הנחה במס רכישה

הזכות

תשלום מס רכישה בשיעור 0.5% משווי הרכישה בלבד (מס הרכישה הרגיל הינו מדורג ונע בין 0.5% לבין 5%).
ההנחה תינתן ברכישת דירה ובתנאי שתשמש למגורי הנכה או לקרקע שעליה תיבנה דירה למגוריו.
ברכישת קרקע יינתן פטור על תנאי שהדירה תיבנה בתוך שנתיים.
על מנת לקבל את ההנחה יש צורך שהחוזה ייחתם בשמו של האדם בעל המוגבלות.
ניתן לקבל את ההנחה פעמיים בלבד במהלך החיים.

מי זכאי

בוגר שנקבעה לו לצמיתות דרגת אי-כושר להשתכר כדי מחייתו בשיעור של 75% לפחות על ידי המוסד לבטוח לאומי, או בוגר שנקבעה לו לצמיתות נכות רפואית בשיעור של 100% או של 90% לפחות מחמת שלקה באברים שונים והיא תוצאה של חישוב מיוחד של הליקוי באברים שונים, עשויים להיות לזכאים להקלה במס רכישה.
נכה עובד, שאינו זכאי לקבל קצבת נכות מהמוסד לבטוח לאומי, יכול לבקש שאחוז נכותו תקבע על פי תקנות מס הכנסה.

למי פונים

הרוכש זכות במקרקעין יגיש את ההצהרה על הרכישה ואת הבקשה להנחה בגין הנכות למשרד מיסוי מקרקעין האזורי בו נמצא הנכס.
את הבקשה לקבלת הנחה יש להגיש בטופס בקשה מיוחד בלוויית הצהרה על הרכישה למשרד מיסוי המקרקעין האזורי בו נמצא הנכס.

כשרות משפטית

כאשר הדירה נרכשת על שמו של אדם עם מוגבלות:

  • ע"פ סעיף 33 לחוק, לאחר גיל 18 בית-המשפט רשאי למנות אפוטרופוס למי שהוא פסול דין (היינו, מי שמחמת מחלת נפש או ליקוי בשכלו אינו מסוגל לדאוג לענייניו, ע"פ סעיף 8 לחוק) או אדם אחר שאינו יכול דרך קבע או דרך ארעי לדאוג לענייניו, כולם או מקצתם. תהליך זה הינו הפיך. במידה וימונה לחסוי אפוטרופוס, אין הוא מוסמך לייצג את החסוי בפעולה שתוקפה תלוי ברישום בפנקס המתנהל ע"פ חוק מבלי שביהמ"ש אישרן מראש (וזאת ע"פ סעיף 47(3) לחוק).
  • בנוסף לכך, ע"פ סעיף 48 לחוק הכשרות: "בפעולה משפטית בין החסוי לבין האפוטרופוס, בן-זוגו או קרוביו של האפוטרופוס, זולת מתנות הניתנות לחסוי, ובפעולה משפטית בין החסוי לבין חסוי אחר של אותו אפוטרופוס, אין האפוטרופוס מוסמך לייצג את החסוי מבלי שבית-המשפט או אפוטרופוס אחר שנתמנה למטרה זו אישרן מראש". כלומר, אם ההורים ירצו בעתיד להעביר זכויות בדירה בין החסוי לאחיו, יהא הדבר טעון אישור בית-המשפט.
  • את הבקשה לעשיית העסקה יש להגיש לבית-המשפט לענייני משפחה הסמוך לאזור המגורים. בית המשפט ייתן את החלטתו על פי טובת הילד.
  • קו פתוח לפניות ובירורים בנוגע למיסוי מקרקעין: בימים ב', ד', בין השעות 15:00-13:00:
    1-800-222-337.

לתשומת לבכם! רכישת דירה ורישומה על אדם עם מוגבלות אינה עניין טכני בלבד ויש לכך השלכות משפטיות ועל כן אנו ממליצים להורים להתייעץ בתהליך עם עורך דין.