תו חניה לנכה ופטור מאגרת רישוי

תו חניה לנכה

הזכות

תו חניה לנכה מאפשר לחנות את הרכב במקומות המיועדים לנכים, וכן במקומות בהם אין החנייה מותרת, בהתקיים תנאים מסוימים הקבועים בחוק חניה לנכים (שעיקרם אי הפרעה לתנועה). חוק חנייה לנכים ומשרד התחבורה אינם פוטרים בעל תו מתשלום בעבור חנייה. יחד עם זאת, נכה פטור מתשלום על חניה במקום ציבורי שהגישה הנגישה היחידה אליו לנכה היא דרך חניה במקום הציבורי הכרוכה בתשלום.

מי זכאי?

הורים שדרגת נכותם של בניהם/ ביתם מגיעה ל-60% לפחות, שתנועתם בלי רכב עלולה לערער את מצב בריאותו, וכן הורים לנערים בעלי מוגבלות ברגליהם הזקוקים לכסא גלגלים או לרכב כאמצעי תנועה. בסוף 2010 משרד התחבורה הציג נוהל עבודה חדש אודות דרכי העבודה של הוועדה למתן תוי חנייה לנכים ובו נכלל כקריטריון מפורש-אוטיזם, אולם קריטריון זה לא מזכה בתו נכה באופן אוטומטי, כל בקשה נבדקת לגופו של עניין.

למי פונים

למשרד הרישוי המחוזי באזור המגורים.

את הבקשות ניתן לשלוח באמצעות טופס מקוון באתר משרד הרישוי בקישור זה: https://motssl5.mot.gov.il/FORMS/he/request-parking-badge/lang/he-IL

או באמצעות הדואר ליחידה לטיפול במוגבלי ניידות במרכז עדכון ובקרה ת.ד. 72 חולון, מיקוד 58100. אין צורך להגיע למשרדי הרישוי.

ניתן לקבל פרטים נוספים במענה הקולי או האנושי במספרים 1-222-56-78 או 5678*.

במקרים של שאלות/ בעיות ניתן לפנות לנציגת פניות הציבור דרך אתר משרד התחבורה בקישור זה:
http://rishuy.mot.gov.il/he/vehicle/licensing/parking-badge/online-form

ניתן לקבל רשימת משרדי הרישוי ופרטים נוספים במענה הקולי או האנושי במספרים 1-222-56-78 או 5678*.

הטפסים אותם יש להגיש

 1. טופס בקשה לתו נכה ופטור מאגרת רישוי.
 2. אישור הזכאות לגמלת נכות של המוסד לביטוח לאומי.
 3. פרוטוקול הועדה הרפואית של ביטוח לאומי.
 4. אישור רופא המציין את מגבלות הנער בכל הקשור לניידות, וכן שהוא זקוק להשגחה, עזרה בטיפול ותנועתו ללא רכב עלולה לערער את מצב בריאותו.
 5. מכתב בקשה של ההורים.
 6. ת.ז. של בעל הרכב הרשום בה רשומה הקרבה המשפחתית לבעל המוגבלות.
 7. רישיון הרכב
 8. אם הרכב אינו על שם בעל המוגבלות, יש להמציא מסמכים המוכיחים את הקשר אליו: תעודות זהות של בני הזוג, או תעודות זהות של בעלי הרכב בו רשום הנער; או מינוי כאפוטרופוס.
 9. במידה הרכב רשום על אדם שאינו קרוב אל בעל המוגבלות יש לצרף הצהרה בפני עורך דין או תצהיר בבית משפט של הנכה ושל בעל הרכב הרשום, כי בעל הרכב מעמיד את הרכב לשימושו האישי של הנכה דרך קבע.
 10. אם הרכב רשום על שם חברה – יש להציג מכתב מהחברה עם לוגו תואם לשם החברה, שהרכב צמוד לשימושו של בעל הרכב כדרך קבע;
 11. אם הרכב רשום על חברות השכרה/ליסינג – יש להמציא הסכם שכירות.

תג חניה אישי לנכה

החל מיום 10/4/2018, תג הנכה שיונפק ע"י היחידה לטיפול במוגבלי ניידות יהפוך לתג אישי, ולא יישא את פרטי כלי הרכב.
בעת החלפת כלי הרכב, יש להגיע לאחד מסניפי הרישוי ולבצע את ההחלפה. מיד עם סיום הפעולה במשרד הרישוי, תתעדכן מערכת המחשוב של האגף כך שהנתונים החדשים אודות כלי הרכב יהיו זמינים לצפיית רשויות האכיפה בתחום החניה העירונית בתוך 24 שעות.

הערות חשובות:

 • על פי תיקון חוק חניה לנכים, התשנ"ד– 1993, ניתן לקבל תו חנייה לשני כלי רכב, ובלבד שיוכח ששניהם משמשים להסעתו של הנער.
 • מי שאין בידיו אישור נכות כדין (מהרופא המוסמך, כמפורט לעיל) ואינו זכאי לאגרת רישוי מופחתת, יכול לבקש תו נכה באישור רופא של אגף הרישוי. את הבקשה יש להגיש למשרד הרישוי הקרוב למקום המגורים עם מסמכים רפואיים עדכניים, והיא תיבדק בידי רופא אגף הרישוי. התשובה תינתן על ידי משרד הרישוי.
 • יש לשים לב כי אין להשתמש בתו נכה ללא נוכחות הזכאי לתו. מי שישתמש בתו שלא כדין עלול לקבל קנס גבוה.

פטור מאגרת רישוי

ניתן לזכאים לתו נכה. אגרת רישוי לרכב של נכה מתעדכנת מעת לעת.

תנאי הזכאות

אגרת הרישוי תשולם בעבור רכב שהתקיימו בו כל אלה:

 1. הרכב הוא רכב נוסעים פרטי, רכב פרטי דו שימושי, רכב מסחרי שמשקלו הכולל אינו עולה על 3,500 ק"ג, אוטובוס זעיר פרטי או אופנוע. ייתכן שיאושר רכב מסחרי שמשקלו הכולל אינו עולה על 5,000 ק"ג.
 2. הוא רשום על שמו, על שמו ועל שם בן זוגו, על שם בן זוגו בלבד, או על שם האפוטרופוס שלו.
  • תשלום רטרואקטיבי – ניתן לקבל החזר של החלק היחסי של אגרת הרישוי. יש לפנות למשרד הרישוי הקרוב למקום המגורים.
   רכב הרשום על שם בעל המוגבלות או הנרשם על שמו פטור מאגרת שינוי בעלות. השינוי ללא תשלום, מבוצע במשרד הרישוי בלבד.
 3. הוא אינו משמש לצורכי עסק או מסחר.

במקרים בהם אושרה הפחתה בתשלום אגרת רישוי, ניתן לקבל החזר של החלק היחסי של אגרת הרישוי. יש למלא ולהגיש טופס בקשה להחזר אגרת רישיון נהיגה בצירוף צילום המחאה ריקה, ליחידה לטיפול במוגבלי ניידות במרכז עדכון ובקרה של משרד התחבורה ת.ד. 72 חולון, מיקוד 58100.

אין בחוק נהלים מחייבים לגבי מתן אישורים לתו חניה ואגרת רישוי מופחתת, לכן קיימת שונות בין הלשכות השונות.