משיכת כספים מקופת גמל

על פי תקנות מס הכנסה, עמיתים שכירים או עצמאים שלהם עצמם או לקרוב משפחתם (בן זוג, הורה, הורי הורה, צאצא, וצאצאי בן הזוג ובן זוגו של כל אחד מהם) נקבעה נכות רפואית בשיעור של 75% ומעלה, זכאים למשוך כספים מקופת גמל לפני מועד הפירעון ללא ניכוי של מס הכנסה (ככלל, משיכת הכספים לפני מועד הפירעון עומד על 35%).
שימו לב: אין מדובר ב 100% שיעור תשלום עבור גמלת ילד נכה לה הילד זכאי על בסיס האבחנה אלא ב- 75% נכות רפואית, הנקבעים רק לאחר כינוס ועדה רפואית בביטוח הלאומי בכפוף לבקשת ההורים.
הפטור מניכוי המס ניתן במידה והנכות נקבעה לאחר פתיחת החשבון בקופת הגמל.

למי פונים

יש לפנות ללשכת פקיד השומה באזור מגוריכם, ולהגיש את המסמכים הבאים:

כאשר מדובר בבוגר שנקבעו לו אחוזי נכות רפואית בשיעור 75% אין צורך צריך להגיש את הטופס הראשון אלא לצרף אישור על אחוזי הנכות שנקבעו.
לאחר הגשת טפסים אלו, יזומנו אל הוועדה בביטוח הלאומי בה ייקבעו אחוזי הנכות לצרכי מס. לאחר קיום הוועדה וקביעת נכות רפואית לצרכי מס בשיעור של 75% ומעלה, ניתן לפנות עם אישור הבקשה אל קופת הגמל ולבקש את משיכת הכספים.