Menu Close
מידע לשעת חירום

סיוע ברכישת דירה או מימון שיפוצים

סיוע ברכישת דירה או מימון שיפוצים

לקריאה
תקציר הזכות

אנשים על רצף האוטיזם או הוריהם, יכולים להיות זכאים לסיוע עבור מימון רכישת או שיפוץ דירה.

לקריאה
מהי הזכות

משרד הבינוי והשיכון מעניק לזכאים העומדים בתנאים הנדרשים משכנתא לרכישת דירה, לבנייתה, להרחבתה או להתאמתה לצרכים מיוחדים. 

הריבית על ההלוואה במסלול זה תעמוד על 0.5% פחות מהריבית הממוצעת על הלוואות צמודות מדד של הבנקים למשכנתאות, אך לא תהיה גבוהה יותר מ-3%. תקופת החזר המשכנתא במסלול זה היא עד שלושים שנים, עם אפשרות לקיצור לתקופות קצרות יותר.

לקריאה
תנאי הזכאות

תנאי הזכאות: ההלוואה תינתן לחסרי דירה, בעלי אישור מהמוסד לביטוח לאומי, ממשרד הבריאות או ממשרד הביטחון המעיד על נכות צמיתה או על דרגת אי-כושר עבודה יציבה של 75% ויותר או על מוגבלות בניידות בשיעור של 75% או יותר.

גובה המשכנתא לזכאים חסרי דירה מחושב בהתאם לשיטת הניקוד המפורטת בנהלי משרד השיכון, וככל שהניקוד המצטבר גבוה יותר, כך סכום המשכנתא גבוה יותר. אדם עם מוגבלות העומד בהגדרות המשרד (המפורטות לעיל) יקבל תוספת נקודות.

אפשר לחשב את הזכאות לפי המחשבון באתר משרד הבינוי והשיכון.

לקריאה
אופן המימוש

אופן המימוש: לצורך קבלת ההלוואה, יש להירשם לתכנית באחד מסניפי הבנקים למשכנתאות, ולהמציא לפקיד הבנק את האישורים הרלוונטיים, ובהם אישורים מהמוסד לביטוח לאומי המעידים על הנכות.

הבקשות מועברות לבדיקת משרד הבינוי והשיכון, ובמידה והבקשה מתקבלת – מנפיק המשרד "תעודת זכאות" שמועברת לבנק למשכנתאות שבו הוגשה הבקשה.

שימו לב: 

  • אפשר לקבל את המשכנתא בכל אחד מסניפי הבנקים למשכנתאות, ולאו דווקא בבנק שבו הנפקה תעודת הזכאות.
  • הורים לילדים על רצף האוטיזם – מכיוון שבעניין זה, כמו בנהלים רבים של משרד הבינוי והשיכון, אין התייחסות לילדים, אם רוצים להגיש את הבקשה בעבור ילד המקבל גמלת ילד נכה, אפשר להגיש בקשה חריגה ולבקש להחיל את ההסדר של הבוגרים.
  • הריביות בהלוואה זו שונות מהריביות בשוק. לכן לצד היתרון במשכנתא זו (בשל הגמישות הגדולה יותר במחזור ובפריסה מחדש במקרה של משבר, לעומת משכנתה מהבנק), יש לבדוק כדאיות של מסלולים נוספים ולשקול זאת בהחלטה אם לקחת את ההלוואה.

מידע נוסף: 

  • מידע נוסף באתר משרד הבינוי והשיכון.
  • ליצירת קשר בנושא משכנתאות – משרד הבינוי והשיכון והבנקים למשכנתאות. 

האתר נמצא עדיין בשלבי בניה. חלק מן התכנים ו/או התפקודים עלולים להיות חסרים.
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.