהם, אפוטרופוסים, חברים ואוהדים, במסגרת העמותה.
5.13 . לפעול מתוך שיתוף פעולה עם רשויות עירוניות, ממשלתיות ואחרות לשם מתן חינוך מותאם ומיוחד ללוקים באוטיזם, לדאוג להשכלתם, שיקומם המקצועי-כלכלי, לספק להם צרכי תרבות, אמנות ופנאי.
5.14 . ליזום, להקים ולסייע בניהול ובארגון נופשונים, קייטנות ומחנות קיץ, מעונות יום, בתי ספר, גני ילדים, ומועדונים לשימושם ולצרכיהם של הלוקים באוטיזם.
5.15 . ליזום, להקים, לנהל או לסייע בניהול ובארגון מרכזי שיקום ובתים לחיים של הלוקים באוטיזם לרבות במסגרת דיור בקהילה.
5.16 . לרכז מידע עדכני על מחקר האוטיזם בארץ ובעולם ולפרסם ביטאון של העמותה,מאמרים, ספרים, חוברות, עלונים ופרסומים אחרים.
5.17 . ליזום, לייסד ולהשתתף בקרנות כספיות וגופים כלכליים אחרים אשר תהא בהם משום תועלת ועזרה לביצוע מטרות העמותה במישרין או בעקיפין.
5.18 . לארגן פעולות לשם איסוף כספים, קבלת תרומות, מגביות, הלוואות וכן לארגן פעולות תרבותיות, חברתיות ואחרות שהכנסותיהן תהיינה מוקדשות לביצוע מטרות העמותה.
5.19 . לפתוח ולנהל חשבונות בנק, לרכוש, לנהל ולהחזיק בנכסי דניידי ודלא-ניידי אשר עשוי להיות בהם עניין לקידום מטרות העמותה.
5.20 . להשקיע את כספי העמותה וקרנותיה ולנהוג ברכושה בדרך אשר תשמש להשגת מטרות העמותה.
5.21 . לטפל בהשגת זכויות מקסימליות ללוקים באוטיזם ולמשפחותיהם, הן בדרך חקיקה והן בצורה מנהלית.
5.22 . לדאוג למקומות עבודה מוגנים ונאותים עבור הלוקים באוטיזם בהתבגרם, לפעול בתור נאמנים או אפוטרופוסים לגבי נכסיהם של הלוקים באוטיזם, ליזום ולייסד גופים אשר יפעלו כאמור.
5.23 . לפעול בשיתוף עם איגודים וארגונים שונים העוסקים בביצוע המטרות הנ"ל.
5.24 . לעשות כל דבר שהעמותה תמצא לנכון ושיש בו כדי לאפשר לה את הגשמת כל מטרה ממטרותיה.

האישיות המשפטית של העמותה:
6. העמותה היא אישיות משפטית והיא רשאית על ידי הנהלתה או באי כוחה להתקשר בחוזים מכל מין וסוג שהוא, לחתום על שטרות, ערבויות וכל התחייבויות שהן, להעסיק עובדים ולשלם משכורותיהם ולעשות כל פעולה אשר ניתן לעשותה ע"י אישיות משפטית.

חברות בעמותה:
7. חבר עמותה הוא הורה שהוא אפוטרופוס של לוקה באוטיזם או אחר המשמש כאפוטרופוס של לוקה באוטיזם, ואשר יקבע על ידי הוועד או ועדה מטעמו, כזכאי להתקבל כחבר בעמותה.
"אפוטרופוס" לעניין תקנון זה במשמע אפוטרופוס טבעי (הורה) של לוקה באוטיזם או אפוטרופוס אחר שמונה כדין. בטווח הגילאים שבין 18 ל 19- של הלוקה באוטיזם, ייחשב לעניין תקנון זה כאפוטרופוס, גם אפוטרופוס בפועל, כל עוד לא הוסדר מינוי אפוטרופוס על-פי הדין.
8. הרוצה להתקבל כחבר, יפנה בבקשת קבלה לוועד העמותה בהתאם לנוסח הבא: "אני (שם, מען ומספר זהות) מבקש להיות חבר בעמותה (שם העמותה). מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי. אם אתקבל כחבר בה, אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה.".
9. ועד העמותה יחליט ברוב על קבלת חברים. הועד יהא רשאי למנות ועדה מטעמו או ועדה המורכבת מנציגי הועד ו/או אנשי מקצוע, לצורך החלטה על קבלת חברים.
10 . לכל חבר בעמותה זכות לבחור ולהיבחר למוסדות העמותה. זכות זו מותנית בכך שהחבר ישלם את דמי החבר וכל יתר התשלומים המגיעים ממנו לעמותה, לתקופה שממועד האסיפה האחרונה עד למועד מימוש זכות הבחירה או מועד הגשת מועמדותו היבחר.
11 . חבר בעמותה זכאי להשתתף באסיפה כללית ובבחירות ולהצביע בהם, ובלבד ששילם את דמי החבר שחוייב בהם עד למועד האסיפה או עד למועד מימוש זכות הבחירה או מועד הגשת מועמדותו להיבחר.
12 . בכפוף לאמור לעיל, נציגי המועצה הציבורית, אשר הומלצו ע"י המועצה הציבורית לכהן במסגרת העמותה, ואושרו על ידי האסיפה הכללית, ירשמו כחברי העמותה. נציגים אלו לא יהיו חייבים בתשלום דמי חבר.
13 . חברות בעמותה היא אישית, אינה ניתנת להעברה ואינה עוברת בירושה.
14 . היה ואושרה חברותו בעמותה של תאגיד משפטי, יהא רשאי אותו תאגיד לשלוח נציג שיהיה מעל . לגיל 18
15 . החברות בעמותה מושתתת על עקרון ההתנדבות ופעולה שלא על מנת לקבל פרס.
16 . חבר עמותה חייב בתשלום דמי חבר ששיעורם יקבע ע"י ועד העמותה. ועד העמותה רשאי במקרים חריגים לפטור מתשלום דמי חבר.
17 . אין החבר אחראי אחריות אישית בעד פעילות העמותה והתחייבויותיה, אלא אם פעל שלא כדין למעט, אחריות המוטלת על-פי כל דין על נושאי משרה.
18 . העמותה תנהל פנקס חברים בו יירשם כל חבר, מספר זהותו, תאריך תחילת חברותו ותאריך פקיעתה.
העמותה רשאית להעניק לחבריה כרטיסי חבר במועד, בצורה ובהתאם לדרך שתקבע ע"י הועד.
19 . חבר רשאי להשתייך לסניף לפי אזור מגוריו או הסניף הקרוב ביותר לאזור מגוריו.
20 . הוצאת חברים מהעמותה:
20.1 . הועד יהיה רשאי להחליט על הפסקת חברותו של חבר בעמותה על סמך אחד הנימוקים הבאים: פעולות בניגוד לתקנון העמותה, מעילה באמון, עשיית פעולות החותרות תחת קיומה של העמותה או המכשילות את פעולותיה, וכן אי קיום החלטות שהועד הגדירן מראש כהחלטות שאי קיומן מהווה עילה להוצאת חבר.
20.2 . לא יוצא חבר אלא מן הטעמים שפורטו בתקנון ולאחר שניתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו בפני ועד העמותה.
20.3 . הוצאת חבר כאמור תעשה ע"י החלטת הועד בה יתמכו רוב חברי הועד. חברותו של החבר בעמותה תושעה עם הינתן החלטת הועד ותסתיים בתום 14 יום מהינתנה. חבר שהועד החליט על הוצאתו מהעמותה, יהא רשאי להגיש בתוך 14 יום, ערעור על החלטת הועד ולהביא הנושא להכרעת האסיפה הכללית. במידה והאסיפה תחליט, ברוב של שני שליש
ממספר החברים הנוכחים בהצבעה והזכאים להצביע, לאשר את החלטת הועד- תהיה החלטה זו סופית. בתקופה שבין החלטת הועד על הוצאת חבר ועד ההחלטה בערעור, אם יוגש, יראו את חברות החבר כמושעית.
21 . על כל חבר למלא אחר תקנות אלו, החלטות ועד העמותה והאסיפה הכללית.
22 . ועד העמותה רשאי, מפעם לפעם, להעניק תואר של עמית כבוד לכל אחד כפי שהועד ימצא לנכון.
23 . חברות בעמותה פוקעת בכל אחד מהמקרים הבאים :
23.1 . במות חבר או במות הלוקה באוטיזם שמכוחו הוא חבר.
23.2 . אם החבר הוא תאגיד וניתן נגדו צו כינוס נכסים, או שהתפרק מרצון או עפ"י בקשת אחר, או אם חברותו של התאגיד לא אושרה מחדש על ידי הועד מזה למעלה משנתיים.
23.3 . עם משלוח הודעה בכתב ע"י החבר לעמותה על פרישתו מן העמותה. פרישתו של החבר במקרה כזה תכנס לתוקף כעבור שבוע ימים מיום קבלת מכתב ההודעה.
23.4 . הוחלט על הוצאתו של החבר בהתאם לתקנון ומן הטעמים המפורטים בתקנון ולאחר שניתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו בפני הועד.

24 . מוסדות העמותה:
24.1 . מוסדות העמותה יהיו האסיפה הכללית, ועד העמותה, 2 הנהלות, וועדת הביקורת. כמו כן, תפעל המועצה הציבורית כגוף מייעץ לעמותה.
24.2 . העמותה תפעל באמצעות מוסדותיה, סניפיה השונים ומסגרות פעילות המנוהלים על ידה ברחבי הארץ.
24.3 . האסיפה הכללית תהא מוסמכת, אם תמצא זאת לנכון, למנות נשיא כבוד לעמותה בהתאם להמלצת המועצה הציבורית.

25 . המועצה הציבורית:
25.1 . המועצה הציבורית היא גוף מייעץ של העמותה. המועצה הציבורית תפעל להגברת המודעות הציבורית למטרותיה של העמותה, וחבריה יתרמו מניסיונם, מעמדם וקשריהם לקידום מטרותיה של העמותה.
25.2 . המועצה הציבורית תייעץ לוועד בכל הקשור לביצוע מטרות העמותה והשימוש במשאביה הכספיים.
25.3 . נציגי המועצה הציבורית יכהנו במוסדות העמותה האחרים- ועד העמותה, ההנהלות וועדת הביקורת.
25.4 . בחירת חברי המועצה הציבורית ויו"ר המועצה הציבורית:
25.4.1 . חברי המועצה הציבורית, במועד אישור תקנון זה הינם החברים הכלולים ברשימה שנמסרה ומצויה בידי ועד העמותה נכון למועד אישור תקנון זה על ידי האסיפה הכללית. רשימה מעודכנת של חברי המועצה הציבורית תימסר מעת לעת לוועד והרשימה האחרונה שבידי הועד תשמש כאסמכתא לזהות חברי המועצה הציבורית המכהנים.
25.4.2 . המועצה הציבורית תהא רשאית לצרף חברים למסגרתה וזאת ברוב קולות החברים הנוכחים באסיפה רגילה של המועצה, עליה ניתנה הודעה של לפחות 14 יום מראש ובה צוין דבר הצירוף המתוכנן.
25.4.3 . משך כהונת חברי המועצה הציבורית יהא שלוש שנים מיום ההצטרפות למועצה הציבורית. בתום 3 השנים, תהא המועצה הציבורית רשאית להאריך כהונת חבר המועצה לתקופה נוספת.
25.4.4 . כל הנהלה תשלח נציג (שאינו חבר מועצה ציבורית) לשמש כנציגה במועצה הציבורית.
25.4.5 . המועצה הציבורית תבחר את יו"ר המועצה מתוכה ברוב קולות הנוכחים, באסיפה רגילה של המועצה, עליה ניתנה הודעה של לפחות 14 יום מראש, ובה צוין דבר בחירת היו"ר.
25.4.6 . משך כהונת יו"ר המועצה הינו לשלוש שנים והוא יהא זכאי להיבחר מחדש לתפקידו. בתקופת כהונתו, יו"ר המועצה יכול שישמש גם בתפקיד יו"ר העמותה, באישורה של האסיפה הכללית.

25.5 . סמכויות המועצה הציבורית:
25.5.1 . המועצה הציבורית תמליץ מראש על מועמדות רואה החשבון של העמותה אשר מינויו יובא לאישור האסיפה הכללית, וכן תעיין ותעביר הערותיה והמלצותיה באשר לתקציב העמותה, למאזנה ודוחותיה הכספיים.
25.5.2 . המועצה הציבורית תהא רשאית להתכנס ולדון בכל נושא אשר תמצא לנכון.
25.5.3 . הודיע יו"ר המועצה הציבורית לוועד, להנהלה או ליו"ר העמותה כי קיים עניין או סוג עניינים מסוימים שלגביהם תהיה החלטת הועד או ההנהלה טעונה המלצת המועצה הציבורית, יועבר אותו עניין לדיון ולמתן המלצתה של המועצה הציבורית טרם יובא להחלטת הועד או ההנהלה.
הועברו העניין או סוג העניינים הנ"ל להמלצת המועצה הציבורית, תהא המועצה הציבורית רשאית לדון בהם בנוכחות לא פחות ממחצית חבריה הרשומים. לא התקיים דיון במועצה הציבורית בתוך 45 יום ממועד הודעת יו"ר המועצה
הציבורית כאמור, יחשב הדבר כויתור על זכות המועצה הציבורית כאמור בסעיף זה.

25.6 . כינוס המועצה הציבורית והצבעות:
25.6.1 . המועצה הציבורית תתכנס לפחות אחת ל 6- חודשים לפי הודעה של 14 יום מראש מטעם יו"ר המועצה הציבורית. בהודעה יפורט סדר היום לדיון. אין באמור כדי למנוע כינוס המועצה הציבורית במועדים קצרים יותר במקרים דחופים.
25.6.2 . רוב חברי המועצה הציבורית יהיו מנין חוקי, אך בתום מחצית השעה מהמועד שנועד לאסיפה, היא תהא חוקית בכל מספר של משתתפים, כל עוד לא נקבע אחרת בתקנון זה.
25.6.3 . החלטה בכתב של חברי המועצה הציבורית הנמצאים אותה עת בארץ תהא חוקית ובת תוקף כאילו נתקבלה באסיפה של המועצה הציבורית ובלבד שהסכימו וחתמו עליה כל חברי המועצה הציבורית הנמצאים אותה עת בארץ.
החלטה בהקשר להוספת חברים למועצה הציבורית, הארכת תקופת כהונתם וכן ביחס לבחירת יו"ר המועצה הציבורית, לא תתקבל אלא באסיפה כאמור לעיל.
25.6.4 . המועצה הציבורית רשאית למנות מעת לעת ועדות משנה ולהאציל להן סמכויות.

26 . האסיפה הכללית:
26.1 . האסיפה הכללית היא אסיפת החברים בעמותה בעלי זכות ההצבעה ובה נבחרים יו"ר העמותה, נציגי החברים בהנהלות, נציגי החברים בוועדת הביקורת ורו"ח העמותה.
26.2 . האסיפה תתווה את קווי הפעולה הכלליים של הועד וההנהלות, ותחליט בשאלות עקרוניות אשר הועד ימצא שאינו מוסמך לטפל בהן או כי יש להעביר ההחלטה בהן לאסיפה הכללית,
וכן בכל נושא שתמצא לנכון. כל חבר רשאי לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית שתתכנס בעתיד ובלבד שההודעה עליו נמסרה לידי הועד המנהל במסגרת המועדים הקבועים בתקנון למשלוח סדר היום לחברים ובכפוף לכך שבמקרים בהם הסמכות
להחליט בנושא מסורה על-פי התקנון במפורש לוועד המנהל, התקיים קודם לכן דיון בנושא במסגרת הועד המנהל. נמסרה בקשה לדיון בוועד המנהל בנושא המצוי במפורש בסמכותו, יקיים הועד המנהל דיון בנושא לא יאוחר מ 60- יום מהמועד בו התקבלה הבקשה בכתב בידי יו"ר הועד.
26.3 . האסיפה תדון בדינים וחשבונות על פעולות העמותה, ובממצאי ועדת הביקורת.
26.4 . האסיפה הכללית תהא רשאית להעביר את נציגי החברים בוועד או בהנהלות מכהונתם, בהחלטה שתתקבל ברוב של הנוכחים הזכאים להצביע באסיפה, וזאת לאחר שניתן לחבר הועד או ההנהלה שבו מדובר להשמיע את דברו.
26.5 . האסיפה הכללית תהא רשאית לשנות תקנון זה כפי שתמצא לנכון ברוב של שני שליש הנוכחים הזכאים להצביע באסיפה. הצעה לשינוי התקנון תחייב הודעה מיוחדת על כך.
פרטי השינוי יועברו בכתב אל כל החברים בעמותה לפחות 30 יום לפני מועד קיום האסיפה בה אמורים להצביע על שינוי התקנון.

27 . כינוס אסיפה כללית:
27.1 . אסיפה כללית רגילה תכונס אחת לשנה. אסיפה כללית לבחירת יו"ר העמותה, נציגי החברים להנהלות ונציגי החברים בוועדת הביקורת, תכונס אחת לשלוש שנים.
27.2 . אסיפות כלליות שלא מן המניין תכונסנה במקרים הבאים:
א. כינוס האסיפה התבקש בכתב על ידי 8 מחברי הועד.
ב. כינוס האסיפה התבקש בכתב על ידי ועדת הביקורת או על ידי מחצית מחברי המועצה הציבורית.
ג. כינוס האסיפה הכללית התבקש בכתב על ידי עשירית מכלל חברי העמותה הזכאים להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית ואשר שילמו את דמי החבר בהם חוייבו עד למועד קבלת הדרישה במשרד העמותה.
ד. יו"ר העמותה החליט על כינוס האסיפה. בהיעדר יו"ר עמותה מכהן, סמכות זו תוקנה ליו"ר המועצה הציבורית.
27.3 . אל האסיפה הכללית יוזמנו כל חברי העמותה בהודעה מטעם יו"ר העמותה שתישלח בדואר אלקטרוני לחברים, וכן על ידי פרסום ההזמנה באחד מהעיתונים היומיים.
ההזמנות תשלחנה לכל חבר לפחות 14 יום מראש ויצוין בהן יום, שעה, מקום וסדר יום לאסיפה. העתק ההודעות בדבר כינוס האסיפה ישלחו גם לחברי המועצה הציבורית אשר יהיו רשאים להשתתף באסיפה הכללית אך לא להצביע בה. הודעה בדבר אסיפה כללית בה אמור להתקיים דיון על שינוי תקנון, תישלח לחברים 30 יום מראש. הודעות כאמור בסעיף
זה יכול שתישלחנה גם באמצעות דואר רגיל במקרים מיוחדים המצדיקים זאת. במקרה בו הודיע חבר במפורש ובכתב על רצונו לקבל הודעה בדואר רגיל תישלח איליו ההודעה בדואר רגיל.
27.4 . האסיפה הכללית תנוהל על ידי יו"ר העמותה אשר ישמש כיו"ר האסיפה לעניין זה. יו"ר העמותה רשאי להעביר סמכותו זו לחבר אחר במוסדות העמותה אשר ישמש כיו"ר האסיפה, ואם בחר יו"ר העמותה שלא לעשות כן, ייבחר יו"ר האסיפה ע"י האסיפה.
27.5 . אסיפה כללית תהא חוקית אם נתקיימה במועד ובמקום שנקבעו בהזמנות, ואם השתתפו בה לא פחות מרבע מהמספר הכללי של החברים הזכאים להצביע באסיפה זו.
27.6 . אם במועד הקבוע לא יופיעו משתתפים במספר הדרוש כאמור לעיל, תתקיים האסיפה באותו יום ובאותו מקום, שעה לאחר המועד הנקבע, ותהיה חוקית בכל מספר של משתתפים. לעניין זה, משתתף באסיפה הינו חבר הזכאי להצביע באסיפה, אשר הופיע ונרשם בפתח הישיבה, בעצמו.
27.7 . ההצבעה באסיפה תהיה באמצעות פתקי הצבעה ו/או הרמת ידיים אלא אם האסיפה תחליט אחרת. ההחלטות תתקבלנה, כל עוד לא נאמר אחרת בתקנון זה, ברוב קולות המצביעים, פרט להחלטה בדבר שינוי התקנון לה נדרש רוב של שני שליש מהנוכחים הזכאים להצביע או כל החלטה אחרת בה יידרש רוב מיוחד.
27.8 . באסיפה כללית יוקנה לכל חבר קול אחד מכח הלוקה באוטיזם שמכוחו הוא חבר בעמותה.
תתאפשר חברות בעמותה של עד 2 חברים שהם הורה שהוא אפוטרופוס ו/או אפוטרופוס אחר מכוחו של לוקה באוטיזם אחד. , תתאפשר הצבעה גם של שני חברים בעמותה מכוחו של לוקה באוטיזם אחד, הרשומים שניהם כחברי העמותה .
שני הקולות שמוקנים בגין לוקה באוטיזם, יכול שיוקנו גם לחבר שהוא הורה במשפחה חד הורית או במקרה של חבר הורה שהוא אלמן או במקרה שקיים אפוטרופוס אחד בלבד ללוקה באוטיזם.
במשפחה בה יש שני לוקים באוטיזם ויותר, תתאפשר חברות בעמותה והצבעה לכל היותר של שני חברים כאמור, בלבד.
במקרה בו תאגיד משמש כחבר מכוח של לוקה באוטיזם אחד או יותר, יהיו לתאגיד עד 2 קולות הצבעה בלבד עבור כלל הלוקים באוטיזם אותם הוא מייצג.
כאמור לעיל, זכות ההצבעה מותנית בכך ששולמו דמי החבר עד למועד האסיפה.
27.9 . היו 2 חברים זכאים להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית מכוחו של לוקה באוטיזם אחד, כמפורט בתקנון זה לעיל, יהא רשאי אחד משניהם ליפות את כוחו של האחר להצביע בשמו וזאת על פי יפוי כח שייערך בכתב בנוסח שייקבע על ידי הועד ויימסר לעמותה. יפוי כח כאמור יהא תקף להשתתפות והצבעה באסיפה אחת בלבד. תאגיד לא יהא רשאי להצביע
מכוחו של יפוי כח הניתן על פי סעיף זה.
27.10 . בפתח האסיפה, יודיע יו"ר האסיפה את מספר החברים המשתתפים כפי שנרשמו.
במידה ובמהלך הישיבה יצטרפו חברים נוספים, יתווסף שמם לרשימת המשתתפים בטרם תיערכנה הצבעות. יו"ר האסיפה יהא רשאי – בהחלטות בהן לא נדרש רוב מיוחד – להודיע על החלטתו שלא לפעול לפי הפרוצדורה הקבועה בסעיף זה. רשימת המשתתפים תשמש ראיה לנוכחות החברים באסיפה ללא התחשבות אם חבר אשר נרשם כמשתתף עזב את האסיפה במהלכה.
27.11 . בכל אסיפה כללית ינוהל פרוטוקול. הפרוטוקול ייחתם בידי יו"ר האסיפה ומשנחתם יהיה ראיה לכאורה לתוכנו ולכשרות כינוס האסיפה, ניהולה וקבלת החלטותיה.

28 . יו"ר העמותה:
28.1 . יו"ר העמותה ייבחר ברוב קולות המצביעים באסיפה כללית. יו"ר העמותה יכול שלא יהיה חבר העמותה, אולם יחשב כחבר עם בחירתו לתפקיד יו"ר העמותה למשך תקופת כהונתו בתפקיד זה וירשם כחבר בעמותה ובלבד כי הגיש בקשה בכתב להתקבל כחבר בעמותה כמפורט בסעיף 8 לעיל.
28.2 . יו"ר העמותה ישמש כחבר המועצה הציבורית במשך תקופת כהונתו כיו"ר העמותה.
28.3 . יו"ר העמותה יכהן כחבר ועד מכוח תפקידו.

29 . ועד העמותה:
29.1 . סמכויות הועד:
29.1.1 . ניהול ענייני העמותה, חתימה על חוזים, התחייבויות וכל מסמכים אחרים עליהם העמותה זכאית לחתום, ופעולה בשם העמותה בכל עניין ודבר שלא נמסר במפורש לגוף אחר.
29.1.2 . התווית קווי פעילות העמותה בהתאם למטרותיה והחלטות האסיפה הכללית, פיקוח וביקורת על ביצוען.
29.1.3 . קיום דיונים וקבלת החלטות בנושאים אסטרטגיים וכן קיום דיון בנושאים שונים שנדונו ברמת ההנהלות.
29.1.4 . החלטה בדבר הקצאת משאבים כספיים לפעילויות העמותה בהתאם לאמור בסעיפים 35.1 ו 35.2- להלן.
29.1.5 . קבלת חברים לעמותה, הוצאתם, הענקת חברות כבוד, הקמת וסגירת סניפים ומסגרות.
29.1.6 . ביצוע כל הנדרש להכנת מאזן ודין וחשבון בדבר הכנסות העמותה והוצאותיה כנדרש על פי דין, בתיאום עם רו"ח העמותה והמטה המקצועי.
29.1.7 . אישור תקציב העמותה והעברתו לעיונה והתייחסותה של המועצה הציבורית.
29.1.8 . מינוי ופיטורי מנכ"ל- מינוי או פיטורי המנכ"ל, יהא כרוך באישור רוב חברי הועד המכהנים בתפקידם.
29.1.9 . הוועד רשאי להסמיך שניים או יותר מבין חברי העמותה ו/או הצוות הניהולי והמקצועי המועסק בעמותה לחתום בשם העמותה על מסמכים שיחייבו אותה ולבצע בשמה פעולות שהם בתחום סמכותה. כמו כן, יהא רשאי הוועד להסמיך
מנהל מסגרת / בית של העמותה ו/או ממלא מקומו, מכח תפקידם, יחדיו או כל אחד מהם יחד עם כל בעל זכות חתימה אחר בעמותה, להיות בעלי זכויות חתימה בחשבון הבנק של אותה מסגרת / בית של העמותה.
29.1.10 . כל סמכות אשר לא הוענקה במפורש לגוף אחר.
29.1.11 . כל עוד לא נאמר אחרת בתקנון זה, בכל מקום בחוק העמותות המתייחס ל"ועד", יהיו סמכויות אלה מסורות לוועד העמותה כמשמעות בתקנון זה.
29.2 . כללי:
ועד העמותה ימנה 16 חברים כדלקמן:
29.2.1  6 נציגים שיבחרו מתוך הנהלת "קהילה", כאשר 3 נציגים מהם יהיו מתוך תת הנהלה "פיתוח, ידע וזכויות" ו 3- נציגים יהיו מתת הנהלה "פנאי וטף".
29.2.2 6 נציגים מתוך הנהלת "דיור ותעסוקה"
29.2.3 3 נציגי ציבור שהומלצו על ידי המועצה הציבורית ואושרו על ידי האסיפה הכללית.
נציגים אלה, יכול שיכללו את נציגי הציבור המכהנים בהנהלות.
29.2.4 . יו"ר העמותה.
29.2.5 . לא יכהן כחבר ועד מי שאינו חבר העמותה, מי שמכהן בתפקיד נבחר או מועסק בשכר בתאגיד אחר העוסק בטיפול באוטיסטים או באוכלוסיה דומה, מי שעוסק בגיוס תרומות לתאגיד אחר, מי שמכהן בוועדת הביקורת, תאגיד – להבדיל מנציג של תאגיד, קטין, פסול דין, פושט רגל ומי שהורשע בפסק דין סופי בעבירה שיש עימה קלון.
כמו כן, לא יכהן כחבר ועד מי שמשרת את העמותה בשכר. מי ששירת את העמותה בשכר, יכהן כחבר ועד רק אם יחדל לקבל שכר מן העמותה ויבחר בבחירות להנהלות על ידי החברים, אך במקרה והוא נכלל בין המועמדים המומלצים על ידי המועצה הציבורית, יהא מינויו טעון אישור האסיפה הכללית.
חברי המועצה הציבורית אשר יכהנו בוועד מכוח תפקידם זה, ירשמו כחברי העמותה ובלבד כי הגישו בקשה בכתב להתקבל כחברים בעמותה כמפורט בסעיף 8 לעיל.
29.2.6 . האסיפה הכללית רשאית להעביר בכל עת, חבר הועד מכהונתו. חבר הועד יחדל לכהן לאחר החלטת האסיפה הכללית כאמור, וכן אם הוכרז פסול דין או פושט רגל, וכן אם התפטר מכהונתו בהודעה בכתב שמסר לוועד.
29.2.6.1 . חברותו של חבר בוועד תפקע אם לא נוכח ב 3- ישיבות רצופות, ו/או לא נכח בשני שליש מישיבות הועד שתתקיימנה במשך כל 12 חודשים, החל ממועד תחילת כהונתו כחבר ועד. הודעה על פקיעת החברות תשלח לחבר
הועד בחתימת יו"ר הועד, ותהווה אסמכתא לפקיעת חברותו במקרה זה.
29.2.6.2 . חבר ועד (שאינו נציג ציבור), אשר פקעה חברותו בהנהלה, תפקע חברותו גם בוועד.
29.2.6.3 . הסתיימה או פקעה כהונתו של חבר הועד בתוך תקופת הקדנציה, בין אם מיוזמתו ובין אם מכל סיבה אחרת, ימונה חבר אחר תחתיו על ידי הגוף אשר מכוחו מונה החבר המקורי כחבר הועד. במידה ומדובר בנציגים שנבחרו על ידי ההנהלות, ייבחר החבר ע"י חברי ההנהלה (או תת ההנהלה) הרלבנטית.
29.2.7 . הועד יהא רשאי להמשיך ולפעול כל עוד מספר חבריו לא יפחת מ 7- פחת מספר החברים בוועד מ 7- חברים כאמור, תכונס אסיפה כללית לצורך בחירת ועד והנהלות חדשות לא יאוחר מ 90- יום מיום שפחת מספר חברי הוועד כאמור. עד לבחירת וועד חדש, ימשיך לפעול הוועד הקיים של העמותה בכל הרכב שהוא.
29.2.8 . העמותה תנהל פנקס חברי הועד ותרשום בו שמו של כל אחד מהם, אופן מינויו כחבר ועד, מענו, מס' תעודת זהות, תאריך תחילת כהונתו ותאריך פקיעתה.
29.2.9 . לקראת הבחירות לוועד העמותה וההנהלות, תמונה ועדה שתנהל את הליך הבחירות. חברי ועדת הבחירות ויו"ר ועדת הבחירות ימונו ע"י ועד העמותה.
29.2.10 . הועד ימנה מתוכו את אחד ההורים החברים בוועד מטעם הנהלת "קהילה", שאינו מכהן כיו"ר איזו מ 2- תתי ההנהלות בהנהלת "קהילה", כיו"ר הועד, כאמור בתקנון זה. במקרה בו אין מועמד ליו"ר הועד מטעם הנהלת "קהילה", העומד בקריטריון זה, יכול שישמש בתפקיד גם חבר ועד מהנהלת "דיור ותעסוקה".
29.2.11 . הועד יתכנס, על פי הצורך, אך לפחות אחת לחודשיים וינהל פרוטוקול או סיכום החלטות מישיבותיו והחלטותיו.
29.2.12 . החלטות הועד יתקבלו ברוב קולות החברים המצביעים. היו הקולות שקולים,קולו של יו"ר העמותה ייחשב כשני קולות ויכריע. החלטת כל חברי הועד הנוכחים בארץ פה אחד ובכתב, יכול שתתקבל גם שלא בישיבת הועד.
29.2.13 . יו"ר העמותה יהא רשאי להשתתף ולנהל את ישיבות הועד וכן להצביע בהן, מכח תפקידו.
29.2.14 . בכפוף לתנאים שבסעיף 29.2.5 , יהא רשאי כל מי שכיהן בעבר כיו"ר המועצה הציבורית, להשתתף בישיבות הוועד ללא זכות הצבעה.

29.3 . בחירות לוועד העמותה:
ועד העמותה יבחר באופן הבא:
12 חברי ועד יבחרו מתוך חברי ההנהלות על פי המתווה כדלקמן:
29.3.1 6 נציגים יבחרו על ידי הנהלת "דיור ותעסוקה" .
29.3.2 6 נציגים ייבחרו על ידי תתי הנהלת "הקהילה" כאשר 3 נציגים מהם יהיו מתוך תת הנהלה "פיתוח, ידע וזכויות"
ו3 – נציגים יהיו מתת הנהלה "פנאי וטף".
29.3.3 . נציגי ההורים לוועד העמותה כאמור ייבחרו ע"י כל הנהלה בישיבתה הראשונה שלאחר בחירת חבריה.
29.3.4 3 נציגי המועצה הציבורית- נציגים אשר הומלצו לשמש כחברי וועד על ידי המועצה הציבורית ואשר אושרו על ידי האסיפה הכללית. נציג המועצה הציבורית יכול שישמש גם בוועד וגם בהנהלה.
29.3.5 . יו"ר העמותה יכהן כחבר ועד מכח תפקידו ויחשב לעניין זה כחבר העמותה.
29.3.6 . תנאי להיבחרו או מינויו של חבר לתפקיד חבר ועד, הוא תשלום דמי החבר לעמותה וקיום יתר התנאים הנדרשים מחבר, לצורך זכאותו להצביע בבחירות ובאסיפה הכללית. נציגי המועצה הציבורית, אשר יאושרו על ידי האסיפה הכללית
כאמור בסעיף 12 , לא יהיו חייבים בתשלום דמי חבר.
29.3.7 . חברי הועד יכהנו בתפקידם ממועד היבחרם למשך של כ 3- שנים ממועד היבחרם ועד לבחירת חברי ועד חדשים או עד לפקיעת כהונתם בהנהלה, כאמור בסעיף . 30.6

29.4 . ישיבות הועד:
29.4.1 . הועד יבחר, בישיבתו הראשונה, את יו"ר הועד מתוך הורים המכהנים בוועד מטעם הנהלת קהילה ואשר אינם מכהנים כיו"ר איזו מתתי הנהלות "קהילה".
29.4.2 . הועד יתכנס לפי הצורך, אך לא פחות מאחת לחודשיים. מועד הישיבה יקבע ע"י יו"ר העמותה, יו"ר הועד והמנכ"ל.
29.4.3 . הודעה על מועד הישיבה תימסר לחברי הועד באופן אלקטרוני, לפחות שבוע ימים מראש, ובה יצוין מועד הישיבה, מיקומה וסדר היום המתוכנן לה.
29.4.4 . יו"ר העמותה ו/או יו"ר הועד יהיו רשאים, במקרים דחופים, לכנס ישיבה דחופה של הועד, וזאת לאחר הודעה מוקדמת של 48 שעות.
29.4.5 . זימון ישיבת הועד, יכול שיהיה אף ביוזמת ועדת הביקורת, יוזמת המועצה הציבורית, או בקשת 3 חברי ועד.
29.4.6 . ישיבת הועד תהא חוקית אם הודעה עליה ניתנה כאמור לעיל, ובאם נכחו בה רוב חברי הוועד. במידה וכל נציגי המועצה הציבורית לא נכחו בישיבת ועד וכל נציגי המועצה הציבורית יסברו שהחלטה שהתקבלה באותה ישיבה דורשת דיון מחדש, ידון הנושא הרלבנטי מחדש. דיון בישיבת ועד בנושא שלא נכלל מראש בסדר היום שפורסם לישיבה זו, יהא כרוך בקבלת הסכמה של נציג אחד לפחות מכל הנהלה /תת הנהלה.
29.4.7 . הצבעה בישיבת הועד תעשה בהרמת יד כאשר לכל חבר קול אחד בלבד. במידה ויתבקש הדבר על ידי 3 (שלושה) חברים לפחות, ניתן יהיה לקיים הצבעה חשאית, בכפוף לאמור בסעיף 29.4.11 להלן. במקרה של שוויון קולות בהצבעה, קולו של יו"ר העמותה ייחשב כשני קולות ויכריע. היה השוויון במסגרת הצבעה חשאית-יקבע יו"ר העמותה את עמדתו באופן גלוי.
29.4.8 . בנושאים הקשורים לניהול כספי העמותה, יהא רשאי יו"ר העמותה או יו"ר הועד, במקרה בו יראה זאת לנכון או במידה והתבקש לכך על ידי יו"ר המועצה הציבורית, להורות כי ההצבעה תעשה בהרמת ידיים בלבד.
29.4.9 . בכל ישיבת ועד ינוהל פרוטוקול או סיכום החלטות. הפרוטוקול / סיכום החלטות ייחתם בידי יו"ר הישיבה ומשנחתם, יהיה ראיה לכאורה לתוכנו ולכשרות הישיבה, ניהולה וקבלת החלטותיה. הפרוטוקולים יהיו נגישים לכלל חברי
ההנהלות.
29.4.10 . במקרים דחופים או בנושאים בהם לדעת יו"ר הועד ניתן לקבל בהם החלטה ללא קיום ישיבה, ניתן יהא לאשר החלטה באמצעות פקסימיליה / דואר אלקטרוני, ובלבד כי נוסח ההחלטה המוצע וההסברים לה, פורטו בכתב וההחלטה אושרה פה אחד על ידי כל חברי הועד הנמצאים בארץ באותה עת.
29.4.11 . החלטות בישיבות הועד תתקבלנה, כל עוד לא נקבע אחרת בתקנון זה, ברוב רגיל, למעט הנושאים שיפורטו להלן:
1) ההחלטות המנויות להלן יחייבו קוורום הכולל שני נציגי המועצה הציבורית בוועד לפחות ויתקבלו בכפוף לרוב של 2/3 לפחות מקולות החברים המצביעים:
א) החלטות הכרוכות בהוצאה כספית במישרין או בעקיפין ובמסגרת התקציב העולה על סך של 1,000,000 ש"ח
ב) נושא אשר יו"ר המועצה הציבורית ויו"ר העמותה ביקשו להפעיל סעיף זה לגביו וכל נציגי המועצה הציבורית בוועד תמכו בבקשה זו.
ג) החלטות הקשורות לרכישה או כל שימוש אחר בנדל"ן.
ד) פתיחת וסגירת חשבונות בנק, הפרדת קרנות או איחודן.
ה) הענקת זכויות חתימה ושינוי זכויות חתימה בשם העמותה לבנקים ולגורמים חיצוניים אחרים.
למרות האמור, ובמידה ונציגי המועצה הציבורית הוזמנו כהלכה לישיבה ובהזמנה פורטו הנושאים לדיון המחייבים נוכחותם, ולמרות זאת לא הופיעו נציגי המועצה הציבורית, כולם או מקצתם, לישיבה ללא מתן סיבה שהיא, לא תחול ההגבלה על הקוורום.
2) ביטול החלטה של איזו מההנהלות, שהתקבלה על ידי אותה ההנהלה בנושא שמצוי בתחום שבאחריותה, ובמסגרת התקציב שאושר לה, יוכל להיעשות על ידי הועד רק ברוב מיוחד של לפחות 9 מחברי הועד המנהל, ובכללם לפחות 3 חברים שהם נציגי המועצה הציבורית ו/או יו"ר העמותה.
3) הועד יהיה רשאי לבטל, ברוב רגיל, החלטה שהתקבלה בהנהלה שאינה בסמכותה או בתחומי אחריותה של ההנהלה או שהיא מנוגדת לתקנון העמותה או להחלטות האסיפה הכללית.
4) החלטות הדורשות רוב מיוחד, תתקבלנה בהצבעה גלויה.
29.4.12 . הועד יהא רשאי לפעול באמצעות ועדות משנה. אין באמור כדי לגרוע מהחובה להביא לאישור הועד כל נושא שטופל על ידי ועדת משנה.

30 . ההנהלות:
30.1 . כללי:
פעילויות העמותה תסווגנה תחת 2 הנהלות, כדלקמן:
הנהלת "דיור ותעסוקה"- הנהלה זו תהא אחראית על הניהול השוטף של מסגרות הדיור החוץ ביתי המנוהלות על ידי העמותה ומסגרות התעסוקה / מרכזי טיפול יומי המנוהלות על ידי העמותה.
הנהלת "קהילה"– הנהלה זו תהא אחראית על הניהול השוטף של מסגרות הפנאי והטף המופעלות על ידי העמותה, וכן אחראית על קידום זכויות ייצוג / סינגור, הכנת תקציב פיתוח, הקמת מסגרות חדשות, פיתוח מודלים חדשים, קידום ופיתוח ידע מקצועי, פעילות המרכז לאוטיזם, פעילות המרכזים למשפחה, סיוע להתארגנויות הורים ופעילות מול
הרשויות עבור כלל הלוקים באוטיזם במדינת ישראל.
30.2 . סמכויות ההנהלות:
30.2.1 . ההנהלה תקבע את מדיניותה בנושאים שבאחריותה ובכפוף לאמור בתקנון זה ולמשאבים הכספיים שיועמדו לרשותה על ידי הועד המנהל ותפקח על ביצועה.
30.2.2 . ההנהלה תקדם את הנושאים שתחת אחריותה ובין היתר, תנתח צרכים, תקבע ותמליץ על מדיניות וסדרי עדיפויות לקידום פעילויות או פרויקטים שונים בשים לב והתאמה למדיניות העמותה ואפשרויותיה הכספיות וכן תביא לאישור הועד תוכניות עבודה לתקופות קצרות וארוכות. ההנהלה תחליט על אופן הקצאת המשאבים הכספיים הנדרשים לפעילותה, במסגרת התקציב שיאושר על ידי הועד לנושאים שבתחום אחריותה.
30.3 . הרכב ההנהלות:
30.3.1 . הנהלת "דיור ותעסוקה"- תכלול 12 חברים שחברותם בעמותה נובעת מכוחו של לוקה באוטיזם המתגורר במסגרת דיור חוץ ביתי המנוהלת על ידי העמותה, אשר יבחרו לתפקיד באופן אישי באסיפה הכללית.
מובהר, כי במידה ובמהלך כהונת חבר ההנהלה, הסתיים מתן השירות ללוקה באוטיזם במסגרת הדיור החוץ ביתי המנוהלת על ידי העמותה, תסתיים כהונתו של חבר הנהלה שכיהן מכוחו של הלוקה באוטיזם הנ"ל ובמקומו ימונה החבר
שקיבל את מספר הקולות הגבוה ביותר ולא נכנס להנהלה.
30.3.2 . הנהלת "קהילה"- תכלול 12 חברים אשר יבחרו לתפקיד באופן אישי באסיפה הכללית לפי המפורט להלן:
30.3.2.1 6 חברים שחברותם בעמותה נובעת מכוחו של לוקה באוטיזם בגיל שעד 18 שנה פחות יום (במועד כינוס האסיפה הכללית), שאינו מתגורר במסגרת דיור חוץ ביתי המנוהלת על ידי העמותה.
30.3.2.2. 6 חברים שחברותם בעמותה נובעת מכוחו של לוקה באוטיזם בגיל 18 שנה ומעלה (במועד כינוס האסיפה הכללית), שאינו מתגורר במסגרת דיור חוץ ביתי המנוהלת על ידי העמותה.
30.3.2.3 . במידה ולא יהיו מועמדים במספר מתאים להנהלת קהילה, מתוך החברים המשתייכים לאחת מקבוצות הגילאים שפורטו בסעיפים 30.3.2.1 ו 30.3.2.2- הנ"ל (להלן: "קבוצות הגיל"), יאויישו מקומות אלו על ידי החבר שהציג את מועמדותו במסגרת קבוצת הגיל האחרת ואשר קיבל את מספר הקולות הגבוה ביותר מבין אלה שלא נכנסו
להנהלה ממסגרת הגיל בה הציג את מועמדותו.
30.3.2.4 . הנהלת קהילה תכלול 2 תתי הנהלות- תת הנהלה "פנאי וטף", שתעסוק בניהול מסגרות הפנאי והטף המופעלות על ידי העמותה, ותת הנהלה "פיתוח, ידע וזכויות", שתעסוק בכל שאר הנושאים המצויים באחריות
הנהלת "קהילה". בכל תת הנהלה יכהנו 3 נציגים מכל אחת מקבוצות הגיל. השילוב בתתי ההנהלות יהא בהתאם למספר הקולות שקיבל כל נציג במסגרת קבוצת הגיל אליה הוא משתייך. כלומר, מי שזכה ביותר קולות מכל קבוצת גיל, יוכל לבחור ראשון באיזו תת הנהלה הוא יפעל וכן הלאה. כל תת הנהלה תהא רשאית לפעול לקידום הנושאים שבאחריותה, אולם אין באמור כדי לגרוע מהחובה להביא לאישור הנהלת "קהילה" כל החלטה.
30.3.3 . כמו כן ובנוסף, כל הנהלה תכלול גם 3 נציגי ציבור אשר הומלצו על ידי המועצה הציבורית ואושרו על ידי האסיפה הכללית.
30.3.4 . הנהלת "קהילה" והנהלת "דיור ותעסוקה" תהיינה רשאיות, כל אחת, לשלוח משקיף מטעמה לדיוני ההנהלה האחרת. למשקיף לא תהא זכות הצבעה.
30.3.5 . היה ומספר המועמדים לתפקיד חבר הנהלת "דיור ותעסוקה" או הנהלת "קהילה" יהא פחות מ- 12 , ניתן יהיה למנות מספר נמוך יותר של חברים אך בכל מקרה, לא פחות מ – 6 חברים בסה"כ. היה ומספר המועמדים אשר נבחרו להנהלה יהא קטן מ- 6 , יהא רשאי הועד למנות מתוכו חברים לכהן גם כנציגים בהנהלה זו.
30.4 . הבחירות להנהלות:
הבחירות להנהלות יתקיימו אחת לשלוש שנים, ולא יאוחר מחלוף 38 חודשים, אלא אם יוחלט אחרת באסיפה הכללית ברוב רגיל. חברי ההנהלות הנבחרים, יכהנו בתפקידם ממועד קיום אסיפה כללית בה נבחרו ועד שאסיפה כללית אחרת תבחר הנהלות חדשות. חברי הנהלה רשאים להיבחר או להתמנות מחדש.
30.4.1 12 נציגי חברים יבחרו לכל הנהלה באופן אישי באסיפה הכללית על ידי החברים הזכאים לבחור נציגים להנהלה מסוימת. כל חבר עמותה יהא רשאי לבחור נציגים להנהלה אחת בלבד אליה משויך הלוקה באוטיזם מכוחו הוא חבר, וכמפורט כדלהלן:
30.4.1.1 . להנהלת "דיור ותעסוקה" רשאי לבחור כל חבר עמותה אשר הלוקה באוטיזם מכוחו הוא חבר, מתגורר במסגרת דיור חוץ ביתי המופעלת על ידי העמותה. סה"כ יבחרו להנהלה זו 12 חברים.
30.4.1.2 . להנהלת "קהילה" רשאי לבחור כל חבר עמותה אשר הלוקה באוטיזם מכוחו הוא חבר, אינו מתגורר במסגרת דיור חוץ ביתי המופעלת על ידי העמותה. הבחירה בנציגים להנהלת קהילה תיעשה לפי 2 סיווגי משנה, על פי קבוצות גיל כדלהלן:
א. בעלי זכות בחירה שחברותם נובעת מכוחו של לוקה באוטיזם שהוא בגיל שעד ל 18- שנה פחות יום.
ב. בעלי זכות בחירה שחברותם נובעת מכוחו של לוקה באוטיזם שהינו בגיל 18 שנה ומעלה.
30.4.1.3 . לכל סיווג משנה כאמור, ייבחרו 6 נציגים (על ידי החברים המשויכים לאותו סיווג משנה) ובסה"כ יבחרו להנהלת קהילה 12 חברים.
30.4.1.4 . ההצבעה עבור נציגי ההנהלות תהא באמצעות פתקים שימסרו, ובהנהלת קהילה גם בהתאם לסיווג המשנה אליו הוא משתייך.
30.4.2 . המועמדים לבחירה להנהלות השונות, יודיעו על מועמדותם לוועדת הבחירות, לפחות 45 יום טרם מועד הבחירות. בהודעה זו יפרט המועמד את ההנהלה אליה הוא זכאי ומבקש להיבחר (ובהנהלת "קהילה" גם את סיווג המשנה אליו הוא משתייך) . נתונים אלה יבדקו טרם שהמועמדות תאושר על ידי ועדת הבחירות.
30.4.3 . לכל מועמד תהא הזכות להציע את מועמדותו (בכפוף לעמידתו ביתר התנאים הקבועים בתקנון זה) לכהן בהנהלה אחת בלבד. כמו כן, לא תתאפשר הצגת מועמדות של יותר מחבר אחד מכוחו של לוקה באוטיזם מסוים אחד. במשפחה בה יש יותר מלוקה באוטיזם אחד, לא תתאפשר הצגה של יותר ממועמדות אחת מכוחם של לוקים באוטיזם מאותה המשפחה לכהן כחבר ועד, ו/או מועמדות אחת מאותה משפחה לכהן בהנהלה מסוימת ("משפחה" לעניין סעיף זה במשמע משפחה הכוללת, לפחות, 2 אחים שהם לוקים באוטיזם).
30.4.4 . לכל הנהלה ימונו גם 3 נציגים מבין חברי המועצה הציבורית כמפורט בסעיף 30.3.3 לעיל.
30.5 . ישיבות ההנהלה:
30.5.1 . כל הנהלה תבחר לעצמה יו"ר מבין חבריה שהם הורים. בהנהלת "קהילה" יבחר יו"ר לכל תת הנהלה (תת הנהלה "פיתוח, ידע וזכויות" ותת הנהלה "פנאי וטף"), אשר יכהנו ברוטציה גם בתפקיד יו"ר הנהלת "קהילה". הרוטציה תיקבע בישיבה הראשונה. יו"ר ינהל את ישיבות ההנהלה (או תת ההנהלה) בה הוא נבחר.
30.5.2 . חברי ההנהלה שאינם חברי המועצה הציבורית, יבחרו מבינהם 6 חברים לשמש כנציגי ההנהלה בוועד העמותה. מהנהלת "קהילה" יבחרו לשמש כנציגים בוועד העמותה 3 נציגים מכל תת הנהלה (ובסה"כ 6 נציגים). לא היו לפחות 3 מועמדים מטעם אחת מתתי ההנהלות של הנהלת "קהילה", לשמש כחברים בוועד העמותה, ניתן יהא להשלים את החברים החסרים מתת ההנהלה האחרת שבהנהלת "קהילה".
30.5.3 . הנהלה תתכנס לישיבה כפי הצורך ולא פחות משמונה פעמים בשנה. תת הנהלה תתכנס כפי הצורך ולא פחות מ – 6 פעמים בשנה. מועד ישיבת הנהלה או תת הנהלה יקבע על ידי יו"ר ההנהלה (או תת ההנהלה) בתיאום עם המנכ"ל, או המנהל הרלבנטי במטה המקצועי.
30.5.4 . בישיבת הנהלה רשאי להשתתף משקיף מטעמה של ההנהלה האחרת כאמור בסעיף 30.3.4 . כמו כן, יכול שישתתפו כמשקיפים, ללא זכות הצבעה, גם חברים בעמותה שאינם חברי הנהלה. השתתפותם זו תהא כרוכה באישור מראש של ההנהלה לפני תחילת הישיבה.
30.5.5 . הודעה על מועדי ישיבות הנהלה תימסר באמצעות דואר אלקטרוני לחברי ההנהלה, לפחות שבוע ימים מראש ובה יצוין מועד הישיבה, מיקומה וסדר היום המתוכנן לה. ישיבת ההנהלה תהא חוקית אם הודעה עליה ניתנה כאמור לעיל
ובאם נכחו בה רוב החברים בה.
30.5.6 . במקרים חריגים, יהא רשאי יו"ר ההנהלה להעלות הצעה להחלטה מבלי לקיים ישיבה. החלטה כאמור תיחשב כקבילה בתנאי כי ניתנה לה הסכמה פה אחד של כל חברי ההנהלה בכתב.
30.5.7 . בכל ישיבת הנהלה ינוהל פרוטוקול / סיכום החלטות. הפרוטוקול / סיכום החלטות ייחתם בידי יו"ר הישיבה ומשנחתם, יהיה ראיה לכאורה לתוכנו ולכשרות הישיבה, ניהולה וקבלת החלטותיה. הפרוטוקולים / סיכומי ההחלטות
יהיו נגישים לכלל חברי ההנהלות.
30.6 . פקיעת כהונה בהנהלה:
30.6.1 . כהונתו של חבר בהנהלה תפקע באחת מאלה:
א. בתוך 72 שעות ממועד מסירת הודעת התפטרות בכתב ליו"ר ההנהלה.
ב. במות החבר או במות הלוקה באוטיזם שמכוחו הוא חבר.
ג. החבר הוכרז כפסול דין, פושט רגל, או הורשע בעבירה שיש עימה קלון.
ד. חברותו של חבר בהנהלה תפקע במידה ולא נכח ב 3- ישיבות הנהלה רצופות ו/או לא נכח בשני שליש מישיבות שהתקיימו במשך כל 12 החודשים, החל ממועד תחילת כהונתו.
ה. בהנהלת "דיור ותעסוקה"- במידה ובמהלך כהונת חבר ההנהלה, הסתיים מתן השירות ללוקה באוטיזם, במסגרת דיור חוץ ביתי המנוהלת על ידי העמותה.
ו. בהנהלת "קהילה"- במידה ובמהלך כהונת חבר ההנהלה החל הלוקה באוטיזם מכוחו הוא חבר, לקבל שירות במסגרת דיור חוץ ביתי המנוהלת על ידי העמותה.
30.6.2 . פקעה כהונתו של חבר בהנהלה, רשאית היא להמשיך ולקיים את פעילויותיה כל עוד מכהנים בהנהלה 7 חברים.
30.6.3 . עם פקיעת כהונה של נציג החברים בהנהלה, יכהן במקומו החבר אשר הציג את מועמדותו להנהלה זו ואשר זכה למספר הקולות הגבוה ביותר, מבין המועמדים שלא נבחרו לכהן כחברי ההנהלה. הודיע אותו חבר כי אינו מעוניין בכך, יכהן הבא אחריו. עם פקיעת כהונה של נציג החברים בהנהלת "קהילה", יכהן במקומו החבר אשר זכה למספר הקולות הגבוה ביותר בסיווג המשנה איליו שויך החבר הפורש ואשר לא נבחר לכהן כחבר הנהלה – אלא אם הודיע שאינו מעוניין בכך ואז יכהן הבא אחריו מאותו סיווג משנה. במידה ולא יהיו מועמדים מאותו סיווג משנה, יכנס להנהלה חבר אשר זכה למספר הקולות הגבוה ביותר בסיווג המשנה האחר, אשר לא נבחר לכהן כחבר הנהלה אלא אם הודיע שאינו מעוניין בכך ואז יכהן הבא אחריו. חבר שהחליף חבר הנהלה כאמור בסעיף זה, יכהן באותה תת הנהלה בה כיהן
החבר הפורש.

31 . מנכ"ל:
31.1 . לעמותה ימונה מנהל כללי. המנכ"ל ייבחר על ידי הועד, כאמור בסעיף 29.1.8 . תנאי העסקתו של המנכ"ל יקבעו במו"מ עם הועד. המנכ"ל יועסק בחוזה אישי. חידוש חוזה .
העסקתו או הפסקתו, יהא באישור הועד, כאמור בסעיף 29.1.8
31.2 . המנכ"ל ינהל את ענייני העמותה השוטפים, יעמוד בראש משרד העמותה ויפקח על פעולות מסגרות העמותה השונות ויפעל בהתאם למטרות שיגובשו, במתואם עם הועד וההנהלות ועל פי לוחות זמנים שיקבעו.
31.3 . הניהול השוטף שבאחריות המנכ"ל יכלול את הנושאים הבאים:
31.3.1 . ניהול משרד העמותה, איוש משרות במשרד העמותה, קביעת תנאי העסקת עובדים בכפוף לתקציב.
31.3.2 . ניהול מסגרות העמותה השונות, ריכוז פעילות מנהלי המסגרות ופיקוח מקצועי ואדמיניסטרטיבי עליהן. העסקת עובדים במסגרות השונות תאושר על ידי המנכ"ל, בכפוף לתקציב כאמור.
31.3.3 . בניית תכניות אסטרטגיות ותוכניות עבודה שנתיות לאישור הועד.
31.3.4 . ייצוג העמותה מול גורמים חיצוניים, רשויות ומשרדי ממשלה, בתאום ובליווי של נציגי הועד מההנהלה, להשגת השתתפות כספית ו/או כל מטרה אחרת.
31.3.5 . ניהול כספי העמותה בהתאם למטרות העמותה, התקציב ומדיניות הועד.
31.3.6 . המנכ"ל ישמש כאחד מבעלי זכויות החתימה בעמותה בהתאם להחלטות בדבר זכויות החתימה כפי שיתקבלו מעת לעת.
31.3.7 . אחריות על גיוס תרומות וקשר עם תורמים.
31.3.8 . ריכוז הטיפול ביחסי הציבור של העמותה, ניהול אירועים, מתן וקבלת חסויות.
31.3.9 . ריכוז הטיפול מול רואי החשבון ויועציה המשפטיים של העמותה.
31.3.10 . קיום קשר קבוע עם חברי העמותה ומתן מענה לפניות חברים, טיפול אדמיניסטרטיבי בפניות לצרוף חברים חדשים.
31.3.11 . הכנת ישיבות מוסדות העמותה, השתתפות בישיבות הועד וישיבות ההנהלות ככל שיידרש, ללא זכות הצבעה.
31.3.12 . מתן ליווי אדמיניסטרטיבי ומקצועי באמצעות צוות המטה לוועד ולהנהלות.
31.3.13 . כל פעולה או סמכות נוספת אשר תוענק למנכ"ל ע"י הועד, ובלבד שאינה בסמכות מוסד אחר בעמותה.
31.4 . המנכ"ל יקיים פגישות, התייעצויות ועדכונים מעת לעת עם יו"ר העמותה ויו"ר הועד.
32 . ועדת הביקורת:
32.1 . ועדת הביקורת תיבחר ע"י האסיפה הכללית ותכהן בתפקידה שלוש שנים ועד לבחירת ועדת ביקורת חדשה.
32.2 . ועדת הביקורת תהיה בת אותו מספר חברים שייקבע ע"י האסיפה הכללית ולא פחות משלושה, ובתנאי כי לפחות אחד מחבריה יהא חבר המועצה הציבורית. חבר ועדת ביקורת לא יהיה חבר הנהלה או חבר הועד.
32.3 . ועדת הביקורת תבדוק את הדו"ח הכספי והמאזן וכן את הפעולות הכספיות האחרות של העמותה. כן תבדוק את דרך ביצוע ההחלטות ע"י המוסדות השונים של העמותה וכל עניין אחר אשר יראה לה רלבנטי. הועדה תגיש דוחות על פעולותיה ואת הערותיה, בכל עת שתמצא לנכון, אך לא פחות מפעם בשנה, למועצה הציבורית ולאסיפה הכללית. ועדת
הביקורת תוכל לצרף לדו"ח שלה המלצות בקשר לדרכי ארגון והפעלה.
32.4 . לוועדת הביקורת תינתן גישה חופשית לצורך ביקורת, לכל חשבונות העמותה במוסדותיה המרכזיים ובסניפים וכן יינתנו לה כל עזרה וכל הסבר שיידרש על ידה בתחום העניינים הנתונים לביקורתה. ועדת הביקורת תהא רשאית לשלוח נציג מטעמה לכל ישיבה של הנהלה, תת הנהלה או ישיבת ועד.
33 . רואה חשבון:
33.1 . האסיפה הכללית תבחר רואה חשבון לעמותה אשר ישמש במשרתו עד האסיפה השנתית שאחריה.
33.2 . רשימת המועמדים לתפקיד רואה חשבון העמותה תובא מראש לעיון המועצה הציבורית, שתהא רשאית ליתן את המלצותיה, ותובא לידיעת חברי האסיפה הכללית לא יאוחר מהמועד הקבוע בתקנון לזימון החברים לאסיפה הכללית.
הארכת מינויו של רואה חשבון העומד לסיים את תפקידו, לא יהא כרוך במילוי הנוהל הקבוע לעיל ויהא בסמכות הועד.
33.3 . נתפנתה משרתו של רואה חשבון- רשאי הועד למנות אחר במקומו מתוך רשימת מועמדים שתובא מראש לעיון והמלצות המועצה הציבורית, והוא יכהן עד לכינוס האסיפה הכללית הקרובה.
34 . סניפים:
34.1 . העמותה רשאית, על פי החלטת הועד, לאשר הקמת סניפים ולקבוע את מיקומם, ארגונם ואת סדרי ניהול ענייניהם.
34.2 . הסניפים ינוהלו ויפעלו בהתאם להנחיות והחלטות ועד העמותה אשר יינתנו בכתב, ויכללו הנחיות בדבר אופן ניהול הסניף, אופן כינוס אסיפת חברי הסניף, אופן בחירת יו"ר הסניף, ניהול כספי של הסניף, מדיניות התרמות ושימוש בכספי תרומות, נוהלים בעת פירוק הסניף וכן כל עניין נוסף אשר ועד העמותה ימצא לנכון.
35 . כספים:
35.1 . הצעת תקציב העמותה תוכן ע"י המטה המקצועי, בהתאם לעקרונות שיקבעו על ידי ועד העמותה, ותוגש לקראת שנת הכספים לעיון והמלצות המועצה הציבורית ולאישור הועד. כל שינוי מהותי בתקציב, יהיה טעון דיווח למועצה הציבורית ואישור מראש של הועד.
35.2 . הצעת תקציב העמותה תכלול הצעה לתקציב שוטף והצעה לתקציב פיתוח.
35.2.1 . "הצעת התקציב השוטף" תתבסס על כספים הצפויים להתקבל ממוסדות המדינה ו/או השתתפות הורים, עבור מקבל שירות וכן כספים מתרומות / עיזבונות וכיוצ"ב ללא יעוד מוגדר כלשהו או כספים המגיעים עבור פרויקט שהועד קבע
לגביו שהוא חלק מהפעילות השוטפת של העמותה. הצעת התקציב השוטף תהא מבוססת על תכנית העבודה כפי שהוגדרה על ידי כל הנהלה בתחומים שבסמכותה.
35.2.2 . "הצעת תקציב הפיתוח" תתבסס על תרומות ייעודיות ו/או כספי מדינה עבור פרויקטים שנכללו בתכנית הפיתוח של העמותה, כפי שהוצעה על ידי הנהלת "קהילה" בתחומים שבסמכותה.
מאחר ותקציב הפיתוח הינו תלוי תרומות, ביצוע בפועל של כל פרויקט הנכלל בהצעת התקציב יהא רק לאחר גיוס מקורות מימון וודאיים ובכלל זה אישור / התחייבות בכתב של תורמים וקרנות והצגתם בפני הועד.
35.3 . הכנסות העמותה תהיינה ממקורות אלה:
א. תרומות ממוסדות ויחידים.
ב. הקצבות ממוסדות הממשלה, מוסדות בינלאומיים ומוסדות מוניציפאליים.
ג. תשלומים של מפעלים למטרות מיוחדות.
ד. הכנסות ממפעלים מיוחדים, נשפים, הגרלות וכדומה.
ה. תרומות, תמיכות ועיזבונות.
ו. תשלומים של ידידי העמותה.
ז. תשלומי חברים.
ח. הלוואות לפי אישור מיוחד של הועד.
ט. גביית דמי השתתפות ממקבלי עזרה.
י. בדרך אחרת כפי שיקבע ע"י הועד.
35.4 . הדו"ח הכספי והמאזן יכללו את פעילות הועד, המטה המקצועי, ההנהלות, המוסדות השונים וכל הסניפים וכן את כל ההכנסות וההוצאות בכל הארץ. תנוהל לשם כך שיטת הנהלת חשבונות ודיווח אחידים ותקופות הדו"ח תהיינה אחידות. הדו"ח הכספי והמאזן המאושר על ידי רואה חשבון יובאו לעיון המועצה הציבורית ולאישור האסיפה הכללית.
35.5 . אופן גיוס התרומות ואיסוף הכספים עבור העמותה ועבור מסגרותיה השונות, יותוו ע"י ועד העמותה.
35.6 . דרכי השקעת הכספים להבטחת ערכם, יומלצו מדי פעם בפעם על ידי ועדה מקצועית שתמונה על ידי ועד העמותה. ועד העמותה יקבע את מדיניות השקעת הכספים.
36 . פירוק העמותה:
36.1 . העמותה רשאית, באסיפה כללית להחליט על פירוק מרצון ועל מינוי מפרק או מפרקים. ההחלטה טעונה רוב של שני שלישים מן המצביעים באסיפה שעליה ניתנה לכל חברי העמותה הודעה של 21 ימים מראש, תוך ציון על הכוונה להחליט באסיפה על פירוק.
36.2 . האסיפה הכללית תקבע מה יעשה ברכוש העמותה לאחר פירוקה. לא החליטה האסיפה על כך, יקבע הדבר על ידי ועדה בת שלושה אנשים שתתמנה על ידי בית המשפט.
36.3 . בכל מקרה, יועבר רכוש העמותה לאחר פירוקה לגוף ציבורי שישתמש בו למטרות דומות לאלו של העמותה.
36.4 . בשום מקרה לא יחולקו כספי או נכסי העמותה בין חברי העמותה.
37 . בחירות למוסדות העמותה שלא במסגרת אסיפה כללית:
על אף האמור בסעיף 27.1 , בחירות לנציגי החברים בהנהלות ונציגי החברים בוועדת ביקורת תתקיימנה, בנוסף לאסיפה הכללית, ב 3- מוקדים נוספים- בחיפה, בבאר שבע ובירושלים, באמצעות קלפיות.
37.1 . אין בבחירות על פי האמור בסעיף זה, כדי לשנות הוראות סעיפים אחרים לתקנון הקובעות את זכויות החברים להצבעה והתנאים לכך.
37.2 . ועדת הבחירות תפרסם מראש את כתובות המוקדים בהם תתקיים ההצבעה. הזמנות בכתב תישלחנה לחברים כאמור בסעיף 27.3 לעיל בשינויים המחויבים, אך לא יאוחר מ- 21 יום טרם המועד שנקבע לקיום הבחירות. ההזמנה תפרט את מוקדי ההצבעה, את יום וטווח השעות שנקבעו להצבעה בכל מוקד ואת שמות המועמדים לבחירה. ההזמנה תפרט גם את המועד והמקום שנקבע לקיום האסיפה הכללית והנושאים האמורים לעלות על סדר יומה. הזמנה תפורסם גם באחד מהעיתונים היומיים וכאמור בסעיף 27.3 לעיל.
37.3 . חבר יוכל להצביע בבחירות, בכל אחד מהמוקדים או באסיפה הכללית על פי בחירתו. ההזמנה תפרט גם את שמות המועמדים לבחירה.
37.4 . לא יאוחר מ 7- ימים טרם המועד לבחירות, תמונה ועדת קלפי בת 2 משקיפים לפחות כאשר אחד מהם, ככל הניתן, הוא חבר בעמותה ואחד לפחות הוא עובד העמותה (להלן: "ועדת קלפי"). ועדת הקלפי תצויד ברשימה עדכנית של החברים הזכאים להצביע, לרבות סיווגם האפשרי להצבעה להנהלות וסיווגי המשנה הרלבנטיים ותוודא את התאמת זהות
המצביעים לרשימה וקיום כל יתר התנאים המקדימים לצורך ההצבעה על ידי החברים.
37.5 . בתום המועד לבחירות, בכל קלפי, תיסגר הקלפי בכל אחד מן המוקדים ותיחתם על ידי ועדת הקלפי, אשר תצרף לכל קלפי דו"ח המפרט את המצביעים באותה קלפי. הקלפיות תועברנה למשמרת ליו"ר ועדת הבחירות, תיפתחנה ותיספרנה במועד האסיפה הכללית בפיקוח יו"ר ועדת הבחירות.
37.6 . אסיפה כללית תתקיים לא יאוחר מ-  14 ימים לאחר מועד הבחירות על פי סעיף זה במוקד הראשון. לאחר סיום ההצבעה באסיפה הכללית, תיפתחנה כל קלפיות ההצבעה לרבות מן המוקדים השונים ובסיום האסיפה הכללית יוכרזו שמות הנציגים שנבחרו למוסדות העמותה. במסגרת האסיפה הכללית ייבחר יו"ר העמותה, יאושרו שמות נציגי הציבור המומלצים לכהן בהנהלות ובוועד העמותה כמפורט בסעיפים 29.2.3,  29.3.4 ו- 30.4.4 ,  לעיל וכן תאושר העסקתו של רו"ח העמותה כאמור בסעיף 33 לעיל. יו"ר האסיפה הכללית יהא מוסמך להורות על קיום הצבעות נוספות במהלך האסיפה הכללית במקרה של שוויון קולות המצריך זאת ו/או בכל מקרה אחר בו יעלה צורך בקיום הצבעות נוספות.
המשתתפים באסיפה הכללית הזכאים להצביע ביחס להצבעה הנוספת הנדרשת, ייחשבו לעניין קביעת רוב, כנוכחים בהצבעה.
37.7 . הדוחות ופתקי ההצבעה ישמרו במשרדי העמותה וזאת, לפחות, עד לאחר קיום בחירות חדשות.
37.8 . ועדת הבחירות מוסמכת לקבוע נהלים לעניין קיום הבחירות על פי סעיף זה.