Menu Close
מידע לשעת חירום

העסקת עובד זר

העסקת עובד זר
לקריאה
תקציר הזכות

ילידים על רצף האוטיזם הזקוקים לכך זכאים להעסקת מהגר עבודה (עובד זר) לצורך סיעוד.

לקריאה
מהי הזכות

העסקת עובד זר לצורך סיעוד, טיפול או השגחה ברוב שעות היממה אפשרית עבור ילדים על רצף האוטיזם.

לקריאה
תנאי הזכאות

משפחות שילדם מקבל גמלת ילד נכה (בשיעור של 100%) זכאיות להגיש בקשה להיתר העסקת עובד זר לטיפול בילד; היתר ההעסקה יינתן במידה ויוכח, לשביעות רצון הוועדה המקצועית המייעצת מטעם ענף הסיעוד ברשות האוכלוסין וההגירה, כי התקיימה אחת מהנסיבות הבאות:
• הילד נמצא במסגרת לימודית המאפשרת את הלימודים בכפוף לליווי של מטפל לצורך מתן עזרה פיזית לילד;
• הילד זקוק לליווי או השגחה רציפים במשך רוב שעות היום עקב מוגבלותו ועל כן אין באפשרותו להשתתף במסגרת לימודית / טיפולית;
• התקיימו נסיבות רפואיות מיוחדות אחרות המצריכות טיפול יומיומי, צמוד וממושך בילד במשך השעות בהן הוא נמצא בביתו (כגון: הצורך בטיפול מיוחד בילד גם בשעות הלילה).

לקריאה
אופן המימוש

הטיפול בנושא העסקת מהגרי עבודה נעשה על ידי רשות האוכלוסין וההגירה ומעברי הגבול במשרד הפנים.

ניתן להגיש בקשה לקבלת היתר העסקה באופן מקוון או באמצעות אחת מהלשכות הפרטיות המורשות להבאה, תיווך וטיפול בעובדים זרים בענף הסיעוד, בצירוף הטפסים המפורטים בהנחיות רשות האוכלוסין וההגירה (המפורסמות באתר הרשות), ובהם גם:

• בקשה לקבלת היתר להעסקת עובד זר או להארכת היתר קיים (הטופס כולל התחייבות מעסיק והצהרת ויתור על סודיות רפואית)
• אישור מהמסגרת החינוכית לגבי שעות הלימוד
• חוות דעת רפואית מעודכנת מהרופא המקצועי המטפל בילד (יש צורך שהרופא ידגיש את הצורך של הילד בהשגחה מתמדת)
• חוות דעת רשויות הרווחה - דו"ח סוציאלי אשר נכתב על ידי העו"ס של המשפחה המפרט את הקשיים של הילד והצורך בסיוע
• פרוטוקול הועדה הרפואית שנערכה במוסד לביטוח לאומי במהלך התביעה לגמלה

שימו לב – כדאי שחוות הדעת הרפואית תכלול, בין היתר, התייחסות לדברים הבאים: לצורך בהשגחה מתמדת, לחומרת האוטיזם, לתלות בתפקודי היום-יום (ADL), למודעות לסכנות – כולל דוגמאות למצבי סיכון עצמי העשויים להתרחש או התרחשו בעבר, לצורך בטיפול בשעות הלילה ועוד.

לקריאה
מידע נוסף

לאחר קבלת ההיתר, על המשפחה להירשם באחת הלשכות הפרטיות המורשות לגיוס מהגרי עבודה, ועליה להחזיק תמיד במכתב השמה חתום על ידי הלשכה הפרטית עם פרטי מהגר העבודה שהותר להם להעסיק.

לקריאה
שימו לב

אם מהגר העבודה מועסק בבית המטופל, על המשפחה, בתור מעסיקה, לדווח עליו לביטוח הלאומי ולשלם עבורו דמי ביטוח לאומי בשיעור של 2%, ואסור לנכות את הסכום הזה מהשכר ברוטו שמשולם לעובד. על המשפחה להירשם כמעסיקים תוך שבועיים ממועד תחילת העסקת מהגר העבודה. יש לשלם דמי ביטוח לאומי בכל רבעון ב-20 לחודש העוקב (עבור החודשים ינואר-מרץ, יש לשלם ב-20 באפריל).

ראו מידע נוסף באתר רשות האוכלוסין וההגירה.

האתר נמצא עדיין בשלבי בניה. חלק מן התכנים ו/או התפקודים עלולים להיות חסרים.
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.