טיולים מונגשים

עיקרי חוזר מינהל חברה ונוער במשרד החינוך בנושא "טיול מונגש – טיולים ופעילות חוץ בית ספרית – השתלבות והשתתפות תלמידים עם מוגבלות" 

  1. משרד החינוך יקצה כל שנה תקציב אשר יאפשר לבתי הספר להנגיש טיולים ופעילות חוץ בית ספרית תוך השתתפות כלל התלמידים.
  2. האחריות על הובלת התהליך להנגשת הטיולים והפעילות החוץ בית ספרית השנתית מוטלת על מנהל בית הספר בסיוע רכז הטיולים והצוות החינוכי.
  3. על בית הספר להיערך מבעוד מועד כדי לתת מענה מותאם ומונגש במהלך כל הטיולים והפעילויות המתוכננים בתכנית הבית ספרית השנתית עבור כל תלמיד עם מוגבלות.
  4. בשלב התכנון יילקחו בחשבון תפקודם וצורכיהם של תלמידים עם מוגבלות הלומדים בבית הספר, וייבחנו הפתרונות המתאימים להשתתפותם.
  5. אין לבודד תלמיד מפעילות. כלל התלמידים ישובצו בקבוצות באופן מותאם לפעילות ולמטרותיה.
  6. לתלמידים הזכאים בשגרה לתמיכה מסוג סייע/ת, לכיתות חינוך מיוחד בבית ספר רגיל ולכיתות בבתי ספר לחינוך מיוחד יינתן מענה לליווי בטיול כחלק מתפקידי הסייע/ת ועל פי תנאי העסקתה על ידי הרשות, בהתאם לחוזר מנכ"ל.
  7. לנוחיותכם, תקציר חוזר המינהל