משיכת כספים מקופת גמל

הזכות

על פי תקנות מס הכנסה, עמיתים שכירים או עצמאים שלהם עצמם או לקרוב משפחתם (בן זוג, הורה, הורי הורה, צאצא, וצאצאי בן הזוג ובן זוגו של כל אחד מהם) נקבעה נכות רפואית בשיעור של 75% ומעלה, זכאים למשוך כספים מקופת
גמל לפני מועד הפירעון ללא ניכוי של מס הכנסה.

שימו לב: אין מדובר ב 100% גמלת ילד נכה לה הילד זכאי על בסיס האבחנה אלא ב- 75% נכות רפואית, הנקבעים רק לאחר כינוס ועדה רפואית בביטוח הלאומי בכפוף לבקשת ההורים.
הפטור מניכוי המס ניתן במידה והנכות נקבעה לאחר פתיחת החשבון בקופת הגמל.

למי פונים

יש לפנות ללשכת פקיד השומה באזור מגוריכם, ולהגיש את המסמכים הבאים:

  1. טופס בקשת עמית מפקיד השומה למשיכת כספי תגמולים ללא ניכוי מס.
  2. אישור מהביטוח הלאומי אישור מהביטוח הלאומי על אחוזי הנכות הרפואית (75% ומעלה)

לאחר שהבקשה אושרה על ידי פקיד השומה, ניתן לפנות עם האישור של פקיד השומה לקופת הגמל עצמה ולבקש את משיכת הכספים