תנאי שימוש

המידע בעמוד זה מגדיר את תנאי השימוש באתר. קרא את התנאים בקפידה. השימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאים אלו. אם אינך מסכים להם, אנא המנע משימוש באתר. התנאים מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים גם לנשים.

כללי שימוש

חשוב לזכור: התכנים באתר אינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי-אישי.

התכנים המופיעים באתר נועדו לספק מידע בלבד ואינם בגדר עצה או חוות-דעת מקצועית, או תחליף להתייעצות עם מומחה/איש מקצוע.

מטרת התכנים המופיעים באתר לסייע למשתמשים להרחיב את בסיס הידע האישי שלהם בלבד ולאפשר להם לדעת יותר, בטרם הם פונים אל המומחה או המוסד/הארגון.

לעיתים, התכנים מבטאים אסכולה טיפולית או רפואית מסוימת או דעה אישית של הכותב בלבד.

התכנים באתר אינם תלויים בנסיבותיו ובעובדותיו של כל מקרה פרטי, אלא מתייחסים לאבחנות ומצבים כלליים (אלא אם נאמר מפורשות אחרת).

קנין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר של אלו"ט ובכל תוכנה וקוד מחשב המהווים חלק ממנו – הינן של אלו"ט בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן האתר בלא קבלת הסכמתה של אלו"ט בכתב מראש. סימני המסחר המופיעים באתר הינם קניינה של אלו"ט או של גורמים אחרים שאלו"ט התקשרה עימם בהסכם, ואין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת אלו"ט – או בעל הסימן המסחרי, לפי העניין – בכתב ומראש.

שינויים ו/או הפסקת שירות

המידע המופיע באתר ניתן בלא תשלום. מסיבה זאת רשאית אלו"ט להפסיק בכל עת הפצת המידע – כולו או חלקו, לשנות את מבנה האתר, מראהו וזמינותו. במידת האפשר, תימסר הודעה מוקדמת על הורדת האתר.

אלו"ט אינה חייבת למסור לך הודעה אישית, בין אם בדואר אלקטרוני ובין אם בכל דרך אחרת, על שינוי ו/או הורדת האתר. אלו"ט רשאית לשנות תנאי-שימוש אלה מעת לעת, מבלי למסור על כך הודעה מראש. אלו"ט תפרסם את התנאים החדשים באתר, ותחילת תוקפם יהיה בעת פרסומם.

אחריות וחבות

התכנים באתר אינם מהווים עצה רפואית, חוות דעת מקצועית, או תחליף להתייעצות עם מומחה. התכנים בתחומים שבמומחיות (רפואה, פסיכולוגיה, משפטים, ביטוח וכו') אינם מהווים עצה מקצועית.

חובה לזכור: ייעוץ מקצועי נכון תלוי בעובדותיו המדויקות של כל מקרה ומקרה. אם החלטת לפעול על פי המידע באתר, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולתך ותוצאותיה.

לא תהיה למשתמשים כל תביעה, דרישה או טענה, מכל סוג שהוא כלפי alut.org.il ו/או בעליו של האתר ו/או אלו"ט ו/או צוות הכותבים, העורכים והיועצים המשתתפים בעריכתו.

דין סמכות ושיפוט

על השימוש באתר זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין עניין הנובע משימוש באתר יהיה בבתי המשפט המוסמכים בישראל במחוז תל-אביב בלבד.