קבלת החלטות נתמכת

קבלת החלטות נתמכת היא הסדר משפטי המאפשר לאדם בגיר (מעל גיל 18) המתקשה בהבנת מידע ובקבלת החלטות בענייניו, אך מסוגל לקבל החלטות עם עזרה ותמיכה, להיעזר באדם אחר לצורך איסוף מידע, התאמתו להבנתו, קבלת החלטה ומימושה.

על אדם הממונה כתומך בקבלת החלטות לסייע לאדם בו הוא תומך לקבל מידע מגופים שונים, לעבד את המידע ולהנגישו, ולסייע לאדם לממש את החלטותיו. תומך בקבלת החלטות לא מקבל החלטות בשמו של האדם שהוא מסייע לו.
הנוהל המסדיר את ההליך שיש לבצע על מנת למנות לאדם תומך בקבלת החלטות, ייכנס באופן רשמי לתוקף ביום 26/7/2018.

למי ימונה תומך?
בית המשפט לענייני משפחה ימנה תומך בקבלת החלטות לבגיר מעל גיל 18, שיכול בסיוע תמיכה לקבל החלטות בקשר לענייניו בעצמו. וזאת בתנאי שהאדם יכול לבטא את רצונו, ושהואמסכים כי ימונה לו תומך. בהחלטת המינוי בית המשפט יפרט את הנושאים לגביהם ישמש האדם כתומך, תפקידיו וסמכויותיו, וכן את תקופת המינוי.

מי יכול להתמנות כתומך?

  • לא חייב להיות קשר משפחתי בין מקבל ההחלטות לתומך.
  • על מנת שאדם יוכל להתמנות כתומך הוא צריך להתגורר בישראל ולהיות מעל גיל 18.
  • צריכה להתקבל הסכמה הדדית, של התומך ושל מקבל ההחלטות למינוי.
  • לא יתמנה לתומך אדם שיש לו אפוטרופוס או שהופעל לגביו יפוי כוח מתמשך (אלא אם בימ"ש יקבע אחרת).
  • לא יתמנה אדם שמשמש כאפוטרופוס מקצועי או מועסק ע"י תאגיד אפוטרופוס.
  • בנוסף, לא יתמנה לתומך אדם שמצוי בניגוד עניינים או ביחסי תלות עם מקבל ההחלטות לו הוא אמור לסייע, במקום בו ביהמ"ש יקבע כי היחסים ביניהם עשויים לפגוע משמעותיתבמתן התמיכה.

תומך בקבלת החלטות יכול להיות תומך מתנדב או לחילופין תומך מקצועי המקבל שכר. על תומך מקצועי לעמוד בתנאים הקבועים בנוהל, בין השאר עליו להיות בעל ניסיון מקצועי והכשרה, ועליו להכלל במאגר שינהל האפוטרופוס הכללי. לא ימונה תומך מקצועי ליותר מ-15 אנשים.

הכשרה
תומך מתנדב – יצטרך להשתתף בתכנית הכשרה בת 15 שעות, שתיערך ע"י האפוטרופוס הכללי או גורם מטעמו.
תומך מקצועי – יצטרך להשתתף בתכנית הכשרה בת 60 שעות, מטעם משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

פרטים אודות ההכשרות יפורסמו באתר האפוטרופוס הכללי.

הליך המינוי

  1. פגישת מידע – לפני הגשת בקשת המינוי, על מבקש המינוי והתומך שבחר (אם קיים), להשתתף בפגישת מידע שיערוך האפוטרופוס הכללי.
  2. פגישת תיאום לתומך החלטות קרוב – אדם שימונה כתומך לאדם קרוב, ישתתף בפגישה שתיערך ע"י האפוטרופוס הכללי או נציבות שוויון לאנשים עם מוגבלויות.
  3. תמיכה שוטפת – במהלך התמיכה יכולים התומכים ומקבלי ההחלטות לקבל ייעוץ והנחיה באמצעות האפוטרופוס הכללי או נציגו.

הגשת הבקשה

מסמך הבקשה (להוסיף קישור ברגע שיהיה), יוגש לביהמ"ש לענייני משפחה הקרוב למקום מגוריו של האדם שמבקש שימנו לו תומך בקבלת החלטות.
הגשת הבקשה לא מחייבת היעזרות בעורך דין, אפשר לפנות אל הלשכה לסיוע משפטי ולקבל סיוע משפטי בחינם. בנוסף, הגשת הבקשה מחייבת תשלום אגרה של כ-500 ₪, בדומה לאגרה המשולמת בהגשת בקשה לאפוטרופסות.
לבקשה יש לצרף מכתב מרופא,  שמציין כי האדם שמבקשים עבורו מינוי של תומך אינו מסוכן לעצמו או לזולתו, יכול להביע את רצונו וכי המלצת הרופא היא כי אין צורך במינוי אפוטרופוס. בנוסף מומלץ לצרף לבקשה חוות דעת תומכות של ההורים של האדם, המסגרת החינוכית, עובדת סוציאלית וגורמים טיפוליים ומקצועיים נוספים שמכירים את האדם.
במרבית המקרים, בטרם קבלת ההחלטה יפנה בית המשפט לעובד הסוציאלי לצורך קבלת תסקיר וחוות דעת.

תפקידי התומך וביצועם

תומך בקבלת החלטות חייב לבצע את תפקידו בעצמו, ומחויב לשתף את מקבל ההחלטות במעשיו. התומך לא יבצע פעולות בניגוד לרצונו של מקבל ההחלטות, וברשותו בלבד. התומךרשאי להיות נוכח בכל מקום בו מקבל ההחלטות נמצא, במידה ומקבל ההחלטות מעוניין בנוכחותו.
ישנן פעולות, כדוגמת עסקה במקרקעין, ויתור על ירושה, מתן תרומה גדולה, ופעולות נוספות בסכומי כסף גדולים, שתומך בקבלת החלטות לא יכול לסייע למקבל ההחלטה לבצען אלא באישור ביהמ"ש.
תומך מחויב לפעול בצורה מסורה והגונה, וכן לשמור על כבודו ופרטיותו של מקבל ההחלטות, וכן יפעל עד כמה שניתן לערב את מקבל ההחלטה במימוש ההחלטות שהוא מקבל. מקבל ההחלטות לא מחויב לשמוע לעצות או להצעות של התומך, והתומך לא מחויב לסייע במימוש החלטה אם הוא חושב שהיא תגרום למקבל ההחלטה או לאדם אחר להפגע. במקרה כזה התומך מחויב לפנות לבימ"ש.

פיקוח ובקרה
המינוי אודות תומך בקבלת החלטות יופקד אצל האפוטרופוס הכללי, ומשרד האפוטרופוס הכללי יפקח על התומך ויברר תלונות בנושאים אלו במידה ויהיו.

לנוהל המלא בעניין מינוי תומך החלטות על ידי בית המשפט
שאלות נוספות בנושא ניתן להפנות לעדי שיינבך, עו"ס עו"ד,  רכזת ארצית קבלת החלטות נתמכת וייפוי כוח מתמשך, האפוטרופוס הכללי, 02-5311778, adishen@justice.gov.il