שילוב

תלמיד עם אוטיזם זכאי להיכלל בתוכנית השילוב במסגרתה הוא לומד בכיתה בבית ספר או בגן בחינוך הכללי. תכנית השילוב של התלמיד מבוססת על התכנית החינוכית היחידנית (תח"י) הנכתבת בתחילת שנת הלימודים ובה מפורטות המטרות החינוכיות, האקדמיות והחברתיות של התלמיד והתמיכות להן הוא זכאי. במסגרת תכנית השילוב זכאי התלמיד לסל שילוב היכול לכלול, בין היתר, הוראה מתקנת; טיפול ביצירה והבעה; טיפולים פרא- רפואיים; הדרכת הצוות המטפל ע"י מומחית התחום במתי"א (מרכז תמיכה יישובי אזורי); ותמיכה מסוג סייעת (תומכת הוראה). הזכאות לתמיכה מסוג סייעת נקבעת בוועדת השילוב, כאשר הצוות הבין תחומי המלווה את תכנית השילוב בבית הספר קובע את היקף שעות הסיוע ואת רכיבי סל השילוב בהתאם לדרגת התפקוד של התלמיד וצרכיו. תפקיד תומכת ההוראה הוא לתווך בין התלמיד לבין התלמידים האחרים בסיטואציות חברתיות ובינו לבין המורים, להטרים את הפעילות ולתמוך בתלמיד במשימות הקשורות ללימודים ולהתארגנות בכיתה ובהפסקות. כל זאת, במטרה לשפר את התפקוד היומיומי, המיומנויות התקשורתיות והחברתיות ואת יחסי הגומלין בינו לבין תלמידים אחרים.

למי לפנותבגילאי הגן, לאחר הרישום לגנים ברשות המקומית, יש לפנות למפקחת הגנים ולבקש לקיים דיון בוועדת השילוב. בגילאי בית הספר, לאחר הרישום לבית הספר ברשות המקומית, יש לפנות למנהל/ת בית הספר ולבקש לקיים דיון בוועדת השילוב.

חינוך ביתי

חינוך ביתי הינו חינוך הניתן בבית התלמיד ולא במסגרות החינוך הפורמאליות. הורים שאינם מעוניינים לשלב את ילדם במערכת החינוך הפורמאלית נדרשים לעמוד במספר תנאים, על מנת שילדם יקבל פטור מחוק לימוד חובה לשם חינוך במסגרת חינוך ביתי. הסמכות לאשר בקשה לחינוך ביתי של תלמיד בגיל חינוך חובה נתונה בידי מנהלי המחוזות במשרד החינוך. במקרים בהם מדובר בתלמיד עם צרכים מיוחדים, דיוני הוועדה והביקור במקום בו מתקיימים הלימודים יעשו בהשתתפות המפקח על החינוך המיוחד. הורים לילדים עם צרכים מיוחדים המבקשים להקנות לילדם חינוך ביתי צריכים להגיש בקשה מנומקת בכתב, הכוללת את גישתם החינוכית ונימוקים להיותה מחייבת חינוך ביתי. כמו כן מחויבים ההורים להציג תכנית לימודית מפורטת, בהתאם לקריטריונים שנקבעו בחוזר המנכ"ל. על ההורים שקיבלו פטור מחינוך חובה להגיש במועד הקבוע מראש עם המפקח על החינוך המיוחד דו"ח המתאר את התקדמות התלמיד וקיומה של תכנית הלימודים. משרד החינוך אינו משתתף בעלותה של תכנית החינוך הביתית.

למי לפנות? למנהל המחוז במשרד החינוך

קישור לחוזר המנכ"ל – חינוך ביתי – נהלים