Menu Close
מידע לשעת חירום

פטור ממס במשיכת כספים מוקדמת מקופת גמל

פטור ממס במשיכת כספים מוקדמת מקופת גמל
לקריאה
תקציר הזכות

הורים לילד/ בוגר על רצף האוטיזם יכולים להיות זכאים לפטור ממס במשיכת כספים מוקדמת מקופת גמל.

לקריאה
מהי הזכות

בתנאים מסוימים, הורים לילדים על רצף האוטיזם יכולים להגיש בקשה למשיכת כספי קופת הגמל ללא חיוב בניכוי מס במקור וללא צורך באישור על נכות רפואית של הילדים.

לקריאה
תנאי הזכאות

על ההורים לעמוד באחד התנאים הבאים:

  1. הורים לילדים הזכאים לגמלת ילד נכה קבועה בשיעור המרבי (188%) 
  2. הורים לילדים/ בוגרים שנקבעה להם נכות רפואית בשיעור של 75% לפחות לצמיתות. 

שימו לב - הזכאות תינתן במקרים שבהם הנכות היא תוצאה של מחלה או פגיעה שאירעה לאחר תחילת ההפקדות לקופת הגמל.

לקריאה
אופן המימוש

יש למלא טופס בקשת עמית מפקיד השומה למשיכת כספי תגמולים ללא ניכוי מס ולהגישו ללשכת פקיד השומה .

המידע עובר אוטומטית מהמוסד לביטוח לאומי לרשות המיסים, ולכן ככל שהילד עומד בתנאים המפורטים לעיל, אין צורך לצרף לבקשה אישור מביטוח לאומי. 

שימו לב: אם נקבעה נכות או גמלה בשיעור נמוך מהשיעור הנדרש, או כאשר חל שינוי במצבו של הילד, ניתן להגיש למוסד לביטוח לאומי בקשה לעבור ועדה רפואית לצרכי מס הכנסה.

מידע נוסף:

מדריך זכויות מס לאנשים עם מוגבלות – אתר רשות המסים 

לקריאה
מידע נוסף

  • נקודות הזיכוי ניתנות לפי מספר הילדים הנכים במשפחה, לכן הורים לשני ילדים העומדים בתנאים המפורטים לעיל, זכאים לקבל כפל נקודות (ניתן לפצל את הזכאות בין שני ההורים). 
  • במקרה של הורים גרושים / פרודים, שלא מנהלים משק בית משותף - כל אחד מהם זכאי לשתי נקודות זיכוי.
  • ככלל, הזכאות לנקודות הזיכוי היא בעבור שנת המס שבעדה הוגשה, אך פקיד השומה רשאי לתת אישור רב-שנתי, אם הקריטריון המזכה בנקודות זיכוי – קבוע. 
  • ניתן לקבל החזרי מס רטרואקטיביים, עד שש שנים אחורה, בתנאי שהזכאות הייתה קיימת באותן שנים. 

קטינים - כדי שתיבחן זכאות רטרואקטיבית יש לצרף מסמכים רפואיים המעידים על קיומה של האבחנה או חשד לאבחנה בשנים שקדמו לבקשה. 

בגירים - הזכאות הרטרואקטיבית כפופה לקיומה של זכאות במוסד לביטוח לאומי (בשיעור של 74% אי-כושר או יותר) או אישור על השמה בחינוך המיוחד בשנים אשר קדמו להגשת הבקשה ולגביהן מבוקש ההחזר. 

  • חשוב - בהגשת בקשה לקבלת החזרי מס רטרואקטיביים למס הכנסה עלולים להתגלות חובות עבר. על כן מומלץ לוודא כי אין פערים לא מטופלים בתשלומי המס ולשקול היוועצות באיש מקצוע בתחום המיסים טרם הגשת הבקשה.
  • הורים לילד/ בוגר בדיור חוץ ביתי שלא מקבלים שתי נקודות זיכוי במס – יכולים להיות זכאים לזיכוי במס הכנסה עבור החזקת קרוב משפחה עם מוגבלות במוסד.

מידע נוסף:

מדריך זכויות מס לאנשים עם מוגבלות – אתר רשות המסים 

נקודות זיכוי במס הכנסה להורי ילד עם מוגבלות – נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

האתר נמצא עדיין בשלבי בניה. חלק מן התכנים ו/או התפקודים עלולים להיות חסרים.
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.