השעיות

מה השעיה?

השעיה היא הרחקת תלמיד לפרק זמן קצוב מפעילות שבשגרה בתוך בית הספר או מחוץ לגבולות בית הספר, כחלק מהמדיניות של המסגרת החינוכית.
במערך השיקולים לקביעת תהליך הטיפול והתגובה יש להתחשב במצב המשפחה ובהשפעת השעיית התלמיד ושהייתו בביתו על המשפחה. 

מתי יש להשתמש באפשרות של השעיית התלמיד?

השימוש בהשעיה מחוץ לכותלי בית הספר, הן לתלמידי שילוב והן לתלמידי מסגרות החינוך המיוחד, ייעשה רק במקרים קיצוניים וכמוצא אחרון.
הפעלת ההשעיה תחייב את מפקח החינוך המיוחד על המסגרת החינוכית, את מנהל המסגרת החינוכית ואת הצוות הרב-מקצועי, להליך ברור, קפדני ומעמיק, שבמסגרתו יש לבדוק האם מוצו השלבים האפשריים האחרים לטיפול, ואם אפשר לשנות את התנהגותו של התלמיד בדרכים חינוכיות וטיפוליות, באופן המותאם לרמת הבנתו, תפקודו וצרכיו ובהתחשב ביכולת הצוות המקצועי והתלמידים במסגרת להכילו בתהליך.
כדי שהתהליך החינוכי של השעיית התלמיד יהיה מבוסס על הסכמה ועל שיתוף פעולה, יש ליצור "ברית טיפולית" עם ההורים.
כמו-כן, על פי חוזר המנכ"ל, מומלץ על השעיה פנים-בית-ספרית בשלב ראשון, מיצוי כל ההליכים במסגרתה ורק לאחר מכן לשקול השעיה בבית.
במצב כזה, ההשעיה היא חלק ממדרג תגובות מוסכם מראש, המקובל על ההורים ועל בית הספר כאחד.
חזרתו של התלמיד לשגרה עשויה לעזור לו בהפנמת נורמות ההתנהגות המצופות ממנו בהמשך ובשילובו המוקדם ביותר במהלך הלימודים הרגיל.

מדיניות ושלבי ההשעיה לפי חוזר המנכ"ל החדש

הליכים מקדמיים

 1. יש לקבוע מדיניות בית-ספרית ברורה וידועה לצוות החינוכי, להורים ולתלמידים, לגבי הסנקציות המופעלות במקרים של אלימות, לרבות השעיה תוך וחוץ בית-ספרית, על פי עקרונות חוזר המנכ"ל.
 2. יש לבחון את מרכיבי התכנית האישית של התלמיד, התאמתה למורכבות ולמהות הלקות ולתחום ההתנהגות. הערכת אופן יישומה ויעילותה תיעשה בהיוועצות עם הצוות הרב-מקצועי, בשיתוף התלמיד וההורים.
 3. יש לבסס ולמצות תהליכי מניעה מתאימים, מתוך הבנה וזיהוי מקצועי של מוקד ההתנהגות של התלמיד והמניעים המפעילים את התנהגותו (כלומר, האם התנהגותו נובעת באופן ישיר כתוצאה מלקותו האורגנית של התלמיד).
 4. יש ליצור "ברית טיפולית" בין הצוות חינוכי-טיפולי במסגרת החינוכית ובין ההורים, כחלק מהתכנית החינוכית-טיפולית.
 5. אם ההשעיה מחוץ למסגרת הלימודית מייצרת תנאים המסכנים את התלמיד המושעה, תיבחר תגובה חלופית להשעיה.
 6. יש להעדיף תמיד השעיה בתוך המסגרת החינוכית שבה התלמיד לומד.

 

כיצד מופעל הליך ההשעיה?

 1. יש לקיים הליך הוגן, אשר יאפשר לתלמיד להציג את גרסתו לפרטי האירוע, על פי יכולתו ובאופן מותאם לו.
 2. קבלת ההחלטה על ידי הצוות הרב-מקצועי על סוג ההשעיה (תוך או חוץ בית-ספרית), תיעשה בהלימה לנסיבות ולנתונים שבידי הצוות. מהלך הדיון בדבר ההשעיה ונימוקיה יתועדו כפרוטוקול ויתויקו בתיק התלמיד.
 3. פרוטוקול הדיון יועבר למפקח על החינוך המיוחד, בליווי הפניה לאישור ההשעיה (תוך או חוץ בית ספרית). כל החלטה על השעיה (פנים או חוץ בית ספרית) מחייבת את אישורו של המפקח על החינוך המיוחד.

 

השעיה בית-ספרית, מהם הכללים?

 1. יש למסד את התהליכים המקצועיים והמוגדרים, מתוך מחשבה שמיסוד זה יסייע בתהליך הרגיעה, החזרת השליטה והביטחון לתלמיד ולסובבים אותו.
 2. יש להבטיח שילוב אלמנטים של הצוות החינוכי-טיפולי וההורים בסביבת התלמיד, כחלק מיצירת מרחב חינוכי-טיפולי מוגן עבורו ועבור הסובבים אותו.
 3. השעיה בתוך המסגרת החינוכית תיעשה בהשגחת מבוגר, בהתאם לאפשרויות המסגרת החינוכית.
 4. את ההשעיה בתוך המסגרת תלווה תכנית כתובה, מותאמת לתלמיד, ליכולותיו ולצרכיו, שתשולב בתכנית הלימודים האישית של התלמיד.

 

השעיה חוץ בית-ספרית, מהם הכללים?

 1. יש להשתמש בהשעיה מחוץ למסגרת החינוך רק בעקבות אירועים חמורים ביותר, המסכנים את התלמיד ואת סביבתו, אשר חזרו ונשנו, ומוצו לגביהם תגובות חינוכיות אחרות. כל זאת בתנאי שההשעיה בין כותלי בית הספר אינה נותנת מענה הולם ומידתי ואיננה מסייעת לשינוי הנדרש.
 2. ההחלטה על השעיה מחוץ למסגרת החינוכית תתקבל עם מפקח החינוך המיוחד ובאישורו בכתב.
 3. יש ליידע את הורי התלמיד לפחות יום אחד לפני מועד ההשעיה בטלפון, ובו-זמנית גם במכתב עדכני בסוף יום הלימודים.
 4. אין להשעות תלמיד או להזעיק את הוריו באמצע יום הלימודים, למעט במקרים שבהם נשקפת סכנה מידית לו או לסביבתו.
 5. יש לשתף את ההורים בנסיבות ובשיקול הדעת שהובילו להשעיית ילדם ולהעביר מסר חד-משמעי שאינו מאפשר הפרת סמכות והתנהגויות אלימות במסגרת החינוכית.
 6. יש לתעד את האירוע בתיק התלמיד.
 7. יש לתת לתלמיד המושעה משימה חינוכית לביצוע, במסגרת החינוכית או בבית, בתיאום עם הוריו (על פי הרלוונטיות של המקרה).
 8. יש לבחון את הצורך בהתערבות של גורמים אחרים מחוץ למערכת החינוכית בטיפול בתלמיד, באישורם של ההורים.
 9. המחנך או איש צוות משמעותי עבור התלמיד, יקיימו קשר עם התלמיד המושעה ועם משפחתו מדי יום לאורך כל תקופת ההשעיה כדי לשמור על רציפות שתאפשר חזרה מיטבית למסגרת החינוכית.
 10. טווח זמן ההשעיה ייקבע בתקנון בית הספר, אך משך ההשעיה יוחלט לגבי כל מקרה לגופו ויהלום את תפקודו של התלמיד ואת תכניתו האישית. משך זמן ההשעיה יותנה בהחלטת הצוות הרב-מקצועי וייקבע בתיאום עם הורי התלמיד.

כיצד חוזרים לבית הספר לאחר הליך ההשעיה?

 1. חזרתו של התלמיד לשגרה תתבצע כחלק מתכנית כוללת שתאפשר לו הפנמה של נורמות ההתנהגות המצופות ממנו בהמשך ותוביל לשילובו בהקדם האפשרי במהלך הלימודים הרגיל.
 2. עם חזרתו למסגרת החינוכית, יוזמן התלמיד והוריו לשיחה אישית.יש לעדכן את תכניתו האישית בהתאם לרמת תפקודו ויכולתו של התלמיד ולעבות את מערך התמיכות בו כדי להבטיח את הצלחת התהליך.
 3. כמו כן, לאחר חזרת התלמיד למסגרת, יש לקיים מפגשי מעקב שמטרתם לבנות רשת תמיכה ובקרה על התנהגותו ויש לתעד את התהליך החינוכי לאורך זמן, כדי לבחון את יעילות ההתערבות ולהפיק לקחים בהתאם.

 

נוהל השהיית תלמיד שלו בעיות אלימות ומשמעת חמורות, לצורך התערבות רפואית

 1. מדובר על נוהל השהיית תלמיד, שאינו יכול ללמוד במסגרת החינוכית על רקע התנהגות אלימה וקשה ו/או בעיות משמעת חמורות, הנובעות ומושפעות ממצבו הרפואי.
 2. השהיה, להבדיל מהשעיה, פירושה עיכוב או דחיית לימודיו של התלמיד ושהייתו בבית עד לחמישה ימים, לצורך בירור וטיפול במצבו הרפואי מחוץ למסגרת החינוך, כגון צורך בהערכה/הסתכלות/התערבות רפואית, התערבות לאיזון תרופתי ועוד.
 3. נוהל זה של השהיית התלמיד יעשה רק במקרי קצה וכמוצא אחרון ולאחר שנמצא שאין די בתהליכים החינוכיים-טיפוליים בלבד כי שיושמו במסגרת החינוכית עד כה.