הנחה במס רכישה

הזכות

לפי תקנות מס שבח מקרקעין, ניתן לקבל הנחה במס רכישה בעת רכישת דירה לאדם עם מוגבלות, אשר נקבעה לו 100% נכות לצמיתות על פי תקנות מס ובתנאי שהדירה תשמש לשיכונו. גובה ההנחה הוא על כ – 0.5% מערך הדירה.
חשוב להבהיר, לא מדובר ב-100% נכות רפואית לצמיתות המזכה בקצבאות ביטוח לאומי, אלא בקביעה נפרדת הנעשית באופן ייעודי לענייני מס.

למי פונים

בכדי לממש את ההנחה יש לפנות אל  מיסוי מקרקעין – הסניף המרכזי,  כנפי נשרים 5 ת.ד 1170 ירושלים 91010. פקס: 02-6559404 , ולהעביר להם בדואר או בפקס את המסמכים הבאים:

לאחר הגשת הבקשה תופנו לוועדה רפואית של ביטוח לאומי לצורך קביעת אחוזי נכות רפואית.
רק במידה שהוועדה תקבע 100% נכות רפואית צמיתה, ניתן יהיה להמשיך בתהליך.

לאחר החלטת הוועדה הרפואית, יש לפנות לבית המשפט לענייני משפחה על מנת לאשר את הזכאות לקבלת הפטור. על ההורים לפנות לבית המשפט כאפוטרופוסים של הקטין בבקשה לסעד הצהרתי ולקבלת אישור לניצול הטבה לה הוא זכאי.  האפוטרופוס הכללי ישיב לבקשה זו, בהתייחסו לטובת הקטין.  לאחר קבלת פסק דין המאשר את הבקשה, תינתן ההנחה.

חשוב לציין , כי אין צורך לרשום את הדירה על שם הילד בכדי לקבל את ההנחה.
הזכאות להנחה במס רכישה על קניית דירה ניתנת פעמיים במהלך החיים.

כשרות משפטית

כאשר הדירה נרכשת על שמו של אדם עם מוגבלות:

  • ע"פ סעיף 33 לחוק, לאחר גיל 18 בית-המשפט רשאי למנות אפוטרופוס למי שהוא פסול דין (היינו, מי שמחמת מחלת נפש או ליקוי בשכלו אינו מסוגל לדאוג לענייניו, ע"פ סעיף 8 לחוק) או אדם אחר שאינו יכול דרך קבע או דרך ארעי לדאוג לענייניו, כולם או מקצתם. תהליך זה הינו הפיך. במידה וימונה לחסוי אפוטרופוס, אין הוא מוסמך לייצג את החסוי בפעולה שתוקפה תלוי ברישום בפנקס המתנהל ע"פ חוק מבלי שביהמ"ש אישרן מראש (וזאת ע"פ סעיף 47(3) לחוק).
  • בנוסף לכך, ע"פ סעיף 48 לחוק הכשרות: "בפעולה משפטית בין החסוי לבין האפוטרופוס, בן-זוגו או קרוביו של האפוטרופוס, זולת מתנות הניתנות לחסוי, ובפעולה משפטית בין החסוי לבין חסוי אחר של אותו אפוטרופוס, אין האפוטרופוס מוסמך לייצג את החסוי מבלי שבית-המשפט או אפוטרופוס אחר שנתמנה למטרה זו אישרן מראש". כלומר, אם ההורים ירצו בעתיד להעביר זכויות בדירה בין החסוי לאחיו, יהא הדבר טעון אישור בית-המשפט.
  • את הבקשה לעשיית העסקה יש להגיש לבית-המשפט לענייני משפחה הסמוך לאזור המגורים. בית המשפט ייתן את החלטתו על פי טובת הילד.
  • קו פתוח לפניות ובירורים בנוגע למיסוי מקרקעין: בימים ב', ד', בין השעות 15:00-13:00:
    1-800-222-337.

לתשומת לבכם! רכישת דירה ורישומה על אדם עם מוגבלות אינה עניין טכני בלבד ויש לכך השלכות משפטיות ועל כן אנו ממליצים להורים להתייעץ בתהליך עם עורך דין.