Menu Close
מידע לשעת חירום

הנחה בתשלום ארנונה 18+

הנחה בתשלום ארנונה 18+
לקריאה
תקציר הזכות

בוגרים על רצף האוטיסטי זכאים להנחה בתשלום הארנונה.

לקריאה
מהי הזכות

הנחה בתשלום הארנונה עבור בוגר על הרצף האוטיסטי. גובה ההנחה נקבע על פי החלטת הרשות המקומית ומשתנה מרשות לרשות.
תקנות משרד הפנים מחייבות את כל הרשויות המקומיות להפעיל "ועדת הנחות בארנונה", שתפקידה הוא לבחון את זכאותם של התושבים לסוגי הנחות שהן בסמכות הוועדה על-פי הקריטריונים שקבע החוק.

לקריאה
תנאי הזכאות

זכאים להנחה בתשלום ארנונה: 

 1. הורים לילדים המקבלים קצבה לילד נכה והורים לבוגר על הרצף האוטיסטי המתגורר עמם בבית ומקבל קצבת נכות כללית, ובלבד שקיבל בעבר גמלת ילד נכה.
 2. משפחת אומנה של ילדים העונים על תנאי הזכאות לגמלה ואינם מקבלים אותה בשל האומנה.
 3. בוגר שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 90% ומעלה בביטוח הלאומי.
 4. בוגר על הרצף האוטיסטי אשר זכאי לקצבה חודשית מלאה שהוא בעל דרגת אי-כושר השתכרות בשיעור של 75% ומעלה. 

גובה ההנחה נקבע על ידי הרשות המקומית כאשר בתקנות נקבע גובה ההנחה המקסימלי: 

 1. עבור ילד בעל מוגבלות או בוגר מעל גיל 18 המתגורר עם הוריו (או ילד המתגורר עם משפחת אומנה), ובלבד שקיבל גמלה זו מתחת לגיל 18 - הזכאות היא להנחה שאינה עולה על 33% עבור שטח של 100 מ"ר. 
 2. בוגר אשר דרגת נכותו הרפואית, היא בשיעור של 90% ומעלה - הזכאות היא להנחה שאינה עולה על 40%. 
 3.  בוגר אשר זכאי לקצבה חודשית, שהוא בעל דרגת אובדן כושר עבודה בשיעור של 75% ומעלה- הזכאות היא להנחה שאינה עולה על 80%. 

לקריאה
אופן המימוש

 יש להגיש לאגף לגביית ארנונה ברשות המקומית טופס לבקשת הנחה בארנונה בצירוף אישור על זכאות לקצבת נכות כללית (עבור בגיר) מהמוסד לביטוח לאומי.

שימו לב: 

 • ניתן לערער על החלטת הרשות המקומית בנושא הארנונה בפני גזבר הרשות המקומית.
 • אפשר לקבל הנחה רטרואקטיבית בחלק מהרשויות המקומיות, בהתאם לכללים שנקבעו בכל רשות.
 • לקבלת הנחה זו לא נדרש מבחן יכולת הכנסה, אך ניתן להגיש בקשה להנחה נוספת בארנונה על בסיס "נזקקות" בהתאם לתנאים הקבועים במבחן ההכנסה, וייתכן ותינתן הנחה בשיעור של עד 70%. 
 • בארנונה ישנה זכאות להנחה אחת - ותינתן ההנחה הגבוהה מבניהן. לכן אם שני אנשים הזכאים להנחה בארנונה מתגוררים באותו נכס (דירה/בית), תינתן רק הנחה אחת עבור הנכס.

מידע נוסף:

הנחות בארנונה – באתר משרד הפנים.

האתר נמצא עדיין בשלבי בניה. חלק מן התכנים ו/או תפקודים עלולים להיות חסרים
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.