הזמנה להשתתפות במחקר

בימים אילו נערך מחקר ע"י החוקר: שלומי צ'צ'קס, המגמה לפסיכולוגיה שיקומית, אוניברסיטת אריאל. המחקר בהנחיית  פרופ' תלמה קושניר.
נושא המחקר:  הקשר בין מידת אובדן משאבים  לבין לחץ ושחיקה בקרב אימהות לילדים על הספקטרום האוטיסטי: בחינת רכישת משאבים וחמלה עצמית כמשתנים הממתנים קשר זה.
מטרות המחקר הנוכחי לבדוק מספר תחומים בקרב אימהות לילדים על הספקטרום:
ראשית, האם ישנו קשר בין כמות האובדנים הפסיכו-חברתיים שהתרחשו במהלך גידול הילד, לבין רמות הלחץ והשחיקה של האימהות;
שנית, האם, לצד אובדן משאבים, האימהות מעריכות כי הן גם רכשו משאבים חדשים כתוצאה מגידול הילד ובאיזו מידה רכישה זו ממתנת את עוצמת הקשר בין כמות האובדנים לרמות הלחץ שהן חשות.
שלישית,  האם סגנון התמודדות של חמלה עצמית ממתן את עוצמת הקשר בין כמות האובדנים לרמות הלחץ בקרב האימהות.
לבסוף, החוקר מבקש לבדוק האם תרומת החמלה העצמית למיתון הקשר בין האובדנים ללחץ גדולה יותר מאשר תרומת כמות המשאבים שהאימהות רכשו כתוצאה מגידול ילדם.
המחקר אושר על ידי הועדה המקצועית של אלו"ט.
מצורף קובץ הסבר על המחקר ובו פניה אליכם בבקשה לשקול השתתפות במחקר.
אימהות המעוניינות להשתתף במחקר, יצרו קשר ישיר עם החוקר על פי הפרטים המופיעים במכתב הנלווה.

בכבוד רב,
ענת סינואני
מנהלת מרכז אלו"ט למשפחה
ורכזת הועדה המקצועית באלו"ט