ועדת שילוב

ועדת השילוב הינה ועדה סטטוטורית מכוח חוק חינוך מיוחד הקובעת את זכאותו של תלמיד לשילוב, וכן לתמיכה מסוג סייעת. חוזר מנכ"ל משרד החינוך מפרט את הנהלים לגבי ועדת השילוב.

 • מה סמכויותיה?

א. להחליט כי תלמיד בעל צרכים מיוחדים זכאי להיכלל בתכנית השילוב.
ב. לקבוע כי תלמיד משולב זכאי לתמיכה מסוג סייעת.

טיפ:
√ שימו לב כי עצם הזכאות להיכלל בתוכנית השילוב אינה כוללת זכאות לסייעת באופן אוטומאטי, ולכן, יש לדרוש כי ההחלטה בעניין תינתן באופן מפורש.

 •  מהו הרכב וועדת השילוב?

בבית הספר

1. מנהל/ת בית הספר (יו"ר הוועדה)
2. מחנכ/ת הכיתה
3. עובד/ת הוראה מתחום החינוך המיוחד
4. פסיכולוג המוסד החינוכי
5. בעל/ת מקצוע נוסף/ת, ככל שנדרש בהתאם לסוג הלקות.

בגן

1. המפקח/ת הכולל/ת על גני הילדים או נציגו/תה (יו"ר הוועדה)
2. מנהלת הגן
3. עובד/ת הוראה מתחום החינוך המיוחד
4. פסיכולוג
5. בעל/ת מקצוע נוסף/ת, ככל שנדרש בהתאם לסוג הלקות.

 • מי רשאי לזמן ועדת שילוב?

א. הורה התלמיד
ב. ועדת השמה
ג. בית הספר
ד. רשות מקומית

 • איך ולמי מגישים בקשה?

על ההורים להגיש בקשה בכתב ליו"ר ועדת השילוב בתוספת המסמכים הרלוונטיים .
הגננת/המחנכת ממלאת שאלון הפניה, אותן הן מעבירות ליו"ר ועדת השילוב ולמתי"אות.

טיפ:
√על ההורה להיות מעורב כמה שיותר במילוי השאלון, על מנת שתוכנו ישקף את מצב הדברים כהווייתו.
√ ישנה חובה למסור להורים עותק חתום של השאלון טרם הדיון בוועדה.

 • מהם מועדי הפנייה לוועדת השילוב?

בבית הספר – לאחר הרישום לבית הספר או בחלוף שלוש שנים ממועד התכנסות הוועדה, יש לפנות למנהל/ת בית הספר ולבקש בכתב לקיים דיון בוועדת השילוב עד סוף חודש פברואר.
בגנים – לאחר הרישום לגן יש לפנות למתי"א האזורי ולבקש לקיים דיון בוועדת השילוב עד סוף חודש פברואר.

 טיפ:
רצוי להיפגש עם מנהל/ת בית הספר, או גננת הגן לפני הרישום ולבדוק את נכונות ומוכנות המסגרת החינוכית לקלוט ילד בעל צרכים מיוחדים.

 •  האם נדרש קיום ועדת השמה לפני ועדת שילוב?

במקרה של תלמיד הלומד בחינוך מיוחד, אשר הצוות המקצועי ממליץ על שילובו בחינוך הרגיל, יש לפנות ישירות לוועדת שילוב ולא לקיים ועדת השמה.

במידה והצוות המקצועי אינו תומך בשילוב, תתקיים וועדת השמה.

טיפ:
במידת האפשר, רצוי להימנע מקיום ועדת השמה.

 •  עד איזה תאריך מתקיימים הדיונים בוועדת השילוב?

א. הדיונים בוועדת השילוב בבתי הספר יתקיימו בין ה-1 למרץ עד ל-15 במאי.
ב. הדיונים בוועדת השילוב בגנים יתקיימו בין ה-1 למרץ עד ל- 30 במאי.
ג. במעברים (מגן החובה לכיתה א', מכיתה ו' לכיתה ז', ומחטיבת הביניים לחטיבה העליונה) מנחה חוזר המנכ"ל לקיים את הדיון בהקדם האפשרי על מנת לשמור על רצף תמיכה וסיוע, ובמידת הצורך ניתן לקיים את הדיון עד לא יאוחר מסוף חודש אוקטובר.

טיפ:
במעברים, מייד לאחר הרישום למסגרת החדשה, מומלץ לפעול להעברת השאלון בהקדם, על מנת שניתן יהיה לקיים את ועדת השילוב מוקדם ככל האפשר.
√ דוגמא למכתב אל יו"ר ועדת השילוב.

 •  תוך כמה ימים על ההורים לקבל את החלטת ועדת השילוב?

על החלטת הוועדה להישלח להורים בדואר רשום תוך 10 ימים ממועד ההחלטה.
ההודעה תכלול את ההחלטה העקרונית ואת נימוקיה.

 •  עד מתי תקפה החלטת ועדת השילוב?

• הזכאות להיכלל בתכנית השילוב ולקבל שירותי סייעת תהיה בתוקף למשך שלוש שנים ממועד החלטת ועדת השילוב, אשר לאחריהן יידון עניינו מחדש בקרב הוועדה.
• תלמיד שעבר ללמוד בבית ספר אחר באותה רשות או עבר להתגורר ברשות אחרת, תהיה זכאותו תקפה רק למשך אותה שנת לימודים.
• חשוב לדעת כי היקף התמיכה מסוג סייעת נידון ע"י הצוות הבין מקצועי מדי שנה.
 טיפ:
√במידה והצוות הבין מקצועי שלל מתלמיד את הזכות להיכלל בתוכנית השילוב (שלא בוועדת שילוב), יש ליידע את אלו"ט לשם בחינת האפשרות של התערבות משפטית.

 •  איזה מסמכים יש לצרף לוועדת שילוב?

לפנייה לוועדת שילוב יש לצרף את המסמכים הבאים:
א. חוות דעת חינוכית (שאלון)- לפנייה לוועדת השילוב תצורף חוות דעת חינוכית (שאלון) אותו תמלא הגננת/המחנכת במסגרת בה לומד התלמיד בשנה הנוכחית. השאלון מתאר את רמת התפקוד של התלמיד ומהווה פרמטר מרכזי בקביעת היקף התמיכה.

טיפ:
√חתימת ההורים אינה מהווה הסכמה לתוכן האמור בשאלון.
√אם ההורים מסרבים לחתום על השאלון, תציין הגננת מדוע.
√במעברים בין מסגרות (כמפורט לעיל) המוסד החינוכי שהתלמיד למד בו עד כה יעביר מידע, במועד הרישום למוסד הלימודי החדש, רק לאחר הסכמת ההורים, שתינתן בכתב.
√כאשר הורה ממלא את החלק שלו בשאלון, חשוב לתאר ולשקף את מצבו של הילד, ורצוי להימנע מהסתרת הקשיים בשל החשש כי הזכאות תישלל על הסף.

ב. הערכה (אבחון)– עבור הלקות האוטיסטית, נדרש להמציא אבחון כפול, הן של רופא והן של פסיכולוג.

1. הרופא הנדרש הוא אחד מאלה: נוירולוג ילדים או פסיכיאטר של ילדים ונוער או רופא ילדים מוסמך בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות במכון להתפתחות הילד.
2. הפסיכולוג הנדרש הוא: פסיכולוג קליני או התפתחותי.

 טיפ:
האבחון הכפול נדרש רק בוועדה ראשונית, ולא בוועדות חוזרות.
√להורה יש זכות לעיין בכל מסמך שהובא בפני הוועדה, למעט במקרים חריגים בהם קיים חשש ממשי לפגיעה בילד או באדם אחר.
√ועדת השילוב רשאית לדון בעניינו של תלמיד שיש לגביו חשד סביר לקיום לקות משמעותית ואין בנמצא מסמכים קבילים לגביו. זאת במידה והוא נמצא בתהליך אבחון/הערכה.

 •  האם חובה לזמן הורים לוועדת שילוב?

חובה לזמן את ההורים לדיון בוועדה והורה רשאי להגיע עם נציג מטעמו.
הורה זכאי לבקש מיו"ר הוועדה את דחיית מועד הישיבה מטעמים מוצדקים (הוועדה לא תדחה מעבר לפעמיים).

 •  מהן הזכויות המוקנות להורים בוועדה?

• להורה או לנציגו עומדת הזכות להציג בפני הוועדה מסמכים מטעמו ולהשמיע את דבריו. על הוועדה להתחשב במסמכים אלו בין יתר שיקוליה.
• כאשר מדובר בהורים עם לקויות שמיעה או הורים שאינם דוברי עברית, על הוועדה לדאוג לתרגום מהלך הדיון, או לבקש מההורים להביא לדיון מתרגם מטעמם. עבור הורים עם לקויות ראייה יש לקרוא את המסמכים המוצגים בדיון.
• כאמור, להורים יש זכות עיון במסמכים המובאים בפני הוועדה, למעט במקרים חריגים.

 •  האם חלה חובה לרשום פרוטוקול?

במהלך הדיון חלה חובה לרשום פרוטוקול. כל הורה זכאי לקבל העתק מהפרוטוקול לפי דרישתו. מהפרוטוקול ייגרע החלק הנוגע לדיון שהתקיים בקרב חברי הוועדה בלבד.

טיפ:
יש לוודא בתחילת הישיבה כי נרשם פרוטוקול.
√להמלצת הוועדה בנוגע לצרכי הילד עשוי להיות משקל על מספר שעות הסיוע שיוקצו לתלמיד, ויש לוודא כי ההמלצה נרשמת בפרוטוקול.

 •  האם התלמיד חייב להיות נוכח בפני הוועדה?

לא קיימת חובת נוכחות של התלמיד. במקרים בהם התלמיד מעוניין להשתתף בדיון, על הוועדה לאפשר לו תנאים נאותים להשמעת דבריו בהתאם לצרכיו.

 •  כיצד ניתן לעבור מחינוך מיוחד לשילוב בחינוך הרגיל?

• במידה והמעבר של התלמיד מחינוך מיוחד לחינוך רגיל מומלץ על ידי הצוות המקצועי במוסד לחינוך מיוחד, ניתן לפנות במישרין לוועדת השילוב המוסדית.
• אולם, במידה והדבר מנוגד לעמדת הצוות המקצועי, ייתכן ותזומנו לוועדת ההשמה היישובית על מנת לאשר את המעבר.

טיפ:
 המלצתנו היא לעשות מאמץ על מנת שהבקשה תידון תחילה בפני ועדת שילוב.