קצבת עידוד יציאה לעבודה

מטרת תיקון 109 לחוק הביטוח הלאומי, "חוק לרון", היא לעודד אנשים המקבלים קצבת נכות כללית לצאת לעבוד ולהשתכר בשוק הפתוח. הרציונל העומד בבסיס התיקון לחוק הוא להפוך את היציאה לעבודה לכדאית, ההכנסה המשותפת מקצבה ומהמשכורת בגין העבודה, תהיה תמיד גבוהה יותר מהכנסתו מקצבה בלבד.

החוק לא חל באופן אוטומטי וכל עוד לא מודיעים לביטוח הלאומי על הרצון להצטרף ולחסות תחת חוק זה, לא יהיה כל שינוי בסטאטוס הנוהג לגבי אותו אדם.

אוכלוסיית היעד

אדם "בעל ליקוי חמור" או אדם "בעל ליקוי ותיק" (שמתוך שמונה השנים אחרונות קיבל קצבת נכות לפחות 5 שנים ) , אשר עובד והוא בעל הכנסה של עד 60% או ל- "בעל ליקוי קל" או "לא ותיק" – הכנסה חודשית של 45% מהשכר הממוצע.

"בעל ליקוי חמור " הוא אדם בעל נכות רפואית של 70% או יותר או 40% נכות רפואית נפשית או שכלית לפי רשימת הליקויים המופיעה בסעיף 33 (שכותרתה "הפרעות פסיכוטיות" – המבחן הוא של "אי התאמה סוציאלי") או סעיף 91 (הדן בפיגור שיכלי) לרשימת הליקויים המופיעה בתוספת לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה). אנשים על הספקטרום האוטיסטי עשויים להיכנס תחת הסעיפים הללו ואין סעיף ייחודי ללקות של אוטיזם.

• אדם המקבל קצבת נכות המשתכר מעל לסכומים אלה עדיין יהיה זכאי "לקיצבת עידוד", כמפורט בהמשך (ולא לקצבת נכות כללית).

העקרונות המרכזיים בתיקון

 1. ככל שאדם המקבל קצבת נכות משתכר יותר מעבודה, כך ההכנסה הכוללת (הכנסה מעבודה + הכנסה מקצבת נכות כללית), תהייה גבוהה יותר.
 2. דרגת אי הכושר, שתקבע לאדם לא תופחת בשל הגדלת ההשתכרות מעבודה, כל עוד הוא זכאי לקצבת נכות (לגבי מי שזכאי "לקצבת עידוד", יפורט בהמשך).
 3. לא תיקבע עוד דרגת אי כושר בשיעור 75%. מי שנקבעה לו דרגת אי כושר בשיעור זה, יראו אותו כאילו הדרגה שלו היא 100%.
 4. ההטבות הנלוות (הנחה בארנונה, סיוע בשכר דירה, בתשלומי חשמל, טלפון ועוד) יישמרו כל עוד האדם זכאי לקצבת נכות ועומד בתנאים של ההטבות הנלוות, ללא הגבלת זמן. (לגבי מקבלי "קצבת עידוד" – קיים הסדר אחר אשר יפורט בהמשך).
 5. אדם הנהנה מפטור ממס הכנסה, ימשיך ליהנות מהטבה זו. אין בחוק כדי לפגוע בהטבה של "מס הכנסה שלילי".
 6. בשלוש השנים הראשונות, יוכל האדם המקבל קצבת נכות להפסיק את עבודתו או גם אם הכנסותיו ירדו יוכל לחזור ולקבל קצבת נכות כמו מקודם, ללא בדיקות נוספות.
 7. התיקון לחוק אינו פוגע בקצבת ניידות או קצבת שירותים מיוחדים.
 8. במקרה בו אדם מקבל קצבת נכות כללית ולא "קיצבת עידוד", התחיל לעבוד ואח"כ פוטר או שהכנסתו פחתה, זכויותיו נשמרות ודרגת אי הכושר שלו לא תשתנה עקב השינוי בהכנסה.
 9. במקרה בו אדם זכאי, בנוסף לקצבת הנכות הכללית (להבדיל "מקצבת עידוד"), גם לקצבה חודשית נוספת (קח"ן), הוא ימשיך לקבל את הקח"ן כרגיל, ללא קשר לגובה הכנסתו, ללא הגבלת זמן.

קצבת עידוד

קצבת עידוד מחליפה את קצבת הנכות, ומשולמת באופן אוטומטי למי שעובד ועונה על שני התנאים האלה:

 1. הוא קיבל קצבת נכות במשך 12 חודשים רצופים לפחות.
 2. הכנסתו מעבודה עולה על הסכום שנקבע בחוק. סכום זה אינו אחיד, והוא נקבע לפי חומרת הליקוי הרפואי ותקופת הזכאות לקצבת נכות:

הסכום שנקבע בחוק לאדם עם לקות חמורה (מי שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור 70% לפחות, או נכות רפואית בשיעור 40% עקב פיגור שכלי או מוגבלות נפשית), או לאדם עם זכאות ממושכת (מי שהיה זכאי לקצבה במשך חמש שנים (60 חודשים) לפחות, במהלך 7 השנים שקדמו לתאריך 1.8.09) – הוא 60% מהשכר הממוצע.

הסכום שנקבע בחוק לכל השאר הוא 45% מהשכר הממוצע.

כשמקבלים קצבת עידוד, מה קורה להטבות הנוספות?

 1. תוספת עבור בן זוג וילדים (תוספת תלויים) – תופחת באופן הדרגתי עקב מהכנסה מעבודה העולה על סך 8,006 ש"ח (החל ב- 01.01.2010) .
 2. קצבה חודשית נוספת (קח "ן) – בתום שנה מהיום שבו החל לקבל קצבת עידוד, הקצבה החודשית הנוספת תופחת בהדרגה במשך ארבע שנים.
 3. הטבות נלוות:

כל עוד קיימת זכאות לקצבה חודשית נוספת מדורגת (קח"ן מדורג), תהיה זכאות להטבות נלוות מלאות, וכך גם בשלוש השנים שלאחר מכן. בתום שבע שנים, ההטבות יינתנו באופן יחסי לגובה הקצבה.

אם אין זכאות לקח"ן מדורג, בשלוש השנים הראשונות לא יחול שינוי בזכאות להטבות נלוות. בתום שלוש שנים, ההטבות יינתנו באופן יחסי לגובה הקצבה.

גובה קצבת העידוד מחושב עפ"י מספר קריטריונים: גובה ההכנסה, מצב משפחתי, אחוזי הנכות רפואית ודרגת אי כושר.

ניתן לחשב את גובה קצבת העידוד ניתן להיעזר באתר של המוסד לביטוח לאומי.

מחשבון קולי בטלפון שמספרו 02-6463555 לחישוב קצבת נכות/ עידוד לפי חוק לרון.

יש לשים לב שהחוק לא חל באופן אוטומטי, להצטרפות לחוק לרון יש לשלוח תלושי משכורת ומכתב הצהרה עם שם ומספר תעודת זהות בו מבקשים להצטרף לחוק לרון.

מענה אנושי לבירורים בטלפון שמספרו 04-8812245, השירות בטלפון פועל בימים א' – ה' בשעות 8:00 – 17:00.

 

פרטים נוספים באתר הביטוח הלאומי http://www.btl.gov.il.