תוכנית חינוך יחידנית (תח"י)

תכנית חינוכית יחידנית נקבעת בהתאם למצב תפקודו של התלמיד, למהות התמיכה ולתועלת שהוא יכול להפיק ממנה כדי לשפר את השתתפותו בתכנית הלימודים של הכיתה. התכנית החינוכית היחידנית קובעת את היעדים החינוכיים והחברתיים, את האמצעים להשגתם, לרבות סוגי התמיכה, אופן מתן התמיכה, טיפולים פרא-רפואיים, התאמות, הוראה מתקנת ועוד.

  •  מי אחראי על תוכנית החינוך היחידנית של התלמיד?

הצוות המקצועי במסגרת החינוכית אמון על בניית תוכנית החינוכית היחידנית (תח"י) לתלמיד.
התוכנית תכלול: מטרות התוכנית וסוגי התמיכה שיינתנו לתלמיד במהלך השנה כגון: הוראה מתקנת, התאמות, עזרים, טיפולים ושירותים פרא-רפואיים (התמיכות הנוספות נקראות: "שעות שילוב"). הצוות המקצועי אחראי לעקוב אחר הביצוע וההתקדמות של תכנית השילוב.

טיפ:
√ 
במהלך עריכת התח"י על ההורים להיות מוזמנים להשמיע דעתם בנוגע לתח"י, וכן יש להם זכות להביא נציג מטעמם.
√ חשוב כי התח"י תהיה חתמה ומאושרת ע"י הצוות הבין מקצועי, על מנת שלהחלטות יהיו תוקף מחייב.

  •  מהו המועד בו תימסר להורים תוכנית החינוך היחידנית המלאה של התלמיד?

תוכנית החינוך היחידנית (התח"י) המלאה תימסר לידי להורים לא יאוחר מסוף חודש אוקטובר.

  • התאמות לתלמידים עם צרכים מיוחדים, לרבות תלמידים עם אוטיזם המשולבים בכיתות יג'-יד'

ככלל, תלמיד עם אוטיזם, הלומד בתכנית שילוב במערכת החינוך הרגילה, זכאי, במידת הצורך, לאחר קיומה של ועדה בין מקצועית ובהתבסס על חוות דעת מקצועיות, למערך התאמות ללמידה ולצורך היבחנות, באופן המותאם לצרכיו וליכולותיו.
בהתאם לחוק החינוך המיוחד, התשמ"ח-1988, יש להמשיך את מתן ההתאמות הנדרשות לתלמידים עם צרכים מיוחדים, לרבות תלמידים עם אוטיזם, הלומדים בכיתות יג'-יד', בהתאם להמלצות הוועדה הבין מקצועית, שהתקיימה במהלך לימודיהם בתיכון.

טיפ:
√ התח"י  – תכנית החינוך היחדנית- המלצות הורים 2013