Menu Close
מידע לשעת חירום

העסקת עובד זר 18+

העסקת עובד זר 18+
לקריאה
תקציר הזכאות

בוגרים וילדים על רצף האוטיסטי הזקוקים לכך זכאים להעסקת מהגר עבודה (עובד זר) לצורך סיעוד.

לקריאה
מהי הזכאות

העסקת עובד זר לצורך סיעוד, טיפול או השגחה ברוב שעות היממה אפשרית עבור ילדים ובוגרים על רצף האוטיסטי.

לקריאה
תנאי הזכאות

הזכאות מותנית בהכרה בביטוח הלאומי לזכאות לקצבת שירותים מיוחדים, אם רמת הזכאות היא לפחות 112% ומעלה.

לקריאה
אופן המימוש

 הטיפול בנושא העסקת מהגרי עבודה נעשה על ידי רשות האוכלוסין וההגירה ומעברי הגבול במשרד הפנים.

ניתן להגיש בקשה לקבלת היתר העסקה באופן מקוון או באמצעות אחת מהלשכות הפרטיות המורשות להבאה, תיווך וטיפול בעובדים זרים בענף הסיעוד, בצירוף הטפסים המפורטים בהנחיות רשות האוכלוסין וההגירה (המפורסמות באתר הרשות), ובהם גם:

  • בקשה לקבלת היתר להעסקת עובד זר או להארכת היתר קיים (הטופס כולל התחייבות מעסיק והצהרת ויתור על סודיות רפואית);
  • אישור מהמסגרת החינוכית לגבי שעות הלימוד;
  • חוות דעת רפואית מעודכנת מהרופא המקצועי המטפל בילד/בוגר (יש צורך שהרופא ידגיש את הצורך של הילד בהשגחה מתמדת);
  • חוות דעת רשויות הרווחה - דו"ח סוציאלי אשר נכתב על ידי העו"ס של המשפחה המפרט את הקשיים והצורך בסיוע;
  • פרוטוקול הועדה הרפואית שנערכה במוסד לביטוח לאומי במהלך התביעה לגמלה;
  • באם המטופל הינו אדם שמונה לו אפוטרופוס, יש לצרף אישור על אפוטרופסות.

מידע נוסף: לאחר קבלת ההיתר, על המשפחה להירשם באחת הלשכות הפרטיות המורשות לגיוס מהגרי עבודה, ועליה להחזיק תמיד במכתב השמה חתום על ידי הלשכה הפרטית עם פרטי מהגר העבודה שהותר להם להעסיק.

שימו לב: אם מהגר העבודה מועסק בבית המטופל, על המשפחה, בתור מעסיקה, לדווח עליו לביטוח הלאומי ולשלם עבורו דמי ביטוח לאומי בשיעור של 2%, ואסור לנכות את הסכום הזה מהשכר ברוטו שמשולם לעובד. על המשפחה להירשם כמעסיקים תוך שבועיים ממועד תחילת העסקת מהגר העבודה. יש לשלם דמי ביטוח לאומי בכל רבעון ב-20 לחודש העוקב (עבור החודשים ינואר-מרץ, יש לשלם ב-20 באפריל).

ראו מידע נוסף באתר רשות האוכלוסין וההגירה.

האתר נמצא עדיין בשלבי בניה. חלק מן התכנים ו/או תפקודים עלולים להיות חסרים
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.