Menu Close
מידע לשעת חירום

חינוך ביתי

חינוך ביתי

לקריאה
מהי הזכות

חינוך ביתי הוא חינוך הניתן בבית התלמיד ולא במסגרות החינוך הפורמליות. הורים שאינם מעוניינים לשלב את ילדם במערכת החינוך הפורמלית נדרשים לעמוד במספר תנאים כדי שילדם יקבל פטור מחוק לימוד חובה לשם חינוך במסגרת חינוך ביתי. הסמכות לאשר בקשה לחינוך ביתי של תלמיד בגיל חינוך חובה נתונה בידי מנהלי המחוזות במשרד החינוך. 

כאשר מדובר בתלמיד עם צרכים מיוחדים, דיוני הוועדה והביקור במקום שנערכים בו הלימודים ייעשו בהשתתפות המפקח על החינוך המיוחד. הורים לילד עם צרכים מיוחדים המבקשים להקנות לילדם חינוך ביתי צריכים להגיש בקשה מנומקת בכתב הכוללת את גישתם החינוכית ונימוקים להיותה מחייבת חינוך ביתי. 

כמו כן ההורים מחויבים להציג תוכנית לימודית מפורטת, בהתאם לקריטריונים שנקבעו בחוזר מנכ"ל משרד החינוך. הורים שקיבלו פטור מחינוך חובה צריכים להגיש במועד שקבעו מראש עם המפקח על החינוך המיוחד דו"ח המתאר את התקדמות התלמיד ואת קיומה של תוכנית הלימודים. משרד החינוך אינו משתתף בעלותה של תוכנית החינוך הביתית

לקריאה
אופן המימוש

הורים המבקשים להקנות חינוך ביתי לילדם שבגיל חינוך חובה, יגישו למנהל המחוז, עם העתק למנהל המחלקה לחינוך ברשות המקומית שבה התלמיד מתגורר, בקשה לפטור מחוק לימוד חובה לשם חינוך במסגרת חינוך ביתי. 

לקריאה
חשוב לדעת

אפשר להגיש בקשה לפטור לשנת הלימודים העוקבת בין התאריכים  1.12–30.4 כדי לאפשר להורים ולילד להתארגן בעוד מועד ללמידה במסגרת חינוך ביתי ולקבל את תשובת מנהל המחוז.

  • חינוך ביתי מתייחס לפטור מחוק חינוך חובה במידה וההורים מעוניינים בחינוך ביתי (באופן עצמאי). כאשר מדובר בילד הזקוק לחינוך ביתי עקב מחלה או מוגבלות, בליווי של משרד החינוך, מדובר בשירותי חינוך לתלמידים חולים בביתם .
  • האתר נמצא עדיין בשלבי בניה. חלק מן התכנים ו/או התפקודים עלולים להיות חסרים.
    This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.