דרגת תפקוד ושעות סיוע

 • כיצד נקבעת דרגת התפקוד של התלמיד?

 הצוות המקצועי קובע את דרגת התפקוד של התלמיד באותם מקרים בהם ועדת השילוב החליטה כי התלמיד זכאי לתמיכה מסוג סייעת – הקביעה מחייבת ואינה בגדר המלצה!

טיפ:
√לא פעם חורגות ועדות השילוב מסמכותן ומבקשות לקבוע בעצמן את דרגת התפקוד. כאשר נפגעות עקב כך זכויות הילד יש לסרב למהלך ולהפנות את יו"ר הוועדה לחוזר המנכ"ל, הקובע כי דרגת התפקוד תיקבע על ידי הצוות הבין-מקצועי.

בהתאם לדרגת התפקוד אותה קובע הצוות הבין מקצועי מקצה המתי"א את שעות הסיוע על-פי המפתח שלהלן:
1. דרגת תפקוד א': בין שעה ל – 7 שעות סיוע שבועיות.
2. דרגת תפקוד ב': בין 8 שעות ל – 15 שעות סיוע שבועיות.
3. דרגת תפקוד ג': בין 16 שעות ל – 23 שעות סייעת שבועיות.
4. דרגת תפקוד ד': בין 24 שעות ל – 30 שעות שבועיות.

החריגות

דרגת תפקוד א' –

עד 7 שעות סיוע לכל היותר

דרגת תפקוד ב' –

15-8 שעות סיוע

דרגת תפקוד ג' –

23-16 שעות סיוע

דרגת תפקוד ד' –

30-24 שעות סיוע

PDD, אוטיזם

יש לו קשיים בתקשורת הבין-אישית. יש לו יכולת לימודית טובה אך מתקשה מעט בהתארגנות לקראת הפעילויות הלימודיות. מסוגל להתארגן לקראת שינויים בשגרת היום יום. מתקשה מעט במעברים בתוך המרחב הפיזי של הכיתה ומחוץ לכיתה. עצמאי בתפקידי היום-יום, יוזם מעט אינטראקציות חברתיות ולרוב אינו זקוק לעזרת מבוגר.

בעל יכולת לימודית טובה, אך מתקשה בהתארגנות לקראת הפעילויות הלימודיות. מתקשה במעברים במרחב הפיזי של הכיתה ומחוץ לכיתה. עצמאי במרבית תפקודי היום-יום, מגיב לאינטראקציות חברתיות, אך מתקשה בהבנת חלק מן הסיטואציות החברתיות.

מתקשה בהתארגנות לקראת הפעילויות הלימודיות ובביצועים רבים של הפעולות הלימודיות. מתקשה במעברים במרחב הפיזי של הכיתה ובכלל. עצמאי בחלק מתפקודי היום-יום, אינו יוזם ומגיב לחלק מהאינטראקציות החברתיות ומתקשה לרוב בהבנת הסיטואציות החברתיות.

מפיק תועלת מחלק מתכנית הלימודים ומתקשה ברוב הפעילויות הלימודיות. מתקשה בכל סוגי המעברים בכיתה ומחוצה לה ובכל סוגי האינטראקציה החברתית, אינו יוזם אינטראקציות חברתיות, אינו עצמאי בתפקודי היום-יום ומתקשה בהבנת מצבים חברתיים ובוויסות התנהגויות ועסוק בגרייה עצמית.

 

באתר משרד החינוך עודכנה טבלת הכלי  להערכת תפקודית לשם קביעת רמת התמיכה מסוג סייעת לתלמיד ברצף האוטיזם.

 • לכמה זמן תקפה ההחלטה?

על אף שהזכאות להיכלל בתוכנית השילוב תקפה לשלוש שנים הרי שהיקף התמיכה מסוג סייעת (רמת התפקוד), יידון מדי שנה ע"י הצוות הבין מקצועי.

 •  כיצד נקבעות שעות הסיוע לתלמיד?

בהתאם להחלטת הצוות המקצועי וקביעת דרגת התפקוד של התלמיד, משרד החינוך מקצה את שעות הסיוע לפי מינימום השעות בתוך דרגת התפקוד.
לדוגמא: אם התלמיד קיבל דרגת תפקוד ג' הוא יקבל 16 שעות סיוע.

טיפ
רצוי לקבל העתק מאישור הסיוע טרם תחילת שנת הלימודים.

 •  מהו המועד בו תימסר להורים החלטה בנוגע לדרגת התפקוד של התלמיד?

את דיוני הצוות הבין מקצועי בנוגע לדרגת התפקוד ולמטרות התח"י יש לקיים לאחר הדיון בוועדת השילוב.
ההחלטות יתקבלו עד ה-15 במאי, ויועברו למתי"א עד ה-30 במאי. החלטת הצוות בנוגע לדרגת התפקוד ומטרות התח"י צריכה להימסר להורים עד לא יאוחר מיום 15 במאי.
(החלטות בנוגע לתלמידים חדשים ניתן להעביר אל המתי"א עד סוף אוקטובר).

עריכה סופית של התח"י נעשית במהלך חודשים ספטמבר-אוקטובר.

 • האם ניתן לפנות בבקשה להוספה של שעות סיוע, ולמי?

המת"יא מקבל מכסת שעות נוספת בהלימה למספר התלמידים שנמצאו זכאים לתמיכה מסוג סיוע באזור השירות של המתי"א. מתוך מכסה זו יכול המתי"א להוסיף שעות, במידת הצורך, בגבולות רמת התפקוד
נקבעה.
כמו כן, גם המפקח/ת יכול/ות להוסיף שעות נוספות, בגבולות דרגת התפקוד שנקבעה.

טיפ:
באפשרותכם, במידת הצורך, לכתוב בקשה למתי"א לתוספת שעות סיוע .

 • האם ניתן לערור על החלטת הצוות הבין מקצועי?

ניתן לערור על כל החלטה של הצוות הבין מקצועי- בין אם על רמת תפקוד וביום אם על היקף שירותי התמיכה הנוספים.

טיפ:
על ההורים לדרוש לקבל את ההחלטה בעניין דרגת התפקוד עד ה-15 ביוני, על מנת שיוכלו לערור במידת הצורך.

√ אנו רואים חשיבות רבה בכך שמידע אודות דרגת התפקוד תגיע לידיכם, בכתב, מוקדם ככל האפשר. קבלת המידע תאפשר לכם, במקרים המתאימים, לערער על ההחלטה מספיק זמן לפני תחילת שנת הלימודים, ולנו, במידה וניתן יהיה להוכיח כי ישנה מגמה הפוגעת בהיקף השירותים הניתנים לתלמידים, להתערב באופן מערכתי.
על מנת להקל עליכם את הפניה לקבלת המידע, צרפנו טופס מובנה. כל הנדרש הוא למלא בטופס את הפרטים הרלוונטיים (שם התלמיד, שם בית הספר וכו') ולהעבירו לידי מנהל בית הספר או מנהל המתי"א (במידה והמדובר על תלמידי הגנים).
על מנת שנוכל ללמוד מכם על המגמות הקיימות בפועל, נודה לכם במידה ותעדכנו את מרכז אלו"ט למשפחה הקרוב לביתכם.

 •  האם סייעת אחת יכולה ללוות יותר מתלמיד אחד?

ניתן להקצות סייעת משותפת לכמה תלמידים הלומדים בבית הספר אשר תפקודם מאפשר זאת. במידה ובכיתה אחת יש יותר מתלמיד אחד הזקוק לסיוע תוקצה סייעת אחת עד למלוא היקף שעות הלימודים.

 •  מי מעסיק את הסייעת?

הרשות המקומית היא אשר מעסיקה את הסייעת המשלבת בתקציב שמעביר משרד החינוך לרשות המקומית. במקרה של מוסד חינוך הנמצא בבעלות פרטית, לעיתים תעביר הרשות המקומית את האחריות להעסקה אל הבעלות הפרטית.  כמו כן, אין אפשרות להעסיק סייעת כמתנדבת באותה מסגרת חינוכית בה היא משמשת כסייעת, וההורים אינם יכולים לשמש בתפקידי סיוע בעצמם.

 • במידה והסייעת המשלבת מלווה את התלמיד בהסעה לביה"ס, האם זה על חשבון שעות הסיוע שנקבעו בתוך רמת התפקוד?

ליווי על ידי הסייעת בהסעה לא יהיה על חשבון שעות הסיוע אשר הוקצו על ידי הצוות.

 •  האם ניתן להשתמש בשירותי הסיוע של המשלבת בחופשות?

ניתן להשתמש בשירותי הסיוע במהלך החופשות בקייטנות המפוקחות ע"י משרד החינוך. הסייעת תעבוד באותו היקף שעות המוקצה לתלמיד במהלך השנה.
משרד החינוך אף ממליץ, במידת האפשר, כי הסייעת האישית, אשר מתלווה לתלמיד במהלך שנת הלימודים, היא זו אשר תתלווה לתלמיד גם בחופשות.

 •  האם קיים מימון לסייעות לתלמידים משולבים המשתתפים במסע לפולין?

על פי הנחיית שר החינוך נקבע, כי יינתן מימון לליווי סייעות לתלמידים עם צרכים מיוחדים, לרבות תלמידים עם אוטיזם, המשולבים בחינוך הרגיל ומתכוונים להשתתף במסע לפולין.