Menu Close
מידע לשעת חירום

נקודות זיכוי במס הכנסה

נקודות זיכוי במס הכנסה
לקריאה
תקציר הזכות

הורים לילדים/ בוגרים על רצף האוטיזם, שהם עובדים שכירים או עצמאיים, זכאים לנקודות זיכוי במס הכנסה.

לקריאה
מהי הזכות

מס הכנסה מעניק שתי נקודות זיכוי לאחד מההורים, שכירים או עצמאיים, לילד/ בוגר על רצף האוטיזם, על פי סעיף 45 לפקודת מס הכנסה. משמעות נקודות הזיכוי היא הפחתה מסכום המס.

לקריאה
תנאי הזכאות

הורה לילד על רצף האוטיזם זכאי לשתי נקודות זיכוי כאמור, בהתקיים אחד מהתנאים האלה: 

 1. ילדו זכאי לגמלת ילד נכה מהמוסד לביטוח לאומי. 
 2. ילדו לומד במסגרת חינוך המיוחד או במסגרת חינוך רגילה עם "סל אישי" בהתאם להחלטת ועדת זכאות ואפיון.
 3. טופס 127 

הורה לבוגר על רצף האוטיזם זכאי לשתי נקודות זיכוי כאמור, בהתקיים אחד מהתנאים האלה: 

 1. ילדו לומד במסגרת חינוך מיוחד (בהתאם להחלטת ועדת זכאות ואפיון) - עד סיום לימודיו.
 2. נקבעה לילדו דרגת אי-כושר השתכרות לצמיתות בגובה 74% לפחות, והילד נמצא באחריותם ובטיפולם של ההורים ("סמוך על שולחנם").

לקריאה
אופן המימוש

 • הורים שכירים, לילד המקבל גמלת ילד נכה יכולים לממש את הזכות באמצעות המעסיק, ע"י מילוי טופס 101. במסגרת מילוי הטופס, יש להצהיר כי בן הזוג אינו מקבל את נקודות הזיכוי וכי לילד שבגינו ההורה מבקש את נקודות הזיכוי אין הכנסות בשנה הנוכחית, ולהעביר למעסיק אישור על קבלת גמלת ילד נכה התקף לשנה הנוכחית. 

 • ביתר המקרים (למשל אם ההורה אינו שכיר או כאשר אין זכאות לגמלה מביטוח לאומי) – ניתן לממש את הזכות באמצעות פניה לרשות המסים - והגשת בקשה לתיאום מס ולהקלה בחישוב המס (טופס 116) ובקשת זיכוי ממס בגין קרוב נטול יכולת (טופס 116א'), בצירוף המסמכים המפורטים בטפסים, באחת הדרכים הבאות:

 1. באופן מקוון – באמצעות מערכת פניות לציבור (יש לסרוק את הטופס והמסמכים הנדרשים).

 2. לפקיד השומה באזור המגורים.

 • הורים עצמאיים שילד עומד בתנאים המפורטים צריך לסמן במסגרת הדו"ח השנתי למס הכנסה את הסעיף "זיכוי בעד ילד נטול יכולת". אם הילד לא מקבל גמלת ילד נכה – יש להגיש בנוסף גם טופס "בקשת זיכוי ממס בגין קרוב נטול יכולת" (טופס 116א') כמפורט לעיל.

שימו לב:

 • במקרה של הגשת הבקשה ישירות לרשות המסים – המערכת מעודכנת אוטומטית בדבר זכאות לגמלת ילד נכה או אי-כושר רפואי בשיעור 74% ומעלה לבוגרים.

 • החל מחודש פברואר 2021, החלטת ועדת זכאות ואפיון בעניין הזכאות לשירותי חינוך מיוחדים – מועברת באופן אוטומטי ממשרד החינוך לרשות המסים – לכן, אין צורך לצרף את החלטת הוועדה בעת הגשת טופס 116א'. 

לקריאה
מידע נוסף

 • נקודות הזיכוי ניתנות לפי מספר הילדים הנכים במשפחה, לכן הורים לשני ילדים העומדים בתנאים המפורטים לעיל, זכאים לקבל כפל נקודות (ניתן לפצל את הזכאות בין שני ההורים). 
 • במקרה של הורים גרושים / פרודים, שלא מנהלים משק בית משותף - כל אחד מהם זכאי לשתי נקודות זיכוי.
 • ככלל, הזכאות לנקודות הזיכוי היא בעבור שנת המס שבעדה הוגשה, אך פקיד השומה רשאי לתת אישור רב-שנתי, אם הקריטריון המזכה בנקודות זיכוי – קבוע. 
 • ניתן לקבל החזרי מס רטרואקטיביים, עד שש שנים אחורה, בתנאי שהזכאות הייתה קיימת באותן שנים. 

קטינים - כדי שתיבחן זכאות רטרואקטיבית יש לצרף מסמכים רפואיים המעידים על קיומה של האבחנה או חשד לאבחנה בשנים שקדמו לבקשה. 

בגירים - הזכאות הרטרואקטיבית כפופה לקיומה של זכאות במוסד לביטוח לאומי (בשיעור של 74% אי-כושר או יותר) או אישור על השמה בחינוך המיוחד בשנים אשר קדמו להגשת הבקשה ולגביהן מבוקש ההחזר. 

 • חשוב - בהגשת בקשה לקבלת החזרי מס רטרואקטיביים למס הכנסה עלולים להתגלות חובות עבר. על כן מומלץ לוודא כי אין פערים לא מטופלים בתשלומי המס ולשקול היוועצות באיש מקצוע בתחום המיסים טרם הגשת הבקשה.
 • הורים לילד/ בוגר בדיור חוץ ביתי שלא מקבלים שתי נקודות זיכוי במס – יכולים להיות זכאים לזיכוי במס הכנסה עבור החזקת קרוב משפחה עם מוגבלות במוסד.

מידע נוסף:

מדריך זכויות מס לאנשים עם מוגבלות – אתר רשות המסים 

נקודות זיכוי במס הכנסה להורי ילד עם מוגבלות – נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

לקריאה
מקור משפטי

 • פקודת מס הכנסה [נוסח חדש]
 • רשות המסים - הוראת ביצוע - זכאות לנקודות זיכוי מכוח סעיף 45 לפקודת מס הכנס
 • האתר נמצא עדיין בשלבי בניה. חלק מן התכנים ו/או התפקודים עלולים להיות חסרים.
  This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.