תשלומי הורים

שני גופים רשאים לגבות תשלום בעבור שירותי בית הספר: בית הספר עצמו וועד ההורים המוסדי.

בית הספר

חוזר המנכ"ל בעניין תשלומי הורים קובע את הנושאים בגינם ניתן לגבות תשלומי הורים אשר מחולקים לתשלומי חובה ותשלומי רשות.
תשלומי החובה – ביטוח תאונות אישיות בשנת הלימודים התשע"ז סכום המקסימום עומד על 49 ₪.
בנוגע לתשלומי רשות, סכומי המקסימום משתנים כל שנה ומאושרים על ידי ועדת החינוך של הכנסת. לכל שכבת גיל נקבע סף מקסימלי אחר. (בשנת הלימודים התשע"ז הוא נע בין 217 ₪ לקדם יסודי ועד 1,339 ₪ לכיתה י"ב) בהתאם לשירותים השונים המפורטים בטבלה שמתעדכנת מידי שנה ומפורסמת באתר משרד החינוך, הכוללים בין היתר מסיבות, טיולים, סל תרבות וכיוצ"ב. יודגש, כי לא ניתן לחייב את ההורים בתשלומי רשות והם רשאים להחליט שילדם לא יצרך שירות מסוים, ובמקרה זה לא ישלמו עבורו.
פרטים עבור התשלומים שאושרו לבית הספר בו אתם לומדים לגבות ניתן לברר בקישור זה.

  • האם ניתן למנוע השתתפות של תלמיד עקב אי תשלום? האם ניתן לחייב הורים לשלם עבור תשלומי רשות?

חשוב לציין כי אין למנוע מתלמידים השתתפות בפעילויות בשל אי תשלום עקב קשיים כלכליים, ויש למצוא פתרונות דרך הרשות המקומית והנהלת בית הספר כדי לשתפם בפעילויות.
רכישת שירותים מרצון – ישנם שירותים נוספים אשר ביה"ס יכול לגבות בגינם כספים, אולם הגבייה לשירותים אלה חייבת לקבל את אישור כלל הורי התלמידים ואת אישור הפיקוח, ולא ניתן לחייב את ההורים בתשלום. גם לתשלומים אלו יש רף מקסימלי הנע בשנת הלימודים התשע"ז בין 125 ₪ בגנים לבין 450 ₪ בתיכונים.
אפשר לקיים שירותים אלה במסגרת יום הלימודים או אחריו. אם יופעל השירות במהלך יום הלימודים, ישותפו בו כל התלמידים, ובכלל זה מי שלא שילמו עבורו.

  • תל"ן – תוכנית לימודים נוספת. האם ניתן לחייב הורים לשלם עבורה?

תל"ן רשותי – הרשות המקומית בה גר התלמיד מממנת את התכנית באמצעות אגרת לימודי חוץ או במסגרת ההפעלה של המסגרת החינוכית.
תל"ן הורים – מימון התכנית מוטל על ההורים, הוריםמותנית בהסכמה בכתב של ההורים לתכנית ולתשלום עבורה. יש לשבץ תל"ן בסופו של יום הלימודים ולאפשר לתלמידים שהוריהם מבקשים שלא ילמדו בתכנית זו להשתחרר לביתם. במקרים שבהם שובצה תל"ן באמצעו של יום הלימודים, יש לאפשר לכל התלמידים להשתתף בה, גם אם הוריהם לא שילמו בעבורה, או להציע לתלמידים שהוריהם מבקשים שלא ישתתפו בה פעילות חינוכית אחרת. גם לתשלומים אלו יש רף מקסימלי הנע בין 597 ₪ בגנים לבין 1,150 ₪ בתיכונים. לבתי ספר ייחודיים יש רף תשלומים שונה.
תל"ן יכול להיות מיועד לביה"ס כולו או לכיתה אחת.

  • מהם הנושאים שאסור לגבות כסף בגינם?

1. חומרי מלאכה, לימוד
2. אגרות שכפול
3. הוצאות מנהלה ואחזקה
4. שכר עובדי מנהלה, שירותים והוראה (למעט תל"ן)
5. שימוש בספריה
6. שכפול חוזרים מנהליים והודעות של בית הספר להורים
7. תשלומים לקופת כיתה נפרדת
8. הפעלת תוכנית השלמה
9. שירותי הגיינה
10. ייעוץ מקצועי
11. אגרת שמירה
12. מבחנים פנימיים

  • האם יש לבית הספר חובה לפרט את התשלומים הנדרשים?

כן. על בית הספר קיימת חובה לפרט להורים בכתב את שיעור התשלומים ואת השירותים הניתנים תמורתם לפי סוגיהם, כל אחד בנפרד, חובה ורשות.
הורה המבקש פירוט בנוגע לשימוש שנעשה בכספים שנגבו בשל הוצאה או בשל שירות שבית הספר נתן לילדיו זכאי לקבל את העתק הדו"ח הכספי פעם בשנה ממנהל המוסד החינוכי או מיושב ראש ועד ההורים או מהרשות המקומית.
בתחילת שנת הלימודים מנהל המוסד החינוכי חייב להעביר לוועד ההורים דוח כספי של השנה הקודמת, המפרט את השימוש בכספי ההורים, חובה ורשות.

וועד ההורים המוסדי

בהתאם לחוזר מנכ"ל בעניין, בדרך כלל המדובר בשירותים מטרתם לחסוך בהוצאות באמצעות רכישה מרוכזת, או שירותים הניתנים לנוחיות ההורים (לדוגמה: הזנה, שימוש באינטרנט, חוגים, רכישת ספרי לימוד וכיוצ"ב). גובה התשלום ייקבע בשיתוף עם וועד ההורים המוסדי. גביית תשלומים אלה חייבת לקבל אישור של מפקח בית הספר וכן של כל הורי התלמידים שמקבלים את השירות. אין אפשרות לחייב את ההורים לרכוש את השירות. יודגש, כי אם השירות מופעל במהלך יום הלימודים, ישותפו כלל התלמידים, כולל אלה שלא שלמו בעבורו.

שאלות ותשובות בנושא תשלומי הורים באתר משרד החינוך