ועדת ערר

  • האם ניתן לערור על החלטת ועדת השילוב, ומהם לוחות הזמנים?

כן. ניתן להגיש ערר על החלטת ועדת השילוב.

ערר יוגש לוועדת הערר תוך 21 ימים ממועד קבלת העתק ההחלטה נשואת הערר ולא יאוחר מה-5 ביולי.

וועדת הערר מחויבת לקבל החלטה בערר תוך 21 ימים ממועד הגשתו, אלא אם האריכה את המועד מטעמים מיוחדים. את ההחלטה המנומקת יש לשלוח להורים.

  • מהי ועדת ערר?

ועדת ערר דנה בעררים המוגשים על ידי הורים אשר ועדת השילוב קבעה כי אינם זכאים להיכלל בתוכנית השילוב.

  •  למי מוגש הערר?

הערר יידון בפניי ועדת ההשמה היישובית בשבתה כוועדת ערר. ההורים והתלמיד יוזמנו להשמיע את דבריהם בפני ועדת הערר.
קיים איסור מפורש על השתתפות חבר ועדת השילוב בוועדת ההשמה.

  •  על אלו החלטות ניתן לערור?

א. החלטת ועדת השילוב כי הילד אינו זכאי להיכלל בתכנית השילוב ו/או לתמיכת סייעת.
ב. החלטות הצוות הבין מקצועי לרבות בעניין דרגת התפקוד ומאפייני התח"י.

לא ניתן לערור על החלטת המתי"א בעניין מספר שעות הסייעת שהוקצו בתוך טווח רמת התפקוד שנקבעה.

  •  מה רשאית הועדה לקבוע?

א. קבלת הערר
ב. החזרת העניין לוועדת השילוב לצורך דיון נוסף
ג. דחיית הערר

טיפ:
√ 
ועדת השמה, בשבתה כוועדת ערר, אינה מוסמכת להורות על השמתו של ילד בחינוך המיוחד.
√ במקרים בהם קבעה ועדת השילוב כי תלמיד אינו זכאי לתוכנית, יופנה העניין לוועדת השמה, שם רשאים ההורים לעמוד על דרישתם לשילוב.
פנייה לוועדת השמה תעשה תוך 14 יום ממועד ההחלטה.
√ ערר על החלטת ועדת ההשמה ניתן להגיש תוך 21 יום לועדת ערר מחוזית.

  •  האם החלטת וועדה זו סופית?

אין אפשרות לערער על החלטה זו, למעט באמצעות עתירה בבית משפט, אשר יש להגישה בהקדם האפשרי.