Menu Close
מידע לשעת חירום

פטור ממס במשיכת כספים מוקדמת מקופת גמל 18+

פטור ממס במשיכת כספים מוקדמת מקופת גמל 18+
לקריאה
תקציר הזכות

הורים לבוגר על רצף האוטיסטי יכולים להיות זכאים לפטור ממס במשיכת כספים מוקדמת מקופת גמל.

לקריאה
מהי הזכות

בתנאים מסוימים, הורים לבוגרים על רצף האוטיסטי יכולים להגיש בקשה למשיכת כספי קופת הגמל ללא חיוב בניכוי מס במקור וללא צורך באישור על נכות רפואית.

לקריאה
תנאי הזכות

הורים לבוגרים שנקבעה להם נכות רפואית בשיעור של 75% לפחות לצמיתות.
שימו לב - הזכאות תינתן במקרים שבהם הנכות היא תוצאה של מחלה או פגיעה שאירעה לאחר תחילת ההפקדות לקופת הגמל.

לקריאה
אופן המימוש

  • הורים שכירים, לילד המקבל גמלת ילד נכה – יכולים לממש את הזכות באמצעות המעסיק, ע"י מילוי טופס 101. במסגרת מילוי הטופס, יש להצהיר כי בן הזוג אינו מקבל את נקודות הזיכוי וכי לילד שבגינו ההורה מבקש את נקודות הזיכוי אין הכנסות בשנה הנוכחית, ולהעביר למעסיק אישור על קבלת גמלת ילד נכה התקף לשנה הנוכחית. 
  • ביתר המקרים (למשל אם ההורה אינו שכיר או כאשר אין זכאות לגמלה מביטוח לאומי) – ניתן לממש את הזכות באמצעות פניה לרשות המסים - והגשת בקשה לתיאום מס ולהקלה בחישוב המס (טופס 116) ובקשת זיכוי ממס בגין קרוב נטול יכולת (טופס 116א'), בצירוף המסמכים המפורטים בטפסים, באחת הדרכים הבאות:

  1. באופן מקוון – באמצעות מערכת פניות לציבור (יש לסרוק את הטופס והמסמכים הנדרשים).
  2. לפקיד השומה באזור המגורים.

  • הורים עצמאיים שילד עומד בתנאים המפורטים צריך לסמן במסגרת הדו"ח השנתי למס הכנסה את הסעיף "זיכוי בעד ילד נטול יכולת". אם הילד לא מקבל גמלת ילד נכה – יש להגיש בנוסף גם טופס "בקשת זיכוי ממס בגין קרוב נטול יכולת" (טופס 116א') כמפורט לעיל.

שימו לב:

  • במקרה של הגשת הבקשה ישירות לרשות המסים – המערכת מעודכנת אוטומטית בדבר זכאות לגמלת ילד נכה או אי-כושר רפואי בשיעור 74% ומעלה לבוגרים.
  • החל מחודש פברואר 2021, החלטת ועדת זכאות ואפיון בעניין הזכאות לשירותי חינוך מיוחדים – מועברת באופן אוטומטי ממשרד החינוך לרשות המסים – לכן, אין צורך לצרף את החלטת הוועדה בעת הגשת טופס 116א'.

לקריאה
מידע נוסף

יש למלא טופס בקשת עמית מפקיד השומה למשיכת כספי תגמולים ללא ניכוי מס ולהגישו ללשכת פקיד השומה .

המידע עובר אוטומטית מהמוסד לביטוח לאומי לרשות המיסים, ולכן ככל שהבוגר עומד בתנאים המפורטים לעיל, אין צורך לצרף לבקשה אישור מביטוח לאומי. 

שימו לב: אם נקבעה נכות או גמלה בשיעור נמוך מהשיעור הנדרש, ניתן להגיש למוסד לביטוח לאומי בקשה לעבור ועדה רפואית לצרכי מס הכנסה.

מידע נוסף:

מדריך זכויות מס לאנשים עם מוגבלות – אתר רשות המסים 

האתר נמצא עדיין בשלבי בניה. חלק מן התכנים ו/או תפקודים עלולים להיות חסרים
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.