התאמות בדרכי ההיבחנות בבחינות הבגרות

להלן עיקרי הנוהל בדבר אישור ההתאמות בדרכי היבחנות בבחינות הבגרות בלבד.
1. ההתאמות שיפורטו להלן, מתייחסות לכלל התלמידים עם האוטיזם הניגשים לבחינות הבגרות בין אם לומדים במערכת החינוך המיוחד או הכללי
2. ההתאמות בדרכי ההיבחנות נקבעות במעמד ועדות השילוב וועדות ההשמה לקראת שנת הלימודים הבאה והן מחייבות את הצוות החינוכי להיערך לכך מבחינת משאבי כוח אדם ומשאבים כלליים.
3. הצוות הרב מקצועי בבית הספר יקבע את ההתאמות הנדרשות לתלמיד, תוך התייחסות לצרכיו ולרמת תפקודו על סמך המסמכים הבאים:

 • מסמכים קבילים שעמדו לרשות ועדת השילוב/וועדת השמה בעת מתן הזכאות, תכנית חינוכית יחידנית (תח"י) מפורטת או תכנית לימודים אישית (תל"א).
 • דו"ח המתאר את תפקודי הלמידה במקצועות בהם ניגש התלמיד למבחני הבגרות באותה שנה. בדו"ח יוצגו המלצות אודות ההתאמות בדרכי היבחנות הנחוצות  לתלמיד ומתן הסבר לגבי השפעתן על הישגי התלמיד.

4. הצוות הרב מקצועי יגבש החלטה על מתן ההתאמות בתהליכי הל"ה (הוראה-למידה-הערכה, לרבות דרכי היבחנות), בהתאם לרמת תפקודו ובהתאם לצרכיו של התלמיד ובהתייחס לכלל המקצועות, אשר אינן פוגעות בתוכן הבחינה, כמפורט להלן:

 • הארכת זמן ואפשרות הרחבת תוספת זמן ל-50%.
 • התעלמות משגיאות כתיב.
 • שעתוק.
 • הגדלת שאלון הבחינה.
 • דף נוסחאות מורחב במתמטיקה.
 • הכתבה לבוחן נטרלי.
 • הקראה.
 • שימוש במילונית אלקטרונית באנגלית.

5. במקרים בהם התלמיד נזקק לתמיכה רחבה יותר, המקרה יידון על ידי הצוות הרב מקצועי המורחב ובהתייעצות/השתתפות מומחה לתחום הלקות במתי"א, אשר יגבש החלטה על מתן ההתאמות בתהליכי הל"ה (הוראה-למידה-הערכה, לרבות דרכי היבחנות), כמפורט להלן:

 • מבחן מותאם או מבחן בעל פה.
 • מבחן מותאם בלשון והבעה עברית.
 • בחינה בע"פ או באופן מתוקשב באנגלית
 • המרת מקצוע מתמטיקה במקצוע מדעי אחר רק אם יש אבחון דיסקלקוליה בדרגת קושי חמורה והתפקוד של התלמיד מעיד כי אינו יכול ללמוד את המקצוע.

6. בנוסף לסעיפים המפורטים לעיל, קיימות התאמות נוספות, אשר יבחנו על ידי הצוות הרב-מקצועי עבור תלמידים עם אוטיזם, כמפורט להלן:

 • נוכחות איש צוות מוכר לתלמיד בחדר הבחינה. המדובר על איש צוות אשר אינו מלמד את מקצוע הבחינה, אך מכיר את דרכי התקשורת החלופית והתומכת שהותאמו עבור התלמיד הנבחן ויוכל להוות מקור ביטחון והנעה לאורך הבחינה מעצם נוכחותו ובאמצעות מילות עידוד ותמיכה, לסייע לתלמיד להתארגן לקראת המבחן, במהלכו ובהגשתו (ליווי לחדר הבחינה, התארגנות עם הציוד, הסבת תשומת הלב לזמן שנותר, הסבת תשומת הלב להערות המשגיחים) להסב את תשומת לב התלמיד למבנה הבחינה ולמספר הסעיפים בכל שאלה, ולסייע בגישור על פערי ידע שפתי לגבי מילים שאינן קשורות לתחום התוכן בו נבחן התלמיד. הסיוע ינתן במידת הצורך ולפי בקשת התלמיד.
 • במסגרת תוספת הזמן הכללית, מאושרת קביעת הפסקות מותאמות לצורך התרעננות וגיוס כוחות מחודשים.
 • באנגלית – כחלופה למרכיב הבחינה בע"פ, שנדרש בה שטף מילולי, יכולה להתבצע ההערכה באמצעות עבודה בכתב, בהתאם למאפייני הנגשת הכתיבה הייחודיים לתלמיד.

7. לתלמידים עם קשיים גרפו-מוטוריים תורחב אפשרות השימוש במגוון אמצעי הבעה חלופיים: שימוש במעבד תמלילים, מחשב או תקשורת תומכת חלופית בפניה ליו"ר ועדת חריגים באגף הבחינות שבמשרד החינוך בירושלים.

לנוחיותכם, להלן קישור למסמך המקצועי המלא (עמודים 94-97):
http://meyda.education.gov.il/files/MinhalPedagogy/amchi/basisadivuahtashaht.pdf